Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1245/08/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 lipca 2008 r.) uzupełnionym dnia 19 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych naliczenia i wypłacenia odsetek dla wspólników spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (uzupełniony dnia 19 sierpnia 2008 r.) w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych naliczenia i wypłacenia odsetek dla wspólników spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. z kapitałem podstawowym 50 000 zł od 1 stycznia 2001 r. prowadzi działalność, posiada czterech wspólników, z których każdy posiada po 25% udziałów. Wspólnikami spółki są osoby fizyczne.

Początkowo działalność była prowadzona w budynku wynajmowanym od właściciela, którym była Gmina.

W 2004 r. postanowiono budynek ten odkupić i w związku z tym Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w dniu 16 marca 2004 r. o wniesieniu dopłat do kapitału. Każdy ze wspólników dokonał wpłaty w wysokości 20 250 zł. Umowa spółki zobowiązuje wspólników "w sytuacjach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi do wnoszenia dopłat do kapitału".

Uchwała Zgromadzenia Wspólników określiła termin zwrotu dopłat na 2 kwietnia 2005 r. Uchwała wspólników nic nie mówiła o ewentualnym oprocentowaniu wniesionych dopłat w przypadku nie zwrócenia ich w określonym terminie. Od wniesionych dopłat spółka sporządziła deklarację p.c.c.-1 i uiściła należny podatek. W ewidencji księgowej dopłaty ujęto jako zobowiązanie wobec wspólników.

Począwszy od 2005 r. wspólnicy na Zgromadzeniu przedłużali podjętą uchwałą termin zwrotu dopłat o kolejny rok w dalszym ciągu nie mówiąc nic o naliczaniu oprocentowania.

W 2008 r. - podczas podejmowania uchwały powstał problem o ewentualnej wypłacie naliczonych odsetek ustawowych w momencie zwrotu dopłat.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy ewentualnie naliczone i wypłacone odsetki będą dla wspólników przychodem do opodatkowania.

Zdaniem wnioskodawcy dopłaty wniesione przez wspólników zostały dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 177-179) oraz umową spółki. Zgromadzenie Wspólników nie podjęło uchwał o oprocentowaniu dopłat. Zatem spółka zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zaliczyła dopłat do przychodów - więc od tych dopłat nie naliczy odsetek, a zwrócone dopłaty zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie będą stanowiły przychodu do opodatkowania dla wspólników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że spółka od zwróconych dopłat nie nalicza odsetek. Skoro zatem - jak wynika z wniosku - nie będą naliczane odsetki, nie powstanie również przychód do opodatkowania dla wspólników spółki, którymi zgodnie z uzupełnieniem wniosku są osoby fizyczne.

Zwrócone dopłaty zaś - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowiącym, iż wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości wniesionych dopłat, będą zwolnione z podatku. Oznacza to, że nie podlegają wykazaniu w zeznaniu podatkowym.

Stanowisko wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ul. Kośnego 70 45-372 Opole.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl