IBPB2/415-1283/08/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1283/08/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 18 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży opcji na akcje - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży opcji na akcje.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 30 czerwca 2001 r. wnioskodawca nabył, w ramach planu motywacyjnego dla akcjonariatu pracowniczego, prawo do akcji (opcje na akcje) firmy J. z siedzibą w RPA. W 2004 r. prawo to zbył odpłatnie, a uzyskane z tej transakcji profity, w kwocie 186.730,85 zł potraktował jako dochód, ujął w części C1 poz. 5 zeznania rocznego i opodatkował podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obecnie zamierza wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskanej ze zbycia prawa do akcji firmy J. było zasadne.

Zdaniem wnioskodawcy, instrument finansowy w postaci prawa do akcji (opcji na akcje) powinien być kwalifikowany jako tzw. prawo pochodne, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze. zm.).

Jego wartość zależała bowiem od ceny akcji firmy J. kwota uzyskana przez wnioskodawcę ze zbycia tegoż prawa stanowiła różnicę pomiędzy wartością akcji w dacie transakcji, a ceną (wartością) bazową zbywanego prawa.

Wnioskodawca nadmienia, że status opisywanego instrumentu finansowego, jako prawa pochodnego, potwierdził Departament Prawny Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym kwoty uzyskanej z obrotu prawami do akcji firmy J. było błędne.

O nieprawidłowości tego działania przesądza treść art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymieniony przepis powiada, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. Wnioskodawca podkreśla, że wobec faktu, że zbyte przez niego prawo spełnia kryteria określone w cytowanym przepisie, kwota uzyskana z tej transakcji nie powinna zostać opodatkowana. Żądanie zwrotu nadpłaty podatku, z którym zamierza zwrócić się do urzędu skarbowego, jest więc w pełni zasadne i powinno zostać zaspokojone.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:

1.

z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;

2.

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.;

3.

z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż 30 czerwca 2001 r. nabył w ramach planu motywacyjnego dla akcjonariatu pracowniczego prawo do akcji (opcje na akcje), które w 2004 r. zbył odpłatnie. Wnioskodawca powołując się na ww. art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, twierdzi że niesłusznie zapłacił podatek od transakcji sprzedaży opcji na akcje.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) obowiązującej w chwili nabycia opcji na akcje, papierami wartościowymi są również inne, niż wymienione w ust. 2, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych wymienionych w ust. 1 i 2 (prawa pochodne).

Opcja akcyjna jest jednym z wielu praw pochodnych. Pod pojęciem prawa pochodnego rozumie się prawo majątkowe, którego cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od jakiegoś instrumentu podstawowego (zwanego instrumentem pierwotnym lub bazowym), a nawet wskaźników ekonomicznych. Zgodnie z ustawą prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawa pochodne (w tym opcje akcyjne) uznaje się za papiery wartościowe (art. 3 ust. 3). Opcje spełniają zatem warunki charakterystyczne dla papierów wartościowych, tj.:

1.

stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego,

2.

mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu,

3.

dają możliwość realizacji prawa majątkowego wynikającego z opcji lub transakcji terminowej.

W związku z powyższym wyjaśnia się, że art. 19 ust. 1 pkt 3 dotyczy dochodu uzyskanego w związku z realizacją praw wynikających z papierów wartościowych. Tymczasem należy zauważyć, że wnioskodawca nie zrealizował prawa do akcji czyli nie zakupił akcji tylko zbył to prawo. A więc dochód ze sprzedaży opcji jako niezrealizowanego prawa do akcji nie podlega regulacji art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej i tym samym stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

W przedmiotowej sprawie ma zastosowanie, nie jak błędnie sądzi wnioskodawca art. 19 ust. 1 pkt 3, lecz pkt 2 ww. ustawy zmieniającej, który dotyczy dochodu uzyskanego po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. Jednakże aby dochód uzyskany ze sprzedaży papierów wartościowych nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zbyte papiery wartościowe (opcje akcyjne) muszą spełniać przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku chodowym od osób fizycznych.

Wymóg, o którym mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oznacza że zbyte papiery wartościowe muszą spełniać łącznie dwa warunki:

* dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu publicznego, oraz

* nabycia ich na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż zbycie nabytych przez wnioskodawcę w 2001 r. opcji na akcje nie podlega zwolnieniu przewidzianemu przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje bowiem, że oferta została skierowana w ramach planu motywacyjnego do określonego grona osób tj. akcjonariatu prawniczego. Oznacza to, że przedmiotowe nabycie nie nastąpiło na podstawie oferty publicznej. Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy mieć na względzie powszechny dostęp do opcji przez ogół społeczeństwa, bez względu na liczbę osób, do których jest skierowana oferta. Jeżeli oferta nie jest skierowana do ogółu społeczeństwa, a do konkretnie oznaczonych adresatów, bądź grup adresatów to nie można mówić o ofercie publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy prawo o obrocie papierami wartościowymi.

Wobec powyższego uznać należy, że nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przychód ze zbycia w 2004 r. przez wnioskodawcę opcji na akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym ewentualne żądanie przez wnioskodawcę zwrotu nadpłaty z tego tytułu jest bezzasadne.

Z tej przyczyny stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl