IBPB2/415-1320/08/BJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1320/08/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 29 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez kierownika projektów, osoby wykonujące obsługę księgową, kadrową, finansową oraz koordynatorów projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez kierownika projektów, osoby wykonujące obsługę księgową, kadrową, finansową oraz koordynatorów projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Fundacja) realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach realizacji projektów, których beneficjentem (projektodawcą) jest wnioskodawca, utworzono na terenie powiatów 50 ośrodków przedszkolnych. Celami projektów jest:

* upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat,

* wyrównanie szans edukacyjnych między miastem a wsią i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

* rozwój dzieci i przygotowanie ich do szkoły.

Projekty są realizowane w partnerstwie ze związkiem gmin. Fundacja koordynuje i zarządza całością projektu, zarządza finansami oraz zapewnia płynność finansową projektów, przekazuje transze finansowe partnerowi, kontroluje pracę partnera oraz wykonuje inne czynności natury organizacyjnej. Fundacja w celu realizacji projektów zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych osoby wykonujące obsługę księgową, kadrową, finansową oraz koordynatorów projektów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody uzyskiwane przez kierownika projektów, osoby wykonujące obsługę księgową, kadrową, finansową oraz koordynatorów projektów są zwolnione od podatku dochodowego.

Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Wnioskodawca uważa, że dochody uzyskiwane przez kierownika projektów, osoby wykonujące obsługę księgową, kadrową, finansową oraz dochody uzyskiwane przez koordynatorów projektów nie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ ww. osoby wykonują czynności o charakterze organizacyjnym lub pomocniczym.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zatrudnia w tym celu kierownika projektów, osoby wykonujące obsługę księgową, kadrową, finansową oraz koordynatorów projektów. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. Natomiast w myśl art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są dotacje i subwencje. Natomiast według art. 106 ust. 2 pkt 3a tej ustawy, dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa, przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane "dotacjami rozwojowymi". Jak z powyższego wynika środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z których realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji środki pomocowe, pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego), przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje.

W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację programów operacyjnych jako dotacje, są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji przyznana dotacja będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych tylko u beneficjenta, który otrzymuje dotację. Natomiast osoby zatrudnione przy realizacji projektów otrzymują wynagrodzenie za pracę, a nie dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, wobec czego dochody uzyskane przez te osoby nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia. W niniejszej sprawie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymuje wnioskodawca, a nie zatrudnione przez niego osoby. Stąd wynagrodzenie zatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umów cywilnoprawnych osób finansowane z ww. środków nie będą podlegały zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do ww. wynagrodzeń nie będzie miało również zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż źródłem finansowania tych wynagrodzeń, jak wskazano powyżej są środki krajowe, a nie środki bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie. Wobec tego rozpatrywanie charakteru wykonywanych czynności przez osoby zatrudnione jest bezprzedmiotowe.O braku zwolnienia nie decyduje bowiem w tym wypadku charakter wykonywanych czynności ale klasyfikacja otrzymywanych środków, z których są finansowane wynagrodzenia.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż dochody zatrudnionych przez wnioskodawcę osób, tj. kierownika projektów, osób wykonujących obsługę księgową, kadrową, finansową oraz koordynatorów projektów nie są zwolnione od podatku dochodowego. W konsekwencji przychody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy, iż dochody uzyskiwane przez zatrudnione osoby nie korzystają ze zwolnienia ze względu na to, że osoby te wykonują czynności o charakterze organizacyjnym lub pomocniczym należało uznać za nieprawidłowe. Jak wyjaśniono powyżej o braku zwolnienia w opisanym stanie faktycznym nie decyduje charakter wykonywanych czynności.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeniaw przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl