IBPB1/415-703/08/KB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-703/08/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 12 września 2008 r.), uzupełnionym w dniu 5 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie:

* możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z realizacją programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa - jest prawidłowe,

* podstawy prawnej ww. zwolnienia w odniesieniu do środków otrzymanych z Unii Europejskiej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z realizacją programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego też pismem z dnia 21 października 2008 r. wezwano do jego uzupełnienia.

W dniu 5 listopada 2008 r. do tut. Biura wpłynął uzupełniony wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej. Wspólnicy Spółki są beneficjentami środków otrzymywanych w ramach EFS program operacyjny "Kapitał Ludzki" lata 2007 - 2013. Struktura otrzymywanych środków w ramach tego programu: 85% Unia Europejska, 15% środki krajowe pochodzące z budżetu państwa. Środki przekazywane są transzami. Rozliczenie transzy poprzedniej uruchamia następną. Otrzymywane kwoty nie są dzielone na środki krajowe i pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

W uzupełnieniu wniosku wskazano m.in., iż:

1.

Środki otrzymywane są od instytucji pośredniczącej II stopnia tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach EFS Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" lata 2007 - 20013:

- Priorytet VI "Rynek Pracy"

- Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki"

2.

realizowane m.in. przez wnioskodawcę projekty to projekty szkoleniowe,

3.

z otrzymywanych kwot stanowiących wydatki kwalifikowane, podlegające rozliczeniu w ramach projektu, finansowane są głównie wydatki na:- zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych,

- czynsz za lokale i media,

- wynagrodzenie dla kierowników projektów (kierownikiem projektu jest wnioskodawca oraz jego wspólnik),

- wynagrodzenie pracowników i osób realizujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych pracujących przy projekcie,

- koszty dojazdów,

4.

kwoty wypłacane pracownikom i zleceniobiorcom są opodatkowane - odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy część środków, finansowana z budżetu państwa w wysokości 15% kosztu projektu, może być uznana za dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, zwolnioną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych część projektu finansowana z Unii Europejskiej jest zwolniona z podatku dochodowego (wprawdzie zdanie to zawarto w części F., poz. 51 wniosku, jednak bez wątpienia zdanie to jest częścią stanowiska wnioskodawcy). W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 i 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. środki krajowe przeznaczone na dofinansowanie projektu mieszczą się w pojęciu "dotacje" określonym w sposób szczegółowy w ustawie o finansach publicznych: art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 3 pkt 2, art. 106 ust. 1 pkt 1, art. 106 ust. 1 pkt 1, art. 106 ust. 2 pkt 3a i są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wydatki i koszty finansowane z tych środków nie stanowią kosztów podatkowych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (art. 5 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy). W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a tego aktu prawnego - podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane "dotacjami rozwojowymi".

Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji tzw. środki pomocowe pochodzące m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe przeznaczone na realizację programów operacyjnych, są wydatkami budżetu państwa jako tzw. dotacje rozwojowe.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych, objętych okresem programowania 2007-2013, jako dotacje, są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże wyłącznie u jej beneficjenta.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca otrzymuje środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" lata 2007 - 2013. Środki te w części pochodzą ze środków unijnych a w części ze środków krajowych.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż jeżeli w związku z realizacją programów operacyjnych, objętych okresem programowania 2007-2013, wnioskodawca jest beneficjentem środków (dotacji) otrzymywanych z budżetu państwa, to środki te stanowić będą przychód z prowadzonej w formie Spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony jednakże od opodatkowania na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wydatki sfinansowane z przedmiotowych środków nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129.

Zaznaczyć przy tym należy, iż jeżeli wnioskodawca nabędzie ze środków pochodzących z przedmiotowej dotacji składniki majątku, które zakwalifikuje w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej do kategorii środków trwałych przepis ww. art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy nie znajdzie zastosowania. W takim przypadku, zgodnie z cyt. wyżej art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, otrzymane środki wydatkowane na nabycie środka trwałego w ogóle nie będą stanowiły przychodu podatkowego. Natomiast odpisy amortyzacyjne dokonane od tej części wartości początkowej środka trwałego (odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji) nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu. W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z uwagi na fakt, iż, jak wskazano we wniosku, zdaniem wnioskodawcy środki pochodzące z Unii Europejskiej są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych z ww. środków należało uznać za nieprawidłowe. W pozostałej zaś części tj. dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z realizacją programu finansowanego zarówno ze środków określanych jako pochodzących z Unii Europejskiej jak i z budżetu państwa stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wspólnicy spółki uzyskują przychody i ponoszą koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane proporcjonalnie do wysokości posiadanych wkładów w tejże spółce. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej a nie np. jako zatrudniony przez spółkę ekspert do realizacji tego projektu. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż środki otrzymane w związku z realizacją ww. programu nie stanowią dla wnioskodawcy wynagrodzenia, lecz, w części nie przeznaczonej na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego projektu, przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, będący w istocie dochodem zwolnionym jednakże z opodatkowania na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ul. Prosta 10, 25 - 366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl