Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1403/08/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 18 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznania 25% premii termomodernizacyjnej, która przeznaczona została na spłatę kredytu termomodernizacyjnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznania 25% premii termomodernizacyjnej, która przeznaczona została na spłatę kredytu termomodernizacyjnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na przełomie lat 2007 i 2008 wnioskodawczyni ubiegała się w Banku Gospodarstwa Krajowego (za pośrednictwem banku komercyjnego) na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych o przyznanie premii termomodernizacyjnej. W 2008 r. wnioskodawczyni zakończyła inwestycję i po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, wnioskodawczyni otrzymała zawiadomienie o przyznaniu premii. W tym samym roku wnioskodawczyni spłaciła zaciągnięty w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego kredyt. Suma spłat została zgodnie z ww. ustawą pomniejszona o 25% umorzone zgodnie z zasadami realizacji premii. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota umorzonego kredytu stała się dochodem wnioskodawczyni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymany w ten sposób dochód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawczyni dochód ten jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi on, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest elementem rządowego programu termomodernizacyjnego. Treść artykułu wyraźnie wskazuje, że pojęcie świadczeń użyte w danym przepisie jest rozumiane szeroko i obejmuje nie tylko świadczenia rzeczowe, ale również wszelkie inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia.

Finansowanie tego programu odbywa się poprzez fundusz termomodrenizacyjny przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z ustawą z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (art. 10 ust. 1). Na Fundusz składają się:

1.

środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej,

2.

odsetki od lokat środków Funduszy w bankach,

3.

wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,

4.

darowizny i zapisy,

5.

inne wpłaty.

Należy więc wnioskować, że spełniono wszelkie wymogi zawarte ww. przepisie. A zatem dochód otrzymany w formie umorzenia 25% kredytu w ramach premii termomodernizacyjnej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawczyni przyznana została premia termomodernizacyjna w wysokości 25%. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuję premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym, zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię termomodernizacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora czyli wnioskodawczynię kredytu. Zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z umorzeniem pewnej kwoty kredytu, a więc wnioskodawczyni dzięki przyznanej premii w wysokości 25% (czyli określonej wartości pieniężnej), która została przeznaczona na spłatę pewnej części kredytu przez co wnioskodawczyni uzyskała przychód. Świadczenia nieodpłatne czy częściowo odpłatne wymienione w cyt. wyżej art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy to przede wszystkim usługi. Wartość tych świadczeń określa się zgodnie z art. 11 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku zatem z faktem, że świadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy nie mogą mieć charakteru pieniężnego, zatem wnioskodawczyni, której została przyznana premia termomodernizacyjna od Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci 25% umorzenia kwoty kredytu zaciągniętego przez wnioskodawczynię nie mogą korzystać z przewidzianego tym przepisem zwolnienia. Otrzymaną premię co za tym idzie umorzenie 25% kredytu należy kwalifikować u wnioskodawczyni jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym przepisem przychodami takimi są w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania "w szczególności". Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Przysporzenie ma konkretny wymiar finansowy nie tylko w momencie wypłaty pieniędzy, ale i w momencie zmniejszenia zobowiązania jakie musiałoby być zapłacone, gdyby nie przekazane świadczeniobiorcom środki. Tak więc w sytuacji nie przyznania wnioskodawczyni premii termomodernizacyjnej, która pokryła 25% kredytu zobowiązałaby wnioskodawczynię do spłaty kredytu w 100%, a nie jak miało miejsce tylko w wysokości 75% wartości kredytu co z pewnością w znacznej mierze uszczupliło by majątek wnioskodawczyni. Zatem wnioskodawczyni odniosła korzyść majątkową w wysokości 25% kwoty kredytu, która została pokryta dzięki premii termomodernizacyjnej, a nie z kieszeni wnioskodawczyni.

W świetle zapisu art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru PIT-8C o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Otrzymaną premię wnioskodawczyni winna opodatkować w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym przyznana została premia. W opisanej sytuacji zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia 2009 r. Przychód z tego tytułu należy wykazać w pozycji "Inne źródła", doliczyć do pozostałych przychodów, obliczyć dochód do opodatkowania, a następnie wyliczyć podatek dochodowy według obowiązującej w 2008 r. skali podatkowej. Kwotę do zapłaty wynikającą z zeznania należy wpłacić do właściwego urzędu skarbowego również w terminie do 30 kwietnia 2009 r.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl