IBPB1/415-83/08/ESZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-83/08/ESZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych użyczenia Spółce cywilnej, wykorzystywanych przez nią udziałów w nieruchomości będących własnością córki wspólników Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych użyczenia Spółce cywilnej, wykorzystywanych przez nią udziałów w nieruchomości będących własnością córki wspólników Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dwuosobowa Spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu materiałami budowlanymi i wynajmu lokalu użytkowego. W 2004 r. do spółki dołączyła córka wspólników. W związku z czym do spółki wniesiona została w formie aportu nieruchomość z lokalem użytkowym. Nieruchomość była uprzednio składnikiem majątkowym jednoosobowej firmy, której właścicielem była córka wspólników, związanym z osiąganiem przez jej firmę przychodu opodatkowanego. Po przystąpieniu córki do spółki nastąpiła zmiana umowy spółki i od wniesienia nieruchomości w charakterze aportu opłacony został podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyniku tej czynności trzej wspólnicy Spółki cywilnej stali się współwłaścicielami ww. nieruchomości na zasadzie współwłasności łącznej.

W grudniu 2004 r. córka wystąpiła ze spółki i zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w spółce, jak i we własnej firmie. Po jej wyjściu ze spółki nie dokonano zmian za pośrednictwem aktu notarialnego w strukturze własności nieruchomości. Nieruchomość w wymiarze 2/3 zostaje w Spółce cywilnej i jest nadal przez nią użytkowana oraz związana z osiąganiem przez spółkę przychodu opodatkowanego. 1/3 nieruchomości jest użytkowana przez spółkę na zasadzie jej użyczenia przez córkę.

W latach 2005- 2007 spółka wykazała przychód z tytułu nieodpłatnego korzystania z 1/3 nieruchomości, będącej własnością córki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym będzie nie ustalanie przychodu z działalności gospodarczej z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w postaci użyczenia części nieruchomości przez córkę na rzecz Spółki, oraz korekta wykazanego przychodu.

Zdaniem wnioskodawcy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn do I grupy podatkowej zalicza się m.in. zstępnych oraz wstępnych. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wspólnicy, a nie spółka.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku użyczenia Spółce cywilnej, będącej współwłasnością wspólników, 1/3 przedmiotowej nieruchomości od córki wspólników, występują wszystkie przesłanki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego zawartego we wspomnianym na wstępie przepisie. Użyczenie to następuje bowiem od osoby, będącej członkiem najbliższej rodziny, a ze względu na fakt, iż spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, to w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, użyczenie zachodzi na rzecz wspólników Spółki cywilnej, czyli w tym przypadku na rzecz rodziców.

Po dokładnej analizie przepisów podatkowych, wnioskodawcy uważają, iż nie mają obowiązku ustalania przychodu z tytułu użyczenia Spółce przez ich córkę części przedmiotowej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przy czym w myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) do I grupy podatkowej, zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

W świetle powyższego wartość otrzymanego od córki nieodpłatnego świadczenia będzie stanowiła dla wspólników Spółki cywilnej (jej rodziców) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony jednakże z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tej też przyczyny stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zważywszy na fakt, iż jak wynika z wniosku wnioskodawcą jest Spółka cywilna niniejsza interpretacja stosownie do postanowień m.in. art. 14k Ordynacji podatkowej jest wiążąca tylko dla Spółki co oznacza, iż nie wywołuje bezpośrednio skutków dla wspólników tej Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl