Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1486/08/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 5 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłat zwaloryzowanych udziałów członkowskich byłym członkom Spółdzielni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłat zwaloryzowanych udziałów członkowskich byłym członkom Spółdzielni.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia w latach 1991-1992 dokonała waloryzacji udziałów członkowskich. Odbyło się to na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich (Dz. U. Nr 83, poz. 373 z późn. zm.). Obecnie Spółdzielnia chce wypłacić dla byłych członków te udziały, które zostały przeniesione z funduszu zasobowego Spółdzielni na fundusz udziałowy jej członków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłata udziałów zwaloryzowanych naliczona w 1991 r. jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy udziały te nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. Według art. 4 ust. 4 cytowanej ustawy "nominalny wzrost wartości udziałów członkowskich w wyniku waloryzacji nie podlega opodatkowaniu".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 78 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) fundusz udziałowy spółdzielni powstaje z następujących źródeł:

1.

wpłat na udziały członkowskie,

2.

odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej,

3.

innych źródeł, określonych w odrębnych przepisach.

W praktyce jedynym "innym" źródłem finansowania udziałów był fundusz zasobowy spółdzielni w granicach ściśle określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 tejże ustawy spółdzielnie mogą dokonać waloryzacji udziałów członkowskich za okres lat 1944 - 1990 przez przeniesienie na fundusz udziałowy części funduszu zasobowego. Przy czym uchwałę w sprawie waloryzacji udziałów miało prawo podjąć do dnia 31 sierpnia 1992 r. walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) większością #190; głosów, a kwoty udziałów przeniesione z funduszu zasobowego nie mogły być wypłacone przed upływem 5 lat od dnia podjęcia tej uchwały.

W świetle przepisów art. 4 ust. 4 ww. ustawy nominalny wzrost wartości udziałów członkowskich w wyniku waloryzacji nie podlega opodatkowaniu. Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z wypłatą byłym członkom spółdzielni udziałów zwaloryzowanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1991 r. Nr 83, poz. 373 z późn. zm.). Mając powyższe na uwadze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych udziały wypłacane członkom spółdzielni do wysokości wniesionych udziałów oraz w części pochodzącej z funduszu zasobowego spółdzielni w wyniku waloryzacji udziałów dokonanej zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl