Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1412/08/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 19 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nabytego w drodze spadku udziału w nieruchomości niezabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nabytego w drodze spadku udziału w nieruchomości niezabudowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Rodzice wnioskodawczyni, najpierw ojciec w 1971 r. a potem matka w 1994 r. zmarli pozostawiając po sobie spadek. Rodzice wnioskodawczyni mieli dwójkę dzieci. W skład spadku wchodziła nieruchomość niezabudowana. W 2008 r. wnioskodawczyni wraz z bratem przeprowadziła postępowanie spadkowe po rodzicach i w dniu 26 marca 2008 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o nabyciu spadku. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 17 kwietnia 2008 r. W tym roku (2008) albo w latach następnych spadkobiercy zamierzają wspólnie odziedziczoną po rodzicach nieruchomość zbyć odpłatnie na rzecz osoby trzeciej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawczyni będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu przypadającego na nią w związku ze sprzedażą odziedziczonej po rodzicach przedmiotowej nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawczyni, przypadający na nią dochód będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na upływ pięciu lat, od kiedy przedmiotowa nieruchomość została nabyta oraz z uwagi na to, że została ona nabyta w drodze spadkobrania. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów Księgi czwartej (Spadki) tej ustawy. Z kolei zgodnie z art. 924 tej ustawy, otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednym z tych praw majątkowych, które przechodzą na spadkobierców w momencie śmierci jest prawo własności, w tym prawo własności nieruchomości. W związku z tym, spadkobiercy od momentu śmierci spadkodawcy z mocy prawa stają się właścicielami, jednak do rozporządzenia nieruchomością konieczne jest stwierdzenie przez Sąd nabycia spadku (potwierdzające to nabycie z mocy prawa). Postanowienie Sądu o nabyciu spadku ma charakter deklaratoryjny. Sąd w istocie rzeczy potwierdza w postanowieniu swoim autorytetem, kto podmiotowo jest spadkobiercą. Jednakże wszelkie konsekwencje zarówno, co do długów spadkowych (m.in. art. 1030 Kodeksu cywilnego) jak i mienia mają miejsce od momentu otwarcia spadku.

W przypadku zbycia nieruchomości, co do zasady uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w art. 1 ustawy zmieniającej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. W związku z tym, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wnioskodawczyni nabyła udział w nieruchomości odpowiednio w 1971 r. i w 1994 r., do dochodu uzyskanego z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości zastosowanie znajdzie ww. art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do dnia 1 stycznia 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidywała m.in., że:

1.

zbycie nieruchomości podlegało 10% podatkowi zryczałtowanemu (art. 28 ust. 2),

2.

odpłatne zbycie nieruchomości nie podlegało opodatkowaniu, jeżeli nie następowało w wykonaniu działalności gospodarczej i/lub po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8),

3.

przychód z tytułu zbycia nieruchomości podlegał zwolnieniu, gdy jej nabycie nastąpiło w drodze spadku (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d).

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że wnioskodawczyni nabyła przedmiotową nieruchomość (w #189; udziału) przed 1 stycznia 2007 r. tj. w 1971 i 1994 r. Postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku stanowiło jedynie potwierdzenie tego stanu (miało charakter deklaratoryjny - art. 922 i 924 Kodeksu cywilnego). W związku z tym, w przypadku zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku po rodzicach zmarłych w 1971 r. i 1994 r.) w 2008 r. i w latach następnych dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na to, że upłynęło pięć lat od nabycia własności (a przy tym wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej) jak również z uwagi na to, że nabycie nastąpiło w drodze spadkobrania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opolepo uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl