Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1386/08/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wniesionego wkładu do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wniesionego wkładu do spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni planuje utworzenie spółki komandytowej, która zajmować się będzie m.in. zagospodarowaniem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek. Komandytariuszem będzie wnioskodawczyni - osoba fizyczna, zaś komplementariuszem - spółka kapitałowa (spółka z o.o.). Przedmiotem wkładu wnoszonego do spółki komandytowej przez wnioskodawczynię będzie nieruchomość. Wartość nieruchomości zostanie ustalona na poziomie rynkowym. Wartość rynkowa nieruchomości stanowić będzie jednocześnie wartość wkładu wnoszonego przez wnioskodawczynię do spółki komandytowej (będzie wynosić np. 1 mln zł).

Spółka komandytowa - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje podział nieruchomości na mniejsze działki, przygotowanie działek pod zabudowę, zabudowanie działek domami mieszkalnymi i sprzedaż na rzecz osób trzecich domów wraz z prawem do gruntu, na którym domy te będą posadowione. Po dokonaniu sprzedaży domów przez spółkę komandytową rozważane jest obniżenie wkładu wspólnika w spółce komandytowej. Wkład posiadany przez wnioskodawczynię zostałby obniżony np. z kwoty 1 mln zł do kwoty 0,2 mln zł. Spółka komandytowa przekazałaby wnioskodawczyni tytułem zwrotu wkładu kwotę pieniężną, mimo że podatnik wniósł do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym w zdarzeniu przyszłym, jako podatnik będący osobą fizyczną, wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Innymi słowy, czy kwota otrzymana przez wnioskodawczynię od spółki komandytowej w związku z obniżeniem wartości jej wkładu w tej spółce - będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do wysokości odpowiadającej wartości jej wkładu z dnia wniesienia do spółki komandytowej.

Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają opodatkowaniu przychody wspólnika otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych wkładów. Oznacza to, że jeśli na dzień wniesienia wkładu do spółki komandytowej wspólnik wyceni nieruchomość na określoną kwotę (np. 1 mln zł), wypłata wspólnikowi w przyszłości (np. po sprzedaży tej nieruchomości przez spółkę komandytową) kwoty równej bądź niższej od kwoty odpowiadającej wartości wniesionego wkładu (równej bądź niższej od 1 mln zł) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska wnioskodawca powołał pismo Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 6 listopada 2006 r. Znak: 1449/ICG/415/i-44/A/06/MM, pismo Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik z dnia 26 stycznia Znak: PB 415/139/05/EB oraz wyrok NSA z dnia 7 października 2004 r. sygn. FSK 594/04.

W związku z powyższym wnioskodawczyni uważa, że jeśli - w związku z obniżeniem wartości wkładu w spółce komandytowej - otrzyma od spółki komandytowej środki pieniężne z tytułu zwrotu części wniesionego wkładu, to wynagrodzenie to będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli kwota otrzymanego wynagrodzenia nie przewyższy wartości wkładu z dnia jego wniesienia do spółki komandytowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowiska wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne. Jak wynika z art. 54 § 1 w związku z art. 37 § 1 k.s.h. zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. Powyższe oznacza, że przepisy k.s.h. dopuszczają możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego czyli zmniejszenie wkładów wspólników.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

W konsekwencji, wkład zwrócony wspólnikowi spółki osobowej (a spółka komandytowa jest spółką osobową), jest wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy - ale tylko do wysokości, w jakiej został do tej spółki wniesiony.

Zatem stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku, iż w związku z obniżeniem wartości wkładu w spółce komandytowej - otrzymane od spółki komandytowej środki pieniężne z tytułu zwrotu części wniesionego wkładu, będą zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli kwota otrzymanego wynagrodzenia nie przewyższy wartości wkładu z dnia jego wniesienia do spółki komandytowej, jest prawidłowe. Wspólnik może bowiem otrzymać zwrot wkładu w postaci pieniężnej, nawet jeżeli wkład był wniesiony w postaci niepieniężnej, zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy zwrot wkładu w postaci innej niż pieniężna nie jest już możliwy, jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

Dopiero przychód z tytułu otrzymanego udziału kapitałowego, ponad wartość zwolnioną od opodatkowania należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl