Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1296/08/JT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W dniu 15 września 2008 r. wpłynęło do tut. Biura pismo wnioskodawczyni dotyczące złożonego wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 9 maja 1939 r. postanowieniem Sądu Grodzkiego przyznano wnioskodawczyni nabycie spadku - 1/4 części nieruchomości - po zmarłym w dniu 24 stycznia 1939 r. ojcu.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 19 października 1988 r. przyznano jej nabycie spadku - 1/3 części nieruchomości po zmarłej w dniu 18 maja 1988 r. matce. W wyniku tych postępowań spadkowych wnioskodawczyni wraz z dwojgiem rodzeństwa (siostrą i bratem), zostali współwłaścicielami nieruchomości - działki zabudowanej o pow. 1.165m2 - każdy po 1/3 części.

W dniu 20 lipca 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego nastąpił rzeczowy podział spadku. W wyniku tego działu spadku wnioskodawczyni otrzymała działkę o pow. 400 m2. Działkę o takiej samej powierzchni otrzymała siostra wnioskodawczyni, a jej brat działkę o pow. 365 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Sąd jednocześnie zasądził od brata wnioskodawczyni na rzecz jej i jej siostry po 25 934,37 zł jako wyrównanie. Od tego postanowienia sądu brat wnioskodawczyni złożył apelację. Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 31 czerwca 2007 r. oddalił apelację uznając postanowienie Sądu pierwszej instancji z dnia 20 lipca 2006 r. za prawomocne.

Na podstawie postanowienia o dziale spadku wnioskodawczyni założyła księgę wieczystą dla swojej działki i sprzedała ją w dniu 4 czerwca 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy sprzedaży działki nabytej w ramach spadku po rodzicach ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w przypadku zwolnienia z podatku, fakt sprzedaży działki winien być wykazany w zeznaniu podatkowym i kiedy.

Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 podatkowi nie podlega nieruchomość, której sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Pojęcie nabycia określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 jest w tym przypadku tożsame z art. 925 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym "spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy". Jako że ostatni ze spadkodawców zmarł w 1988 r. warunek zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych jest spełniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, odpłatne zbycie ww. praw po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie jest źródłem przychodu, a więc zbycie tych praw odpowiednio w całości lub w części nie podlega opodatkowaniu.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Udziały w nieruchomości, które wnioskodawczyni nabyła w wyniku spadku zostały nabyte w różnym czasie i w różny sposób, tj.:

* udział wynoszący #188; część nieruchomości został nabyty w dniu 24 stycznia 1939 r. w spadku po ojcu,

* udział wynoszący 1/3 część nieruchomości nabyto w dniu 18 maja 1988 r. w spadku po matce.

W wyniku dziedziczenia po rodzicach wnioskodawczyni, jej siostra i brat nabyli po 1/3 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez wnioskodawczynię i pozostałych spadkobierców spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego nabycie spadku miało miejsce w 1939 r. po ojcu i w 1988 r. po matce. W dniu 20 lipca 2006 r. nastąpił dział spadku, w wyniku którego wnioskodawczyni stała się samodzielnym właścicielem działki niezabudowanej o pow. 400 m2.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku, poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami uprawnionymi wyłącznie względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu spadku przedmiot wspólności. Dział spadku stanowi formę nabycia.

Za datę nabycia nieruchomości, w przypadku gdy była ona przedmiotem działu spadku uważa się datę, w której dokonano przeniesienia własności nieruchomości lub udziału w nieruchomości na nowego właściciela jeżeli w wyniku działu spadku takiej nieruchomości udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział posiadany uprzednio w spadku, to wówczas data działu spadku będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu tej czynności.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Należy wyjaśnić, że nabycie nieruchomości i praw majątkowych w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział spadkowy nie stanowi nabycia w drodze spadku w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem przychody uzyskane ze sprzedaży w tej części przedmiotowej nieruchomości nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W związku z powyższym, nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) nie stanowi nabycia w drodze spadku w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy. W konsekwencji należny jest podatek dochodowy. Jednakże należny jest nie od całości osiągniętego przychodu, lecz od nadwyżki (różnicy) pomiędzy wartością nieruchomości i praw majątkowych należnych z tytułu działu spadku, a należnością przypadającą z tytułu spadku.

Podkreślić zatem należy, iż nabycie w drodze działu spadku nie jest tożsame z nabyciem w drodze spadku.

Z przedstawionego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, że nabyła ona na zasadzie współwłasności w 1939 r. w spadku po ojcu #188; części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym a w 1988 r. po matce 1/3 części tej nieruchomości. Po przeprowadzeniu działu spadku w dniu 20 lipca 2006 r. wnioskodawczyni stała się samodzielną właścicielką działki niezabudowanej o pow. 400 m2, którą zbyła w dniu 4 czerwca 2008 r. Z opisanego stanu faktycznego wynika również, iż podział całej nieruchomości został dokonany zgodnie z przypadającym wnioskodawczyni udziałem w spadku, gdyż celem wyrównania wartości nabytej nieruchomości została zasądzona na jej rzecz od brata kwota. Z wniosku wynika więc, że podział ten nie przysporzył wnioskodawczyni dodatkowego (ponad udział w spadku) majątku do opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe należy więc uznać, iż nabycie przez wnioskodawczynię działki (zbytej w dniu 4 czerwca 2008 r.), nastąpiło z chwilą śmierci spadkodawców w części w 1939 r. i w części w 1988 r. Tym samym od końca lat w których nastąpiło nabycie upłynęło 5 lat.

Zatem sprzedaż przedmiotowej działki nie stanowi źródła przychodu, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu. Kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki ani faktu tej sprzedaży nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeniaw przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl