IBPB2/415-1335/08/JG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1335/08/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielką firmy, która zajmuje się sprzedażą i montażem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawczyni wystawia faktury VAT: na sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków a najczęściej na sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z montażem. Wnioskodawczyni zaznaczyła, iż w treści faktury wpisuje jedynie opis przedmiotu sprzedaży natomiast nie wpisuje numeru PKWiU ani PKOB identyfikującego przedmiot sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, nabywca przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jej montażem opisanej na fakturze ma prawo do zwrotu różnicy VAT na podstawie ww. ustawy bezpośrednio bez stosowania wykazu materiałów budowlanych zawartego w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Ministra Transportu i Budownictwa Nr 1 poz. 1) oraz bez zawartego na fakturze numeru PKWiU i PKOB a bezpośrednio na podstawie załącznika do ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. (poz. I.1.2).

Zdaniem wnioskodawczyni, po dokonanej analizie przepisów zawartych w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej uważa, iż żaden z przepisów nie nakłada obowiązku umieszczania na fakturze VAT symbolu PKWiU lub PKOB jeśli stawka VAT nie jest stawką obniżoną bądź sprzedaż nie jest zwolniona. Uważa, iż dokonany na fakturze opis przedmiotu sprzedaży jest wystarczający do uzyskania przez nabywcę zwrotu różnicy VAT wynikającej z zakupu oczyszczalni jak również jej montażu bezpośrednio na podstawie poz. I.1.2 załącznika do ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zawiązanych z budownictwem mieszkaniowym. Treść bowiem tej pozycji załącznika brzmi: "Remont lub modernizacja przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy obejmujące (...) przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków".

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468).

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

1.

budową budynku mieszkalnego;

2.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

3.

remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Przepisy art. 3 ust. 2 ustawy stanowią, iż osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych poniesionychi udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT tj. stawką podstawową 22%. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Ustawodawca w ww. ustawie wskazał, iż pod pojęciem faktury rozumie się fakturę VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1. Jednocześnie przepis art. 3 ust. 8 ustawy stanowi, że minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wynika, iż wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i montażem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wystawia potencjalnym nabywcom fakturę VAT, przy czym w jej treści zamieszcza jedynie opis przedmiotu sprzedaży bez wskazania klasyfikacji PKWiU i PKOB. Wątpliwość wnioskodawczyni sprowadza się do tego czy nabywca dysponując fakturą VAT, w której zawarty jest jedynie opis przedmiotu sprzedaży bez wskazania numeru PKWiU i PKOB na gruncie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz na podstawie załącznika do tej ustawy ma prawo do zwrotu różnicy podatku VAT bez stosowania wykazu materiałów budowlanych zawartego w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przysługuje na ściśle określonych warunkach przewidzianych w ww. ustawie. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż ww. ustawa w swej treści (art. 3 ust. 8) zawiera delegację dla Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania obwieszczenia, podającego wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawniał będzie podatników do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków. Obecnie obowiązujące w systemie prawnym obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. zostało zatem wydane na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 3 ust. 8 ww. ustawy, co oznacza, że uregulowania prawne w nim zawarte są wiążące i tylko wydatki poniesione na zakup materiałów w nim wymienionych podlegają częściowemu zwrotowi.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, iż wbrew twierdzeniu wnioskodawczyni niedopuszczalnym jest aby prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych wywodzić bezpośrednio z ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym a w szczególności na podstawie załącznika do tej ustawy bez stosowania wykazu materiałów budowlanych zawartego w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. Skoro akt prawny rangi ustawy przewiduje wydanie obwieszczenia zawierającego wykaz materiałów budowlanych, to należy stwierdzić, iż obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. Ministra Transportu i Budownictwa zawierający ww. wykaz materiałów stanowi załącznik do ustawy regulującej zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i stanowi jej integralną część. Dlatego też w przypadku nabycia materiału - w przedmiotowej sprawie tj. przydomowej oczyszczalni ścieków istotnym jest by ten przedmiot sprzedaży nie tylko figurował w załączniku do ww. ustawy jako wykaz robót zaliczanych do remontu budynku mieszkalnego, ale istotnym jest by ten materiał budowlany mieścił się także w wykazie zawartym w obwieszczeniu. Wyliczenie zawartych w tym wykazie materiałów budowlanych ma charakter enumeratywny i jest wykazem (katalogiem) zamkniętym. Tym samym brak umieszczenia danego materiału w powyższym wykazie powoduje brak podstaw prawnych do dokonania odliczenia przez podatnika (nabywcę) wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Istotnie ustawodawca w załączniku do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym "Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego" w poz. I o treści "wykaz robót budowlanych zaliczanych do remontu budynku mieszkalnego" w pkt 1 ppkt 2 wskazał "przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków". Niemniej jednak ta okoliczność nie przesądza jeszcze o prawie podatnika do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zauważyć bowiem należy, że ww. załączniku jest tylko określony wykaz robót związanych z inwestycją polegającą na remoncie budynku lub lokalu mieszkalnego natomiast z tego załącznika nie wynika wprost jakiego rodzaju materiał budowlany uprawnia podatnika do ubiegania się o częściowy zwrot podatku VAT, a jest to istotne z punktu wiedzenia prawa. Wykaz materiałów budowlanych określa obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r., które stanowi integralną część ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Oznacza to, że prawo zwrotu osobom fizycznych części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części należy wywodzić z tych dwóch integralnie powiązanych ze sobą aktów prawnych. Dlatego z tych też względów stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Dodać również należy, że ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w art. 1 ust. 1 określającym jej zakres przedmiotowy wskazuje zasady zwrotu części wydatków poniesionych wyłącznie na zakup materiałów budowlanych. To oznacza, że zakresem ustawy bezwzględnie nie są objęte zakupy usług, w tym usługi montażu oczyszczalni ścieków, którą sprzedaje wnioskodawczyni.

Natomiast słusznym jest stanowisko wnioskodawczyni odnośnie braku obowiązku umieszczania na fakturze VAT symbolu PKWiU oraz PKOB. Ustawodawca regulując bowiem zasady dokonywania zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. nie nakłada obowiązku umieszczania na fakturze VAT numeru PKWiU i PKOB przedmiotu sprzedaży, lecz ww. ustawie jednoznacznie jedynie wskazuje, iż bezwzględnym dokumentem potwierdzającym zakup określonego materiału związanego z budownictwem mieszkaniowym jest faktura VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że faktura VAT, która w swej treści zawiera jedynie opis przedmiotu sprzedaży bez wskazania na tej fakturze numeru PKWiU i PKOB nie pozbawia podatnika prawa do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jednakże o tym czy takie prawo ostatecznie podatnikowi będzie przysługiwać zadecyduje fakt czy ten materiał budowlany był objęty katalogiem (wykazem) Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl