IBPB2/415-1079/08/BJ (KAN-5869/06/08) - Czy wynagrodzenie personelu wypłacane ze środków dotacji finansowanej z bezzwrotnej pomocy zagranicznej jest zwolnione od podatku?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 września 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1079/08/BJ (KAN-5869/06/08) Czy wynagrodzenie personelu wypłacane ze środków dotacji finansowanej z bezzwrotnej pomocy zagranicznej jest zwolnione od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 11 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca podejmuje ważne społecznie i gospodarczo działania służące rozwojowi lokalnej społeczności, gdyż jest to jego podstawowy i główny cel statutowy. Cel ten realizowany jest np. poprzez prowadzenie działalności oświatowej polegającej na organizowaniu szkoleń, świadczenie usług informacyjnych i doradczych dla osób bezrobotnych oraz wspieranie i promocję małej i średniej przedsiębiorczości. Działalność statutowa wnioskodawcy jest możliwa dzięki ofiarności publicznej a finansowana jest ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych itp. Cele wnioskodawcy realizowane są jednak głownie dzięki dotacjom ze środków publicznych - zarówno krajowych jak i zagranicznych, m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa, lecz także ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Stanem faktycznym, którego dotyczy niniejszy wniosek jest projekt finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W dniu 30 kwietnia 2008 r. pomiędzy Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych a wnioskodawcą zawarto umowę o udzieleniu dotacji przeznaczonej na realizację projektu pt. "Wyprzedzić oczekiwania" finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach umowy zawartej w dniu 15 stycznia 2007 r. pomiędzy Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych a Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. W projekcie pt. "Wyprzedzić oczekiwania" mogą wziąć udział osoby w wieku od 20-45 lat, które:

*

posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu oraz

*

przebywają za granicą, lecz zamierzają powrócić do kraju.

Celem niniejszego projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych tych osób oraz udostępnienie informacji na temat lokalnego rynku pracy w momencie, kiedy przebywają oni jeszcze za granicą. W ramach projektu wezmą oni udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz podstaw przedsiębiorczości. Będą także mogli skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi. Wszystkie działania oferowane beneficjentom w ramach projektu są całkowicie bezpłatne, dlatego nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. W związku z realizacją projektu pt. "Wyprzedzić oczekiwania" finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy publicznej wnioskodawca wypłaca wynagrodzenia personelowi zatrudnionemu do realizacji niniejszego projektu, które w myśl przepisów ogólnych są wolne od podatku dochodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie personelu bezpośrednio realizującego projekt pt. "Wyprzedzić oczekiwania" wypłacane ze środków dotacji finansowanej z bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem wnioskodawcy, w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji opisanego wyżej projektu są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ dochody otrzymane przez tych podatników "pochodzą od rządów państw obcych", tj. ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, co potwierdza załączona do wniosku umowa podpisana pomiędzy Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych a wnioskodawcą. Ponadto "podatnicy bezpośrednio realizują cele programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy".

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Powyższy przepis określa podmiotowo-przedmiotowe przesłanki zastosowania zwolnienia podatkowego. Na podstawie powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

1.

środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,

2.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących m.in. od rządów państw obcych lub organizacji międzynarodowych przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami lub organizacjami.

Ponadto, ze zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie korzystają dochody pochodzące z bezzwrotnej pomocy uzyskane przez osoby, które zawarły umowę z bezpośrednim beneficjentem pomocy tj. podmiotem, który pierwszy otrzymał środki bezzwrotnej pomocy, również w przypadku, gdy otrzymał je za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania tych środków, a przedmiot tej umowy służy bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego, na który pomoc finansowa została przyznana. W tym przypadku może to być zarówno umowa o pracę jak i umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, o dzieło), pod warunkiem, że osoby te realizują cel programu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż umowa o udzielenie dotacji przeznaczonej na realizację projektu pt. "Wyprzedzić oczekiwania", finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, którą w dniu 30 kwietnia 2008 r. wnioskodawca zawarł z Fundacją Inicjatyw, została zawarta w ramach umowy dotacji zawartej w dniu 15 stycznia 2007 r. pomiędzy Fundacją Inicjatyw a Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Powyższe wskazuje, że instytucją, która otrzymała bezzwrotną pomoc finansową pochodzącą od Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest w niniejszym przypadku Fundacja Inicjatyw, a nie wnioskodawca.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż wynagrodzenia zatrudnionych przez wnioskodawcę osób bezpośrednio realizujących cel ww. programu finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od dochodów ze stosunku pracy wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek poboru zaliczek na podatek, stosownie do przepisu art. 31 i 32 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio od dochodów z umów cywilnoprawnych, stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 tej ustawy.

Do wniosku wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl