IBPB1/415-46/08/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-46/08/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W. przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 7 marca 2008 r.,o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanej dotacji inwestycyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanej dotacji inwestycyjnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego też, pismem z dnia 22 lutego 2008 r. wezwano do jego uzupełnienia. W dniu 7 marca 2008 r. do tut. Biura wpłynął uzupełniony wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest Beneficjentem Ostatecznym projektu "Twoja Firma - Twoja Szansa" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Projekt realizuje Agencja Rozwoju Lokalnego A. S.A. z siedzibą w K. dalej oznaczona skrótem ARL. Agencja ta podpisała umowę o realizację projektu szkoleniowo-doradczego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę Instytucji Wdrażającej w przypadku projektu pełni Agencja Rozwoju Regionalnego w K. dalej oznaczona skrótem ARR, która jest podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Na mocy tego upoważnienia ARR zawarła umowę z ARL, w której zobowiązuje się do dofinansowania działań związanych z realizacją projektu złożonego przez ARL. W ramach ww. projektu Wnioskodawczyni stara się o dofinansowanie prowadzonej działalności gospodarczej (jednorazowa dotacja inwestycyjna), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalnie kwota dotacji wynosi 20.000 zł i może stanowić maksymalnie 75% wartości planowanej inwestycji. Jest to pomoc bezzwrotna.

Otrzymana dotacja inwestycyjna w kwocie 19.995 zł wykorzystana została na zakup sprzętu komputerowego, drukarki, specjalistycznych programów graficznych, wyposażenie biura oraz tabletu, niezbędnych do otwarcia działalności.Wnioskodawczyni rozlicza się z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.W części D.3 poz. 45 wniosku wskazano, iż przedmiotem interpretacji indywidualnej są przepisy art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dotyczącego zwolnienia przedmiotowego z podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy otrzymana jednorazowa dotacja inwestycyjna jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawczyni, jednym z podstawowych założeń bezzwrotnej pomocy UE jest, by w ramach realizacji dotowanego celu była ona wolna od wszelkich podatków i obciążeń fiskalnych.

Reasumując, zwolnienie podatkowe z podatku dochodowego od osób fizycznych powinno objąć jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości, ponieważ:

* dotacja ta pochodzi z Budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny,

* środki przekazywane są za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków pomocy - Instytucja Wdrażająca ARR,

* uczestnicząc w projekcie (zakładając działalność gospodarczą, realizując w jego ramach inwestycję) bezpośrednio realizuje cel programu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

1.

środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w ww. przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie (ustalenie zaś czy środki te pochodzą z bezzwrotnej pomocy, czy też nie - spoczywa na podatniku),

2.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych.

Z wniosku wynika, iż wsparcie finansowe otrzymane przez podatniczkę jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W praktyce jest ono współfinansowane z Budżetu Państwa. Wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane za pomocą m.in. jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunkcyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).Ww. programy operacyjne - stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych.Określenie publiczne środki wspólnotowe, w myśl art. 2 pkt 11 ww. ustawy, oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej (zob. załącznik nr 10), służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych (w tym Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego) regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ww. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004 - 2006.

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych.Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ubiegający się o dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych, projektów w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 (w tym programów operacyjnych), składa wniosek do instytucji zarządzającej, instytucji wdrażającej albo zarządu województwa, zgodnie z systemem realizacji określonym w tych programach.

Dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, części wydatków poniesionych przez benficjenta lub wypłacie premii (art. 27 ust. 1 ww. ustawy).Innymi słowy finansowanie wydatków ponoszonych w ramach sektorowych programów operacyjnych dokonywane jest ze źródeł krajowych. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych.Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego.

W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Środki pomocowe w części współfinansowane z budżetu państwa nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. Wprawdzie w 2007 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832), nowelizujące ustawę o finansach publicznych, które zmieniają zasady finansowania programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednakże przepis przejściowy zawarty w art. 20 ww. ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. stanowi, iż znowelizowane przepisy zmieniające ustawę o finansach publicznych nie będą miały zastosowania do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

Wobec tego w 2007 i 2008 r. zasady finansowania kontynuowanych programów operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, w tym również Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego pozostają takie same jak w 2006 r. A zatem w tej części pomoc otrzymana przez beneficjenta również nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w ramach ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że otrzymana przez podatniczkę pomoc finansowa nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Nie mają bowiem w tym przypadku zastosowania postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 46, pkt 47b (nieobowiązującego od dnia 1 stycznia 2007 r.) czy też pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przy określaniu kosztów dla celów podatkowych w stosunku do wydatków finansowanych z wymienionej pomocy finansowej nie będzie miał zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129 (tj. zwolnionych od podatku dochodowego).

W świetle powyższego koszty poniesione w związku z realizacją wymienionego wcześniej "projektu" będą stanowić koszt uzyskania przychodu o ile spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie są wymienione w art. 23 cyt. ustawy.Natomiast wydatki o charakterze inwestycyjnym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie są kosztami uzyskania przychodu.Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części (lit. b).Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Jednakże w myśl przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W świetle tego przepisu odpisy z tytułu zużycia środków trwałych, od tej części ich wartości, która odpowiada wydatkom zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie, nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu dla celów podatkowych.

Reasumując stwierdzić należy, iż otrzymanie przez wnioskodawczynię wymienionej we wniosku pomocy finansowej określonej jako "dotacja inwestycyjna", nie będzie rzutować na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych:

* część pomocy finansowej przeznaczonej na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych nie będzie przychodem ale też nie będą kosztem uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych sfinansowanych tą częścią pomocy,

* pozostała część pomocy finansowej a więc zwłaszcza przeznaczona na nabycie wyposażenia i innych składników majątku niezliczonych do środków trwałych, będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ale sfinansowane z niej wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodów tej działalności, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, należy uznać, iż otrzymana dotacja inwestycyjna w części, w jakiej przeznaczona została na nabycie wyłącznie środków trwałych nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego - stanowisko wnioskodawczyni, że otrzymana dotacja inwestycyjna jest dochodem wolnym od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl