Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 marca 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB1/415-356/07/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.Ch. przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od nabytego środka trwałego (motocykla) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od nabytego środka trwałego (motocykla).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: dzia-łalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej gru-py towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z). Spełnia warunki pozostawa-nia małym podatnikiem, tj. wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotówkach kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro. Podatek dochodowy rozlicza się na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.W miesiącu lipcu 2007 zakupił motocykl, który jest wykorzystywany w działalności go-spodarczej. Umożliwia dojazd do klientów i jest bardziej ekonomicznym środkiem trans-portu niż samochód. Motocykl został uznany za środek trwały firmy i wpisany do ewiden-cji środków trwałych. Został zgodnie z klasyfikacją środków trwałych zaliczony do grupy 7 "środki transportu" i rodzaju 740 "motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe". Wartość początkowa motocykla wynosi 15 000 zł. Dla powyższego środka trwałego zastosował metodę amortyzacji jednorazowej wynikającą z art. 22k pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Jest to pierwszy środek trwały amortyzowany tą metodą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy motocykl jest środkiem trwałym, który może być amortyzowany jednorazowo na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy podatnicy, którzy spełniają warunki pozostawania małym podatnikiem, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Jak twierdzi, spełnia warunki pozostawania małym podatnikiem, tj. wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotówkach kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro. Jest to pierwszy środek trwały amortyzowany w ramach jego działalności tą metodą i wartość odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie przekroczyła 50.000 euro. Zakupiony motocykl jest środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Został zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, zaliczony do grupy 7 "środki transportu" i rodzaju 740 "motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe". Wartość początkowa motocykla wynosi 15.000 zł. Dlatego do tego środka trwałego zastosował jednorazową amortyzację wynikającą z art. 22k pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; zgodnie z tym przepisem amortyzacji jednorazowej nie podlegają tylko samochody osobowe rodzaju 741 klasyfikacji środków trwałych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl