Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1361/08/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia akcji spółki przez akcjonariuszy spółki będących osobami fizycznymi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia akcji spółki przez akcjonariuszy spółki będące osobami fizycznymi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka akcyjna będąca wnioskodawczynią na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 r. z dniem 30 maja 2008 r. rozpoczęła skup akcji własnych, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Akcje Spółki nabywane są w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym ww. uchwałą. Zapłata za akcje nabywane celem umorzenia wypłacana jest ich dotychczasowym właścicielom za pośrednictwem biura maklerskiego.

Z natury obrotu na rynku papierów wartościowych wynika, iż osoby od których wnioskodawca nabywa akcje pozostają dla niego anonimowe. Niemożliwe dla wnioskodawcy jest zatem ustalenie danych osobowych osób, od których nabywa akcje oraz należnego podatku dochodowego, jaki osoby te obowiązane są zapłacić na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalenie wysokości należnego podatku i jego odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego wymaga posiadania wiedzy na temat tego, od kogo akcje zostały nabyte. Ponadto dla ustalenia podstawy opodatkowania, konieczne jest ustalenie jaka była wartość akcji w momencie ich nabycia przez osoby, od których wnioskodawca nabywa akcje celem ich umorzenia. Uzyskanie tych informacji w warunkach transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem biura maklerskiego na GPW jest dla wnioskodawcy niemożliwe. W konsekwencji spełnienie obowiązku płatnika jest w opisanym stanie faktycznym niemożliwe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w sytuacji wykupu akcji własnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w celu ich umorzenia, powodującej niemożliwość ustalenia osoby podatnika z tytułu podatku dochodowego, na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Jeżeli brak możliwości identyfikacji podatnika nie wyłącza obowiązków płatnika określonych w art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to w jaki sposób wnioskodawca powinien wypełnić te obowiązki.

Zdaniem wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym w związku z wykupem akcji własnych na Giełdzie w celu ich umorzenia, na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są akcje w spółce mającej osobowość prawną. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji.

Przyjmując inne stanowisko tzn. istnienie obowiązku podatkowego po stronie wnioskodawcy jako płatnika, wnioskodawca nie ma możliwości identyfikacji zarówno podatnika, jak i podstawy opodatkowania. Prowadzi to do wniosku, że ustawodawca nakłada na płatników i podatników obowiązki niewykonalne. Zdaniem wnioskodawcy nie istnieje zgodny z obowiązującymi przepisami sposób wykonania przez spółkę giełdową obowiązków płatnika w sytuacji skupu akcji własnych na giełdzie w celu umorzenia.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Obowiązki płatnika w przypadku uzyskiwania przez podatnika dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych reguluje art. 41 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż płatnicy określeni w ust. 1 ww. przepisu są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1 ww. przepisu - tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1.

Zdaniem wnioskodawcy podmiotem zobowiązanym do obliczenia i pobrania podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym z tytułu nabycia akcji w celu ich umorzenia w przypadku akcji dopuszczonych do publicznego obrotu jest podmiot dokonujący wypłaty należności z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Akcje wnioskodawcy, które są dopuszczone do publicznego obrotu, są przedmiotem obrotu dokonywanego na rynku regulowanym, stanowiącym system obrotu dopuszczonych do obrotu publicznego instrumentów finansowych, działający w sposób stały, zorganizowany na zasadach określonych w przepisach, jak również zapewniający, że przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych (np. zbywanych akcji) inwestorzy mają powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz gwarantujący zachowanie jednakowych warunków nabywania i zbywania tych instrumentów. Rynek regulowany w Polsce obejmuje giełdę papierów wartościowych prowadzoną przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz regulowany rynek pozagiełdowy prowadzony przez Centralną Tabelę Ofert S.A Obrót akcjami na rynku regulowanym charakteryzuje się sformalizowaniem i jest oparty o określone zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi. Obrót akcjami na rynku regulowanym cechuje zasada przymusu rynku regulowanego przy obrocie wtórnym akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu oraz zasada obrotu oraz zasada obowiązkowego pośrednictwa maklerskiego. Konsekwencją powyższych zasad jest anonimowość stron transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz brak bezpośredniego rozliczenia przedmiotowych transakcji pomiędzy stronami tych transakcji.

Z zasady obowiązkowego pośrednictwa maklerskiego wynika, że strony transakcji chcąc zbyć lub nabyć papiery wartościowe na rynku regulowanym składają u podmiotu uprawnionego do dokonania transakcji (biura maklerskiego) odpowiednio zlecenie sprzedaży lub zlecenie kupna akcji. Zlecenie może złożyć podmiot lub osoba, która wcześniej zawarła umowę o świadczenie usług brokerskich z podmiotem prowadzącym działalność maklerską. Zlecenie zbywającego akcje lub nabywcy jest podstawą dla uprawnionego biura maklerskiego do złożenia w imieniu własnym na rachunek klienta oferty kupna lub sprzedaży na rynek - Giełdę Papierów Wartościowych, gdzie dochodzi do zawarcia transakcji. Następnie transakcja jest rozliczana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, co jest podstawą do dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych prowadzonego na rzecz akcjonariusza przez uprawniony podmiot prowadzący działalność maklerską oraz wypłaty z odpłatnego zbycia akcji.

Zdaniem wnioskodawcy, skup własnych akcji w celu ich umorzenia jest prowadzony w sposób dopuszczalny przepisami, z żadnych regulacji nie wynika obowiązek skupu przez pośrednika, jak również z żadnych uregulowań nie wynika, że wnioskodawca ma obowiązek dokonywać czynności prawnych tak aby dostosować ją do wadliwych przepisów podatkowych.

W związku z powyższym zdaniem wnioskodawcy nabywając własne akcje w celu ich umorzenia, które to nabycie następuje za pośrednictwem rynku regulowanego GPE wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatników z tytułu odpłatnego zbycia akcji w celu ich umorzenia. W przedstawionym stanie faktycznym podmiotem dokonującym wypłat będzie podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, na którym są zapisane akcje, czyli biuro maklerskie. Wnioskodawca powołuje tutaj decyzję Znak: 1401/BF-II/005-1281/AS/06 z dnia 1 marca 2007 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Zdaniem wnioskodawcy, dla rozstrzygnięcia przedstawionego problemu nie jest wystarczająca gramatyczna wykładnia przepisów ustawy, choć i tak wskazuje na to, iż płatnikiem jest w tej sytuacji podmiot dokonujący wypłaty, a zatem biuro maklerskie, a nie spółka. Nawet natomiast gdyby przyjąć, iż to Spółka powinna realizować funkcję płatnika, jest to w opisanej sytuacji niewykonalne. Nie istnieje zdaniem wnioskodawcy sposób postępowania pozwalający Spółce wykonać funkcję płatnika w przypadku skupu akcji własnych za pośrednictwem giełdy. Stąd też, w przypadku zajęcia przez Izbę Skarbową stanowiska odmiennego niż prezentowane przez wnioskodawcę, wnioskodawca na podstawie art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zwraca się o wskazanie prawidłowej metodologii ustalenia danych osobowych podatnika, jak również sposobu wyliczenia prawidłowej wysokości podatku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 359 § 1 ustawy z dnia 15 września Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Zgodnie z art. 362 § 1 ww. ustawy spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji. Zakaz ten jednak nie dotyczy m.in. nabycia akcji w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h.).

Źródłem przychodów, które wymienione zostały w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Pełen katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 ustawy, w myśl którego, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in.:

* dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną (17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Zatem przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia zawiera się w katalogu dochodów wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jednoznacznie kwalifikuje taką czynność, jako udział w zyskach osób prawnych przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej z umorzenia udziałów (akcji) został uregulowany w art. 24 ust. 5d ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem z umorzenia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Zatem stosownie do art. 22 ust. 1f ww. ustawy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

* nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

* wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy - który ma zastosowanie do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku akcji nabytych w zamian za wkład pieniężny oraz na podstawie umowy sprzedaży - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych,w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Należy zaznaczyć, że w świetle art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, w tym od dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w celu umorzenia, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przepis ten ma jednak tylko takie znaczenie, że nie pozwala na pomniejszanie przychodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w celu umorzenia o inne koszty niż wymienione w przepisach wskazanych w art. 24 ust. 5d ustawy. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega dochód ustalony dokładnie według zasad przewidzianych w art. 24 ust. 5d ww. ustawy.

Obowiązki płatnika w przypadku uzyskiwania przez podatnika dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych reguluje art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż płatnicy określeni w ust. 1 ww. przepisu są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie natomiast do art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnik winien przekazać kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z przedmiotowej sprawy wynika, że spółka za pośrednictwem biura maklerskiego nabywa akcje własne w celu umorzenia. Stosownie do powołanych na wstępie przepisów dochód uzyskany ze zbycia akcji na rzecz spółki celem umorzenia stanowi niewątpliwie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Płatnik dokonujący wypłaty należności z tytułu nabytych celem umorzenia akcji powinien więc obliczyć, pobrać i wpłacić do organu podatkowego w określonym terminie podatek. Od tej zasady ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje żadnych wyjątków. Nie może być więc mowy o uznaniu za prawidłowe rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę, że w przypadku kiedy nabywca akcji działa za pośrednictwem domu maklerskiego podmiotem dokonującym wypłaty należności będzie podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, na którym zapisane są akcje, czyli biuro maklerskie. Biuro maklerskie nie jest w tym przypadku płatnikiem, gdyż to nie ono ponosi faktyczny koszt umorzenia akcji. Koszt ten ponosi przecież spółka, która akcje umarza.

Spółka, jeżeli zamierza dokonać zakupu własnych akcji w celu ich późniejszego umorzenia, winna to zrobić w taki sposób, aby możliwe było ustalenie danych osób dokonujących zbycia. Spółka winna bowiem od początku mieć świadomość, że ciążyć będą na niej obowiązki płatnika, zatem ma obowiązek wybrać taką metodę przeprowadzenia wykupu aby uczynić zadość ciążącym na niej obowiązkom.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego od obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Stosownie natomiast do ww. art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnikiem jest ten kto dokonuje wypłaty należności z tytułu nabytych celem umorzenia akcji. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują żadnych wyjątków od tej zasady. W opisanym zdarzeniu przyszłym bezspornie należy stwierdzić, że podmiotem dokonującym wypłaty należności za akcje zbyte w celu ich umorzenia jest Spółka i to ona powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy,a następnie przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Za płatnika nie można bowiem uznać podmiotu, za pośrednictwem którego Spółka dokonuje wykupu akcji. Biuro maklerskie nie dokonuje bowiem faktycznej zapłaty za zakupione w celu umorzenia akcje, gdyż faktyczny koszt tej czynności ponosi wnioskodawca.

Tut. organ podatkowy potwierdza, iż obrót papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest obrotem anonimowym. Pracowników i członków organów statutowych firm inwestycyjnych, czy też Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wiąże tajemnica zawodowa, więc przekazanie informacji dotyczących wszystkich podmiotów jakie w danym dniu zbyły akcje spółki, niezależnie od tego, czy było to zbycie w celu umorzenia, stanowiłoby naruszenie tej tajemnicy. Jednak Spółka miała świadomość, że obrót akcjami na rynku regulowanym cechuje zasada obowiązkowego pośrednictwa maklerskiego i anonimowość stron transakcji, co w konsekwencji rodzi problem związany z wywiązaniem się z obowiązków płatnika. Fakt, iż Spółka świadomie wybrała taką jednak metodę w żadnym wypadku nie może jej zwalniać z obowiązków płatnika ani usprawiedliwiać braku ich wykonania. Trudno poza tym mówić o wadliwych przepisach podatkowych, na co także wskazuje Spółka w własnym stanowisku. Przepisy wbrew twierdzeniom wnioskodawcy są jasne i precyzyjne, szczegółowo regulują skutki podatkowe zbycia akcji w celu umorzenia oraz związane z tym obowiązki płatnika. Spółka mogła przeprowadzić wykup poza rynkiem regulowanym i w ten sposób zebrać bez trudu wszystkie potrzebne informacje. Nie można się więc zgodzić, że wnioskodawca nie miał żadnych możliwości ustalenia danych osób dokonujących zbycia, w związku z czym zwalnia go to z obowiązku płatnika. Wnioskodawca miał takie możliwości, ale z nich nie skorzystał. Tak więc teraz nie można w żaden sposób usprawiedliwiać kłopotów towarzyszących identyfikacji zbywców. Jeżeli wnioskodawca nie ma aktualnie możliwości ustalić danych zbywców nie może czuć się zwolniony z odpowiedzialności za niepobranie podatku. Nie można bowiem sankcjonować sytuacji kiedy podmiot świadom ciążących na nim obowiązków wybiera taki sposób przeprowadzenia danej operacji, że z góry wie, iż wywiązanie się z tych obowiązków będzie niemożliwe. Wielokrotnie Krajowy Departament Papierów Wartościowych sugerował spółkom, że aby przeprowadzić zadość przepisom prawa podatkowego należałoby to zrobić poza rynkiem regulowanym i w ten sposób wywiązać się z obowiązków płatnika. Spółka może przyjąć dowolną metodę wykupu akcji, byle była w stanie ustalić dane umożliwiające jej pobór podatku. Jeżeli natomiast wybiera metodę, która okazuje się niemożliwa dla ich ustalenia, nie może oczekiwać, że organ podatkowy ma jej wskazać jak ustalić dane zbywców bądź uznać, że spółka jest zwolniona z obowiązków płatnika. Spółka nie była i nie jest zwolniona z obowiązków płatnika ani z odpowiedzialności za niepobranie podatku. Takie stanowisko potwierdza także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 lipca 2008 r. sygn. III SA/Wa 759/07.

Reasumując, obowiązek poboru podatku ciąży na Spółce S.A. jako podmiocie dokonującym wypłat należności z tytułu nabytych celem umorzenia akcji. Obowiązek ten nie jest w żaden sposób uzależniony od tego czy transakcja nabycia akcji i wypłata należności z tytułu tej transakcji są dokonywane za pośrednictwem innych podmiotów, bez znaczenia dla obowiązków spółki jako płatnika pozostaje fakt, iż zgodnie z odrębnymi przepisami spółka przeprowadza nabycie akcji własnych celem umorzenia poprzez wskazanych w przepisach pośredników. Ustawa nie przewiduje żadnych okoliczności, w których Spółka mogłaby być zwolniona z obowiązków płatnika. Winna zatem w taki sposób przeprowadzić transakcję, aby uczynić zadość ciążącym na niej obowiązkom podatkowym.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy, iż wobec niewykonalności funkcji płatnika w przypadku skupu akcji własnych za pośrednictwem giełdy, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl