Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1307/08/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 30 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia przez spółkę zagraniczną udziałów w kapitale spółek krajowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia przez spółkę zagraniczną udziałów w kapitale spółek krajowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Jako osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, wnioskodawca posiada udziały i akcje w krajowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych. W chwili obecnej posiada:

* 29,97% udziałów w spółce z o.o. N,

* 14,87% akcji w spółce akcyjnej B,

* 30% udziałów w spółce z o.o. BN,

* 15% akcji w spółce akcyjnej V,

* 30% udziałów w spółce z o.o. A.

Obecnie rozważa nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego takiej spółki i dających mu prawo do proporcjonalnie odpowiadającej temu kapitałowi liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki zagranicznej. Spółka zagraniczna będzie posiadać siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej i będzie podlegać podatkowi dochodowemu od całości swoich dochodów.W przyszłości, rozważana jest restrukturyzacja działalności spółek krajowych, w ramach której dokonane może być podwyższanie kapitału spółek krajowych (wszystkich lub tylko niektórych z nich). Udziały (lub akcje) w podwyższanym kapitale spółek krajowych byłyby wówczas obejmowane przez spółkę zagraniczną w zamian za wnoszone przez nią wkłady pieniężne. W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca podkreślił, że ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego spółek krajowych dokonane zostanie po wartości nominalnej udziałów i akcji tych spółek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy objęcie przez spółkę zagraniczną udziałów w kapitale spółek krajowych, będące efektem podwyższania kapitałów w tych spółkach, rodzi dla wnioskodawcy jakiekolwiek konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy planowane transakcje powinny być uznane za neutralne z punku widzenia jego zobowiązań w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Innymi słowy, w wyniku wydania na rzecz spółki zagranicznej udziałów w kapitele spółek krajowych (obejmowanych w zamian za wkład pieniężny, wnoszony przez spółkę zagraniczną do spółek krajowych), po stronie wnioskodawcy nie powstanie żaden przychód ani koszt w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Wydanie przez spółki krajowe nowych udziałów może mieć jedynie znaczenie w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznaje się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera jednak regulacji, które kreowałaby jakiekolwiek konsekwencji podatkowe dla wnioskodawcy (osoby fizycznej) w opisanym powyżej stanie faktycznym. W szczególności, brak jest przepisu który pełniłby funkcję zbliżoną do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowiłby podstawę do opodatkowania transakcji polegającej na objęciu udziałów w spółce kapitałowej.W szczególności podstawą taką nie może być art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje należne (choćby nie zostały faktycznie otrzymane), przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Tymczasem w opisanym stanie faktycznym wnioskodawca nie będzie stroną transakcji - tj. nie będzie dokonywał zbycia, objęcia lub nabycia akcji i/lub udziałów.Zdaniem wnioskodawcy z powyższego wynika zatem, iż planowane nabywanie przez spółkę zagraniczną udziałów w spółce z o.o. nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych dla niego jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Transakcje dokonane zostaną bowiem pomiędzy osobami prawnymi, a okoliczność iż wnioskodawca będzie posiadał udziały w osobach prawnych będących stronami tychże transakcji nie ma wpływu na jego zobowiązania podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c)

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d)

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a)

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b)

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których związku z nabyciem przez osobę prawną za wkład pieniężny udziałów/akcji przychód osiąga osoba fizyczna będąca udziałowcem tej osoby prawnej. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że spółka kapitałowa zagraniczna, w której wnioskodawca będzie posiadał udziały/akcje nabędzie za wkład pieniężny udziały/akcje spółek kapitałowych krajowych, w których udziały/akcje posiada wnioskodawca. Transakcje te dokonane zostaną zatem pomiędzy osobami prawnymi, a więc wnioskodawca jako osoba fizyczna nie będzie stroną tychże transakcji. Tym samym objęcie akcji przez osobę prawną nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych dla wnioskodawcy jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowanie transakcji podatkiem dochodowym od osób fizycznych wystąpiłoby wówczas, gdyby objęcia udziałów/akcji dokonywała osoba fizyczna, co w tym przydatku nie ma miejsca.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy, iż planowane transakcje są neutralne podatkowo w zakresie podatku dochodowego do osób fizycznych należy uznać za prawidłowe.

Wyjaśnia się jednak, że błędne jest stwierdzenie wnioskodawcy, iż brak jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu, który pełniłby funkcję zbliżoną do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Analogicznym przepisem jest bowiem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednakże jeszcze raz podkreśla się, iż przepis ten nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ dotyczy on osób fizycznych osiągających przychody z objęcia udziałów/akcji w zamian za wkład niepieniężny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl