Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1365/08/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego w odrębną własność - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego w odrębną własność.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 1995 r. wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a następnie w 2004 r. przekształcił je na odrębną własność lokalu, czyli otrzymał udział w gruncie, na którym stoi nieruchomość. W 2008 r. wnioskodawca zbył przedmiotową nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży tej nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawcy podatek dochodowy nie należy się, gdyż nabycie prawa własności nastąpiło w 1995 r., natomiast w 2004 r. nastąpiło przekształcenie jednego prawa własności w inne prawo własności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) odpłatne zbycie nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość) lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższe zasady opodatkowania mają zastosowanie do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych do dnia 31 grudnia 2006 r. Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w 1995 r. wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które następnie w 2004. przekształcono w lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (lokal wraz z przynależną częścią gruntu).Z przytoczonych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przy ocenie czy w przypadku zbycia nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość), do którego przysługiwało uprzednio spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a następnie przekształcono je w odrębną własność powstaje przychód podlegający opodatkowaniu - decydujące jest, czy od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, do daty sprzedaży upłynęło 5 lat.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności stanu faktycznego i przywołane przepisy prawa uznać należy, że wnioskodawca nabył prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1995 r. Ustanowienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2004 r., niemniej jednak zdarzenia tego nie należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2004 r. nastąpiła, bowiem jedynie zamiana formy prawnej dysponowania przedmiotowym lokalem mieszkalnym. Ustanowienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Faktyczne nabycie zbytego w 2008 r. lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem nastąpiło z chwilą pierwotnego nabycia tego lokalu mieszkalnego, czyli w 1994 r.

Podsumowując, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie, co oznacza, iż przychód uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl