Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1193/08/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 3 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o objętych w zamian za wkład niepieniężny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z żoną był wspólnikiem spółki cywilnej, która prowadziła przedsiębiorstwo. W 2003 r. spółka ta wniosła w aporcie przedsiębiorstwo do spółki z o.o.Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wnioskodawca dokonał wszystkich czynności niezbędnych do utworzenia spółki z o.o. - kapitał zakładowy w całości został pokryty przez wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa, jakie prowadziła spółka cywilna. Właścicielami udziałów są wnioskodawca wraz z żoną w ustawowej wspólności oraz, po zbyciu jednego udziału, osoba trzecia. Wnioskodawca zamierza sprzedać część udziałów w spółce z o.o. stanowiących współwłasność łączną jego i jego żony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy przyjąć zryczałtowany 19% podatek dochodowy od dochodu jaki wnioskodawca uzyska ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz czy prawidłowo będzie wyliczony dochód jako różnica pomiędzy uzyskanym przychodem ze sprzedaży udziałów a kosztem jego uzyskania liczonym od wartości przedsiębiorstwa wynikającej z ksiąg rachunkowych określonej na dzień zbycia tych udziałów.

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstanie obowiązek podatkowy (podatek dochodowy) w wysokości 19% liczony od dochodu ustalonego jako różnicy pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży udziałów a kosztem uzyskania przychodu, gdzie:

* przychodem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 są należne choć jeszcze faktycznie nie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

* dochodem z odpłatnego zbycia udziałów jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, którymi na podstawie art. 22 ust. 1f są koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa określonej na dzień objęcia udziałów, nie wyżej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Wnioskodawca powołał się na interpretację Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 29 marca 2007 r. Znak: PD-4/415-9/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

- wyrażającym zasadę powszechności opodatkowania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami co do zasady są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, z wyjątkami przewidzianymi wprost w przepisach, kiedy przychodami są przychody należne, choćby jeszcze nie otrzymane.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży udziałów w spółce z o.o., objętych wcześniej w zamian za wniesienie do spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Użyte w tym przepisie pojęcie "należne" oznacza, iż przychód powstanie niezależnie od momentu otrzymania środków pieniężnych przez podatnika.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia m.in. udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Dochód ze zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną (spółka z o.o.) ustala się zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 30 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, czyli jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.

Przychodem jest cena określona w umowie, natomiast koszty ustala się w zależności od tego, jak były obejmowane zbywane udziały.

Przepisy prawa przewidują, że udziały w spółce mającej osobowość prawną mogą być obejmowane za wkład pieniężny czyli gotówkę bądź za wkład niepieniężny. Zgodnie z powyższym, w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane są udziały ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje odrębne sposoby ustalenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia udziałów.

W razie sprzedaży udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny zastosowanie ma art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1.

nominalnej wartości objętych udziałów albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

2.

wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów albo wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zbywane udziały w spółce z o.o. zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa. W tej sytuacji koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości wartości przedsiębiorstwa wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Przepis art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż dochodów o których mowa w art. 30b ust. 1 tej ustawy tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych wg skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej). Nie występuje zatem obowiązek wykazania tych dochodów w zeznaniach PIT-36 czy też PIT-37.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że właścicielami udziałów są wnioskodawca wraz z żoną oraz osoba trzecia. Wobec tego należy zauważyć, że w przypadku zbycia udziałów należących do małżonków przychód z tego tytułu osiągną oboje małżonkowie.

Tym samym w składanym zeznaniu PIT-38 wnioskodawca winien wykazać przychody i koszty uzyskania przychodów w wysokości połowy osiągniętego przychodu i poniesionego kosztu. Pozostała część przychodu stanowi przychód żony, a pozostała część poniesionego kosztu stanowi koszt uzyskania przychodu żony.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, w świetle cytowanych przepisów, podlegać będzie dochód stanowiący różnicę między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o., a kosztami uzyskania przychodu, które stanowić będzie wartość przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

W odniesieniu do powołanej przez wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl