IBPB1/415-992/10/WRz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-992/10/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 1 października 2010 r.), uzupełnionym w dniu 4 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości uiszczania tego podatku w formie karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia ludzkiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości uiszczania tego podatku w formie karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia ludzkiego.

W dniu 4 października 2010 r. do tut. Biura wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz małżonką prowadzą prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oboje wykonują wolny zawód małżonek - lekarz, małżonka - lekarz stomatolog. Nie jest to działalność w żadnym zakresie wobec siebie konkurencyjna, każdy z nich wykonuje zupełnie inne czynności w ramach wykonywanych obowiązków i uzyskanych kwalifikacji zawodowych. Do tej pory wykonywali wspólnie działalność gospodarczą, w oparciu o powołane spółki cywilne. Pierwsza spółka świadczy usługi w zakresie handlu materiałami stomatologicznymi. Druga to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego ze wskazaniem na usługi stomatologiczne i ortodontyczne. Druga Spółka zatrudnia 5 lekarzy stomatologów oraz 2 asystentki stomatologiczne. Z racji posiadanych kwalifikacji nadzór merytoryczny oraz prowadzenie spraw spółki zostały powierzone małżonce Wnioskodawcy. Ponadto podatnik - lekarz, prowadzi indywidualną niespecjalistyczną praktykę lekarską. Zatrudnia jedną asystentkę, zajmującą się organizowaniem jego wizyt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy lekarz ogólny prowadzący indywidualną praktykę lekarską może prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty, podczas gdy jego małżonka prowadzi działalność gospodarczą jako lekarz stomatolog.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganym przez niektóre osoby fizyczne, indywidualna praktyka lekarska, którą prowadzi, może być opodatkowana kartą podatkową. Wnioskodawca wykonuje zawód przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej. Aby skorzystać z tego rozwiązania, wystąpi ze spółek cywilnych, których jest udziałowcem. Działalność jednej i drugiej Spółki będzie się odbywać bez udziału Wnioskodawcy.

Aby możliwe było opodatkowanie w formie karty podatkowej, konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jednym z tych warunków jest, aby małżonek podatnika nie prowadził działalności w tym samym zakresie (art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy). Z przepisów nie wynika jak należy rozumieć pojęcie działalności w tym samym zakresie. W ocenie Wnioskodawcy chcąc przyjąć logiczną interpretację "działalności w tym samym zakresie" należy rozumieć działalności wobec siebie konkurencyjne. Przyjęcie bardziej ogólnych kryteriów powoduje, że interpretacja tego zapisu może być niemal dowolna. Ponieważ działalność lekarza ogólnego nie jest w żaden sposób działalnością konkurencyjną do działalności lekarza stomatologa. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wytyczna zawarta w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w jego sytuacji jest spełniona i może być opodatkowany w formie karty podatkowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do ww. ustawy.

Przepis z art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, jako wolny zawód określa pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy czym w Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załączniku nr 3 do ww. ustawy, w części VIII Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, zawarto klasyfikację rodzajów wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego obejmującą wykonywanie zawodu:

* lekarza i lekarza stomatologa,

* felczera,

* technika dentysty,

* pielęgniarki i położnej.

Z przestawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz z treści zadanego pytania, w szczególności wynika, iż małżonka Wnioskodawcy jako lekarz stomatolog, prowadzi działalność gospodarczą w ramach dwóch spółek cywilnych.

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma prawa do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, gdyż Wnioskodawca oraz jego małżonka prowadzą działalność gospodarczą w tym samym zakresie w rozumieniu ww. ustawy, tj. w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym przedstawione we wniosku, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl