Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1268/08/JT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 15 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zakup działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2008 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zakup działek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 14 grudnia 2006 r. wspólnie z małżonką sprzedali spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia. W dniu 27 grudnia 2006 r. małżonkowie złożyli oświadczenie o zamiarze przeznaczenia środków z tej sprzedaży na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od sprzedaży.

W dniu 10 czerwca 2008 r. wnioskodawca z małżonką nabyli wspólnie działki:

1.

nr 2083/28 o pow. 993 m2

2.

nr 2085/28 o pow. 111 m2

3.

1/9 działek nr 1210/27 i 1998/28 o łącznej pow. 649 m2 stanowiących drogę dojazdową do ww. działek 1 i 2.

Powyższe działki w księgach wieczystych są wpisane jako grunty orne.Działki te małżonkowie zakupili z zamiarem wybudowania na nich domu mieszkalnego. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2006 r. zakupione działki znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo na terenach ulic wewnętrznych rozgraniczających (działka nr 2083/28); na terenach zabudowy jednorodzinnej (działka 2085/28); na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcją usługową w tym rzemiosła i częściowo na terenach ulic wewnętrznych rozgraniczających (działki 1210/27 i 1998/28).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatek na zakup ww. działek małżonkowie mogą uznać jako wolny od podatku dochodowego i rozliczyć jako wydatkowany na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pomimo że w księgach wieczystych są to działki rolne.

Zdaniem wnioskodawcy, wydatek na zakup działek:

1.

nr 2083/28 o pow. 993 m2

2.

nr 2085/28 o pow. 111 m2

3.

1/9 działek nr 1210/27 i 1998/28 o łącznej pow. 649 m2

można uznać za zgodny z oświadczeniem złożonym w dniu 27 grudnia 2006 r. i wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży m.in. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego oraz na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego jego części lub udziału w takim budynku, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie związanych z tymi budynkami.

Przepis nie precyzuje tutaj rodzajów gruntu. Skoro zatem podatnik przeznaczy zakupione działki pod budowę budynku mieszkalnego, a zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma do tego prawo, to do zastosowania zwolnienia podatkowego opisanego w powyższych przepisach prawa nie ma znaczenia fakt, że w księgach wieczystych ww. działki figurują jako grunty orne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zbyte zostało w dniu 14 grudnia 2006 r. przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Powyższe oznacza, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdują przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

W myśl art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., podatek od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

W myśl art. 28 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. - podatek płatny jest najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi;

1.

od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

2.

począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ww. ustawie jest wydatkowanie nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży otrzymanych środków pieniężnych wyłącznie na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., czyli:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., przepisy ust. 1 pkt 32 nie mają zastosowania, jeżeli:

1.

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2.

przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

a.

nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne,

3.

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Wyliczenie wydatków mieszkaniowych zawartych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja jednego z nich, przy jednoczesnym niespełnieniu wymienionych w ust. 2 przesłanek negatywnych, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Drugim warunkiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., jest obowiązek wydatkowania tej kwoty w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na wskazane w ustawie cele. Jak wynika z powyższego przepisu celem mieszkaniowym może być m.in. nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego.

Jednocześnie zauważyć należy, że status prawny gruntu przeznaczonego pod zabudowę budynkiem mieszkalnym powinien istnieć już w momencie jego nabycia, przy czym nie może on wynikać jedynie z zamiarów nabywcy tegoż gruntu. Decydujące znaczenie dla jego ustalenia mają postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w dniu zakupu gruntu, a w przypadku jego braku, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana przez właściwy organ gminy.

W chwili zakupu, jak wynika z wniosku, działki znajdowały się na terenach przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bądź mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz częściowo na terenach ulic wewnętrznych rozgraniczających. Powyższe było potwierdzone miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2006 r. Tym samym należy uznać, że bez znaczenia pozostaje oznaczenie działek w księgach wieczystych jako działek rolnych, jeżeli zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta grunty te były przeznaczone m.in. pod zabudowę mieszkaniową w chwili zakupu tychże gruntów.

Przenosząc powyższe rozważania na płaszczyznę rozpatrywanej sprawy należy podkreślić, iż zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę stanem faktycznym przedmiotowe grunty nabyte zostały za środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w dniu 10 czerwca 2008 r. a więc w okresie dwóch lat od zbycia prawa do lokalu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawne należy stwierdzić, iż wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl