IBPB2/415-1370/08/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1370/08/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani E.K., przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 11 sierpnia 2008 r.), uzupełnione w dniu 15 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowego zwrotu kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowego zwrotu kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej.Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 3 października 2008 r. Znak: IBPB2/415-1370/08/MK wezwano wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. W dniu 15 października 2008 r. wpłynęło do tut. Biura uzupełnienie ww. wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2007 r. wnioskodawczyni na własny koszt dokonała wymiany stolarki okiennej. Następnie w kwietniu 2008 r. ze Spółdzielni Mieszkaniowej z funduszu remontowego otrzymała częściowy zwrot poniesionych kosztów oraz PIT-8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymany zwrot kosztów powinno się wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód.

Zdaniem wnioskodawczyni, spółdzielnia mieszkaniowa zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). W tym celu spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych na zasadach określonych w art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni. Natomiast obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Oznacza to, że fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej tworzony jest z wpłat jej członków i innych osób niebędących członkami spółdzielni. Wobec powyższego, dokonywany przez spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego częściowy zwrot nakładów poniesionych przez członków spółdzielni na wymianę stolarki okiennej nie powoduje po stronie tych osób przysporzenia majątkowego. Zwrot ten nie stanowi przychodu z innych źródeł, określony w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z kolei zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatkowej za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania "w szczególności". Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest zatem jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym zakres art. 20 ust. 1 ww. ustawy obejmuje także częściowy zwrot z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nakładów poniesionych przez członków spółdzielni na wymianę stolarki okiennej.Z uwagi na to, iż w zwolnieniach przedmiotowych brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku ww. częściowy zwrot nakładów poniesionych przez członków spółdzielni na wymianę stolarki okiennej, przyjąć należy, iż zwrócone kwoty podlegają opodatkowaniu. W konsekwencji powyższych przepisów należy stwierdzić, iż kwota częściowego zwrotu przez Spółdzielnię z tego tytułu jest źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mimo, iż Spółdzielnia dokonuje zwrotu z funduszu remontowego, który w całości finansowany jest ze składek członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, to otrzymany od Spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym powstał przychód. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż z chwilą przekazania na fundusz remontowy składek przez członków, składki te tworzą przychód Spółdzielni, którym odtąd dysponuje ona jako samoistny podatnik. Członkowie Spółdzielni otrzymują zatem środki finansowe z rachunku innego podmiotu, z dochodów tego podmiotu.

W świetle zapisu art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu karbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Na Spółdzielni, która dokonała zwrotu poniesionych wydatków remontowych ciąży zatem obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi, oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu, w terminie i na zasadach określonych w art. 42a ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ww. przepisy prawa należy stwierdzić, iż dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi dla wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, który winna wykazać w zeznaniu podatkowym za 2008 r. i opodatkować wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl