Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1428/08/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 22 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 7 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaconego z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania (dotacji) do kosztów zmiany systemów grzewczych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaconego z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania (dotacji) do kosztów zmiany systemów grzewczych.

Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 27 października 2008 r. Znak: IBPB2/415-1428/08/MK wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. W dniu 7 listopada 2008 r. wpłynęło do tut. Biura uzupełnienie ww. wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach realizacji zadań z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto (miasto na prawach powiatu) zawiera z osobami fizycznymi i prawnymi umowy o dofinansowanie do kosztów zmiany systemów grzewczych, zobowiązujące dotującego do zwrotu części poniesionych przez dotowanego kosztów modernizacji ogrzewania oraz przyznaje dotacje do przedsięwzięć proekologicznych. W 2007 r. Prezydent Miasta przyznał na tej podstawie 275 dotacji dla osób fizycznych oraz 15 dotacji dla osób prawnych (w tym dofinansowanie do modernizacji gospodarki ściekowej miasta i budowy instalacji odsiarczania spalin dla ciepłowni PEC). Wysokość dofinansowania wynosiła w przypadku osób fizycznych do 1000 zł, a w przypadku podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych do 9000 zł, jednak nie więcej niż 30% kosztu inwestycji. W przypadku dofinansowania do modernizacji gospodarki ściekowej (PWIK) przyznano 3.849.808,00 zł, a do PEC 400.000,00 zł.

Dofinansowanie do zmiany ogrzewania zgodnie z regulaminem obowiązującym w 2007 r. (zmienionym 1 lipca 2008 r.) było wypłacane po zrealizowaniu inwestycji. Ta sama reguła obowiązuje obecnie.

Z kolei w przypadku dofinansowania do innych przedsięwzięć proekologicznych dotacja zgodnie z regulaminem obowiązującym w 2007 r. była przyznawana po zrealizowaniu zadania z wyjątkiem 1 raty dofinansowania dla PWIK. Regulaminy przyznawania dotacji obowiązujące do 30 czerwca 2008 r. jak i aktualnie zostały przyjęte uchwałami Rady Miejskiej.

Od 1 lipca 2008 r. zasady przyznawania dotacji do kosztów modernizacji ogrzewania uległy zmianom i m.in. został podniesiony najniższy próg dofinansowania do wysokości 1500 zł, a dotacji obecnie podlega jedynie koszt poniesiony na urządzenie grzewcze.

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego kierując się wewnętrznymi opiniami prawnymi z 19 lipca 2007 r. i z 18 stycznia 2008 r. oraz postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 1 lutego 2006 r. nie sporządza rocznej informacji o wysokości przychodu wg ustalonego wzoru (PIT-8C).

Wydział Środowiska jednakże przesyła okresowo do właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego informacje o wypłaconych z GiPFOŚiGW kwotach dotacji. Sporządzone zestawienia zawierają imię i nazwisko dotowanego, miejsce zamieszkania, kwotę wypłaconej dotacji, nr umowy.

Ponadto w myśl powyżej powołanych opinii prawnych umowy na dofinansowanie do zmiany ogrzewania zawierane w 2007 r. (lipiec-grudzień) zawierały dodatkową informację:

"Dofinansowanie dokonane niniejszą umową stanowi dotację zwolnioną z opodatkowania podatkiem dochodowym:

* w przypadku osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r., Dz. U. z 2000 nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

* w przypadku osób prawnych na podstawie art. 17, ust. 1, pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z dnia 4 czerwca 2000 r., Dz. U. z 2000, nr 54, poz. 654, z późn zm.)"

Z powyższego zapisu zrezygnowano w 2008 r. i zastąpiono go sformułowaniem o poniższej treści:

"Dotowany przyjmuje do wiadomości, że o dokonanej wypłacie dotacji zostanie poinformowany właściwy urząd skarbowy"

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w świetle obowiązujących w 2007 r. jak i w 2008 r. przyznawana dotacja podlega opodatkowaniu.

Czy w obecnym stanie prawno podatkowym jednostka samorządu terytorialnego dokonująca wypłat dotacji w ramach Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz osób fizycznych i prawnych zobowiązana jest do sporządzenia rocznych informacji podatkowych o wypłaconych dotacjach według ustalonego wzoru PIT-8C.

Zdaniem wnioskodawcy:

W myśl art. 403 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska, gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, którymi zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - jest fundusz powołany w drodze ustawy, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczane na realizację wyodrębnionych zadań. Artykuł 29 ustawy o finansach publicznych nie zawiera szczegółowych regulacji w zakresie gospodarki finansowej funduszy celowych, odwołując się w tym zakresie do przepisów ustaw tworzących poszczególne fundusze, w tym również do ustawy prawo ochrony środowiska - w zakresie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z brzmieniem art. 406 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska, środki gminnych funduszy przeznacza się na:

1.

edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

2.

wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;

3.

wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

3a) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

4.

realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

5.

przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

6.

przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;

7.

przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

7a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

8.

profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

9.

wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

9a) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,

10.

wspieranie ekologicznych form transportu;

11.

działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;

12.

inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Z kolei zgodnie z art. 407 środki funduszy powiatowych przeznacza się na wspomaganie działalności o której mowa powyżej w pkt 1-11.

W celu uniknięcia wątpliwości w tym zakresie, w treści art. 408 przywołanej ustawy ustalono, że pomoc udzielana ze środków funduszu może następować wyłącznie w drodze udzielania dotacji.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje - w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 165 ustawy o finansach publicznych fundusz celowy należy zaliczyć do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle przywołanych powyżej argumentów - zdaniem wnioskodawcy - dotacja udzielana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę systemów grzewczych spełnia wymogi definicji "dotacji" zawartej w ustawie o finansach publicznych, zatem należy stwierdzić, że dochody z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd Miejski dokonując wypłaty należności (dotacji) wymienionych w art. 21 ustawy nie jest zobowiązany do sporządzenia rocznej informacji o wysokości przychodu według ustalonego wzoru (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania świadczenia oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wnioskodawca zawarł informację, iż dofinansowanie (dotacja) do kosztów zmiany systemów grzewczych dokonywane jest w ramach realizacji zadań z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy jest gminnym funduszem celowym.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminne Fundusze Ochrony Środowiska.

Przepis art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) stanowi, że gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Środki tychże funduszy przeznacza się zgodnie z treścią art. 406 i art. 407 ust. 1 powołanej ustawy na działania wymienione w art. 406 ust. 1 tejże ustawy. Jak wynika z art. 408 ustawy działalność, o której mowa w art. 406 może być finansowana przez przyznawanie dotacji.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 401 ustawy przychodami funduszy są m.in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, dobrowolne wpłaty zakładów pracy, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych, środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaciąganie kredytów i udzielanie oprocentowanych pożyczek na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Stosownie do art. 107 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104) o finansach publicznych dotacjami celowymi są środki przekazywane przez jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 12 (tj. m.in. państwowe i samorządowe fundusze celowe) na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. Zapis tegoż przepisu uzupełnia katalog dotacji celowych określony w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dotacje, o których mowa w art. 107, pochodzą nie tylko ze środków budżetu państwa (art. 106 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), ale także przekazywane są przez fundusze celowe oraz powiatowe lub samorządowe osoby prawne. Regulacja art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy w szczególności samorządowych funduszy celowych. Z powyższego zatem wynika, że dofinansowanie udzielone z samorządowego funduszu celowego jest dotacją celową.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie z przepisami art. 29 powyższej ustawy funduszem celowym jest fundusz, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań (ust. 1). Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy (powiatu) jest gminnym (powiatowym) funduszem celowym.Elementem wspólnym dla budżetu gminy i gminnego funduszu celowego jest uchwała budżetowa. Zarówno budżet jak i plan przychodów i wydatków tego funduszu ustalane są w uchwale budżetowej rady gminy. Nadto organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu gminy i planu funduszu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Reasumując - dotacja udzielona z funduszu celowego nie jest tożsama z dotacją udzieloną z budżetu państwa czy też z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie do kosztów zmiany systemów grzewczych oraz do przedsięwzięć proekologicznych z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi co prawda dotację celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Jednakże nie można jej uznać za dotację otrzymaną z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bowiem jest udzielana z funduszu celowego. Zatem nie spełnia ona warunków niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 42a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, iż Urząd Miasta winien sporządzić zgodnie z brzmieniem art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informację o wysokości przychodu - PIT-8C dla osób, które otrzymują ww. dofinansowanie (dotację) z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz opisanego stanu faktycznego należy stanowisko wnioskodawcy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl