Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1414/08/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 19 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z o.o. od kilkunastu lat. Po denominacji jej kapitał zakładowy wynosił 20 zł i dzielił się na 400 udziałów o wartości 0,05 zł. Kodeks spółek handlowych zobowiązywał do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości najmniej 50.000 zł w terminie do końca roku 2003. W dniu 3 listopada 2003 r. wspólnicy aktem notarialnym podwyższyli kapitał zakładowy ze środków spółki w oparciu o art. 260 k.s.h. Po podwyższeniu do wysokości 50.000 zł wartość nominalna jednego udziału wynosiłaby 125 zł (50.000 zł: 400), co byłoby niezgodne z art. 154 § 2 k.s.h. W związku z powyższym wspólnicy postanowili zmniejszyć ilość udziałów z 400 na 100, aby ich wartość nominalną dostosować do wymogów k.s.h. i w uchwale zapisali "W związku z powyższym wspólnicy postanawiają, że kapitał zakładowy podwyższony do kwoty 50.000 zł dzielić się będzie na 100 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy. W związku z art. 260 § 3 i 2 "udziały przysługują wspólnikom...". Po podwyższeniu kapitału, redukcji liczby udziałów i zwiększeniu wartości nominalnej z 0,05 zł na 500 zł udziały przysługiwały wspólnikom w takich samych proporcjach jak przed podwyższeniem, struktura% własności udziałów nie uległa zmianie.

Podwyższenie kapitału nastąpiło więc poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, najpierw do kwoty 125 zł, następnie zmniejszono ich liczbę i wartość nominalna udziału wzrosła do 500 zł - art. 257 § 2 k.s.h. - i dlatego udziały nie wymagały obejmowania, lecz podwyższone wspólnikom przysługiwały.

Taki sposób podwyższenia ze środków spółki sąd rejestrowy uznał za prawidłowy i dokonał wpisu do KRS.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy opisanym wyżej sposobie podwyższenia kapitału zakładowego wspólnicy uzyskali przychód i powstał po ich stronie obowiązek podatkowy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 lub innych zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy obowiązek podatkowy nie powstał. Kapitał podwyższono ze środków spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, nie tworzono nowych udziałów, które wymagałyby objęcia. Udziałów więc nie obejmowano, a tylko objęcie nowych udziałów powoduje przychód i rodzi obowiązek podatkowy.

W opinii wnioskodawcy, z orzecznictwa sądowego wynika, że przepisy ustaw o podatkach dochodowych powinny być interpretowane ściśle wg reguł gramatycznych, z literalnego zaś brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy wynika, że wyłącznie wtedy, gdy następuje obejmowanie nowych udziałów powstaje przychód i obowiązek podatkowy.

Ponadto uwzględnić należy, że wspólnicy nie dokonywali dopłat, lecz podwyższyli kapitał ze środków spółki zatem, zdaniem wnioskodawcy, nie ma w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zapisów, które takie zdarzenie opodatkowują.

W opinii wnioskodawcy w takim przypadku przychód u wspólników i obowiązek podatkowy powstaje przy sprzedaży udziałów lub likwidacji spółki. Analogicznie udziałowcy nie są opodatkowani od przeznaczenia zysków na potrzeby spółki, jeżeli jest to zapisane w umowie spółki - brak dywidendy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zasady podwyższania kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 257-262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej działów istniejących lub ustanowienie nowych. Nie zawsze więc podwyższenie kapitału zakładowego wiąże się z ustanowieniem nowych udziałów. Oprócz zwiększenia liczby udziałów możliwe jest także zwiększenie ich wartości.

Z uwagi na fakt, że opisane we wniosku podwyższenie kapitału zakładowego miało miejsce w 2003 r., do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy należy zastosować przepisy obowiązujące w dacie tego podwyższenia.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy ustawodawca wśród źródeł przychodów wymieniał kapitały pieniężne. Natomiast w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem tych przychodów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 zdanie pierwsze w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania jest tytuł prawny w postaci udziałów (akcji) stanowiących kapitał osób prawnych.

U osoby fizycznej, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.- dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazaną na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Nie ma znaczenia, że wspólnicy nie dokonywali dopłat, lecz podwyższyli kapitał ze środków spółki. Ustawy podatkowe nie uzależniają powstania obowiązku podatkowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od rodzaju środków, z jakich dokonano podwyższenia. Każde podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki rodzi po stronie udziałowca dochód do opodatkowania.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r. dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych na terytorium Polski, nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i z zastrzeżeniem art. 44 ust. 8 pkt 3 pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 15% uzyskanego dochodu (przychodu).

W przypadku, gdy dochód przeznaczony zostaje na podwyższenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, na podstawie art. 41 ust. 5 ww. ustawy, płatnik jest obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego.

Kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego płatnicy przekazują, na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika. W terminie przekazania kwoty zryczałtowanego podatku płatnicy są obowiązani do przesłania właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracji zbiorczej, sporządzonej według właściwego wzoru - o czym stanowi art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Odnosząc się natomiast do powołanego przez wnioskodawcę art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy stwierdzić należy, że nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie, ale z przyczyn innych niż wskazał wnioskodawca.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Powołany przepis dotyczy zatem wyłącznie sytuacji, kiedy objęcie udziałów (akcji) następuje w zamian za aport czyli wkład niepieniężny. Z wniosku bynajmniej nie wynika, ażeby udziałowcy podwyższyli kapitał zakładowy spółki w zamian za aport. Z wniosku wynika, że było to podwyższenie ze środków spółki.

Reasumując, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego po stronie wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w związku z art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tej przyczyny stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl