Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB2/415-1190/08/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 2 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 5 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu osiągniętego w związku z prowadzeniem rytmiki w przedszkolu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu osiągniętego w związku z prowadzeniem rytmiki w przedszkolu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r. Znak: IBPB2/415-1190/08/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 5 września 2008 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi rytmikę w przedszkolu. Na początku każdego roku szkolnego na ogólnym spotkaniu z rodzicami przedstawia swoją ofertę, rodzice wyrażają swoją opinię, wyrażają zgodę na udział dzieci w zajęciach. Jest to więc umowa ustna zawarta z przedstawicielem Rady Rodziców. Działalność wnioskodawczyni jest działalnością wykonywaną osobiście. Wnioskodawczyni nie posiada wpisu do ewidencji, nie jest to działalność zarejestrowana jako działalność gospodarcza. Miesięczne dochody stanowią kwotę około 300 zł. Podatek z tych dochodów wnioskodawczyni rozlicza w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce nr 4 należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1a i 7 ustawy (wnioskodawczyni rozlicza się wraz z mężem). Działalność trwa od września do czerwca (oprócz wakacji). Nie jest możliwe podpisanie umowy z każdym rodzicem (jest to ok. 200 osób).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jaka powinna być forma opodatkowania.

Jak dokumentować dochody.

Na podstawie jakiej umowy prowadzić działalność.

Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi prowadzenie zajęć rytmiki w przedszkolu umieścił w grupowaniu PKWiU 92.72.12-00.00 usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane. Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a następnie rozlicza się w zeznaniu rocznym PIT-36. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1a i 7 ustawy - małżonek. Zdaniem wnioskodawczyni powinna prowadzić księgę przychodów i rozchodów. W ocenie wnioskodawczyni powinna ona ww. działalność prowadzić na podstawie umowy ustnej zawartej z przedstawicielami Rady Rodziców. Wcześniej zapoznaje ze swoją ofertą na zebraniu ogólnym rodziców i dyrekcję przedszkola.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. W myśl art. 13 ust. 2 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. działalność oświatową.

W świetle art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.Natomiast zgodnie z art. 44 ust. 3a powyższej ustawy podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Ponadto w myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni osiąga przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście - działalności oświatowej polegającej na prowadzeniu rytmiki w przedszkolu. Działalność ta nie jest zarejestrowana jako działalność gospodarcza. Wnioskodawczyni osiąga przychody z tytułu ww. działalności bez pośrednictwa płatników.

W związku z powyższym wnioskodawczyni jest obowiązana w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Ponadto jest obowiązana złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu zeznanie, według ustalonego wzoru, PIT-8C, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Przepisy podatkowe nie stanowią, w jaki sposób należy dokumentować ww. przychody. Nie ma obowiązku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla tego rodzaju przychodów. Natomiast wnioskodawczyni winna prowadzić dokumentację w sposób zapewniający możliwość jej kontroli np. lista z podpisami osób uiszczających opłaty za rytmikę. Przepisy prawa podatkowego nie regulują również kwestii na podstawie jakiej umowy należy wykonywać tego rodzaju działalność osobistą. Należy natomiast zauważyć, że dla celów dowodowych wnioskodawczyni winna dysponować dokumentami, z których wynika ile osób, w jakich terminach i w jakiej kwocie uiszcza opłaty za zajęcia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl