IBPB1/415-98/08/MW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-98/08/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, wniesionego do Spółki jawnej w formie aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, wniesionego do Spółki jawnej w formie aportu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Zakupione prawo użytkowania wieczystego zostanie umieszczone w ewidencji środków trwałych (zawarta została już warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego). Po pewnym czasie wnioskodawca zamierza wnieść to prawo użytkowania wieczystego jako wkład do Spółki jawnej. Dokonując wkładu do Spółki jawnej dokona wyceny wartości rynkowej wkładu i taka wartość zostanie przyjęta w umowie Spółki jawnej oraz w księgach tej Spółki. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowany jest 19% podatkiem liniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Co będzie kosztem uzyskania przychodu wnioskodawcy przy sprzedaży przez Spółkę jawną wniesionego wcześniej do Spółki prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zdaniem wnioskodawcy przy sprzedaży przez Spółkę jawną prawa wieczystego użytkowania gruntu wniesionego do niej jako wkład niepieniężny, koszty uzyskania przychodu z tej sprzedaży wnioskodawca powinien ustalić w wysokości wartości prawa użytkowania wieczystego określonej przez wspólników na dzień wniesienia wkładu do Spółki, nie wyższej jednak od jego wartości rynkowej. Koszty zostaną ustalone proporcjonalnie do wysokości udziału wnioskodawcy w zyskach Spółki jawnej.

Jako uzasadnienie swojego stanowiska wnioskodawca wskazał, iż:

Spółka jawna jest spółką osobową, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, ma więc zdolność prawną, lecz nie jest osobą prawną, a na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka ta nie jest podatnikiem.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zasady te zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy stosuje się odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg. W świetle powyższego to wspólnicy, a nie Spółka jawna płacą podatek dochodowy proporcjonalnie w stosunku do swojego udziału w zyskach (stratach) Spółki jawnej.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej, uważa się ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

Zdaniem wnioskodawcy wartość początkowa środków trwałych wniesionych do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny powinna zostać ustalona (maksymalnie) w wysokości wartości rynkowej na dzień wniesienia aportu. W konsekwencji zatem, wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania powinna zostać ustalona w wysokości wartości ustalonej przez wspólników Spółki jawnej, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, a także wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Takie wydatki, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z cytowanym przepisem stanowią jednak koszt uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych środków trwałych.

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b), a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków i wartości.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wnioskodawca powinien ustalić w wysokości ich wartości początkowej (tj. wartości początkowej ustalonej w umowie Spółki jawnej, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa z dnia dokonania wkładu).

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca wskazał:

* Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 stycznia 2006 r. (sygn. US I/1-415/3a/2006) oraz z dnia 17 maja 2006 r. (sygn. US I/1-415/7c/2006),

* Decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 września 2005 r. (sygn. PB I 3/4150/IN-496/US/2005/PM).

Wobec powyższego, zdaniem wnioskodawcy w przedmiotowym stanie faktycznym przy sprzedaży przez Spółkę jawną prawa użytkowania wieczystego dla wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu będzie wartość ustalona przez wspólników w umowie Spółki jawnej, nie wyższa jednak niż ich wartość rynkowa na dzień wniesienia wkładu.

Reasumując, zdaniem wnioskodawcy przy sprzedaży przez Spółkę jawną prawa wieczystego użytkowania gruntu wniesionego do tej Spółki jako wkład niepieniężny, koszty uzyskania przychodu z tej sprzedaży wnioskodawca powinien ustalić w wysokości wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów ustalonej przez wspólników Spółki jawnej nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż jeżeli wniesienie do Spółki jawnej tytułem aportu prawa wieczystego użytkowania gruntu, nabytego w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, uznanego za środek trwały, związane będzie ze zmianą formy prawnej tejże działalności to zgodnie z art. 22g ust. 12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka obowiązana będzie do ustalenia wartości początkowej ww. aportu w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) środków trwałych podmiotu o zmienionej formie prawnej. W takiej sytuacji, powyższa wartość początkowa stanowić będzie koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w wysokości obliczonej proporcjonalnie do posiadanego w Spółce jawnej wkładu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl