IBPB2/415-1024/08/AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB2/415-1024/08/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia akcji otrzymanych w drodze darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia akcji otrzymanych w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Mąż wnioskodawczyni jest właścicielem pakietu 635.000 akcji, które należą do osobistego majątku akcjonariusza. Akcje te nie zostały wprowadzone do obrotu publicznego. Mąż wnioskodawczyni nosi się z zamiarem darowania jej posiadanych akcji w 2008 r. Darowizna akcji zostanie dokonana z dochowaniem wszelkich warunków formalnych wynikających z przepisów prawa oraz statutu spółki. Na skutek zawartej umowy wnioskodawczyni stanie się pełnoprawnym akcjonariuszem i wstąpi do spółki na warunkach przysługujących dotychczas jej mężowi. W zależności od tego, czy spółka będzie osiągać zadowalający poziom rentowności i czy będzie realizować założony plan rozwoju, wnioskodawczyni chce podjąć w przyszłości decyzję albo o dalszym pozostaniu jej akcjonariuszem albo o skorzystaniu z prawa umorzenia nabytych akcji za wynagrodzeniem po uprzednim podjęciu w tym przedmiocie uchwały przez walne zgromadzenie lub po ziszczeniu się określonego zdarzenia przewidzianego statutem spółki. wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji będzie odpowiadać ich rzeczywistej (rynkowej) wartości.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania.

1.

Czy wartość akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umarzenia tych akcji.

2.

Czy zryczałtowany podatek dochodowy 19% zostanie pobrany od nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości akcji z dnia ich darowizny.

Zdaniem wnioskodawcy dochód z odpłatnego umorzenia akcji jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli nabycie umarzanych akcji nastąpiło w drodze darowizny, dochodem tym jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem akcji nad wartością akcji z dnia nabycia darowizny (art. 24 ust. 5d ww. ustawy). Tylko nadwyżka będzie opodatkowana 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Spółka akcyjna jako płatnik podatku zostanie zobowiązana do jego pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu skarbowego do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl