IBPB1/415-323/07/AB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-323/07/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez będącego osobą fizyczną akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez będącego osobą fizyczną akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka ta jest podmiotem działającym w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141, poz. 1000). Przedmiot działalności Spółki, stosownie do wymogów określonych przepisami cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki, obejmuje dokonywanie inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami (zwane dalej spółkami celowymi). Przez dokonywanie inwestycji przez fundusz kapitału zalążkowego rozumie się: obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach w celu osiągnięcia zysku w postaci dywidend oraz zysków ze sprzedaży tych udziałów lub akcji oraz udzielanie pożyczek.

W związku z dokonywanymi inwestycjami Spółka komandytowo-akcyjna będzie uzyskiwać przychody z tytułu:

* sprzedaży udziałów lub akcji nabytych w spółkach celowych,

* dywidend uzyskiwanych od spółek celowych,

* odsetek od pożyczek udzielonych spółkom celowym oraz odsetek od lokat bankowych.

Koszty tej Spółki będą obejmować między innymi wydatki ponoszone na:

* zarządzanie i administrowanie spółką,

* zakup (objęcie) udziałów lub akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uzyskiwane przez wnioskodawcę, za pośrednictwem Spółki komandytowo-akcyjnej, przychody z tytułu:

* odpłatnego zbycia papierów wartościowych,

* otrzymywanych dywidend,

* odsetek od pożyczek i odsetek od lokat bankowych,

można zaliczyć do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), do którego ma zastosowanie liniowa stawka podatku dochodowego w wysokości 19%.

Zdaniem wnioskodawcy przychody uzyskiwane z tytułu zbycia udziałów lub akcji, otrzymywanych dywidend oraz odsetek od pożyczek uzyskiwane za pośrednictwem Spółki komandytowo - akcyjnej, której przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji oraz udzielanie pożyczek powinny być zaliczone do źródła przychodów "pozarolnicza działalność gospodarcza". Potwierdzeniem takiego stanowiska są przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1 i art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 30a ust. pkt 1 ustawy reguluje opodatkowanie dochodów z tytułu odsetek od pożyczek. Dochody takie są opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. W związku z tym, że przedmiotem działalności gospodarczej Spółki komandytowo-akcyjnej jest m.in. udzielanie pożyczek, wnioskodawca uważa, że dochody z tytułu odsetek uzyskiwanych od pożyczek udzielonych przez tę Spółkę nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu, według stawki 19% ale jako przychody z działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane według liniowej stawki podatkowej w wysokości 19%.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.Jednakże, przepisu tego nie stosuje się jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).W przekonaniu wnioskodawcy przepis art. 30b ust. 4 oznacza, że w przypadku nabywania i zbywania udziałów i akcji oraz uzyskiwania dywidend za pośrednictwem spółki komandytowo-akcyjnej, która takie czynności wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy zaliczyć je do źródła przychodów: "pozarolnicza działalność gospodarcza". Reasumując, w opinii wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym uzyskiwane przychody powinny być zaliczane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, do której może mieć zastosowanie liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wyszczególniono dwa odrębne źródła przychodów, tj:

* pozarolniczą działalność gospodarczą,

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w przepisie art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jako działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in.:

* odsetki od pożyczek,

* dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni,

* należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30a ust. 1 pkt 1 i 4 powołanej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

* z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielenie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,

* z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Z kolei zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przy czym, w myśl art. 30b ust. 4 ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - określanego w dalszej części skrótem k.s.h.) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (art. 125 k.s.h.).W myśl art. 147 § 1 k.s.h. komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników tejże spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu ww. art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza). Art. 8 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku, oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż jeżeli udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej Spółki komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszem jest wnioskodawca, a odpłatne zbycie papierów wartościowych w świetle odrębnych (nie będących przepisami prawa podatkowego) przepisów prawa, może być przedmiotem tejże działalności - to uzyskiwane przez niego z ww. tytułów przychody mogą stanowić przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z ww. zastrzeżeniami, dochody powyższe, po spełnieniu wymogów określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być opodatkowane zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy.

Natomiast dochód z tytułu uzyskanych dywidend (rozumianych jako, część zysku netto - po opodatkowaniu podatkiem dochodowym - spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy) zawsze będzie dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, kwalifikowanym do odrębnego źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne. Zgodnie z cytowanym wyżej, art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, od dochodów (przychodów) z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zatem dochody te (przychody) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem liniowym (nie są bowiem dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej).

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stanowisko wnioskodawcy stwierdzające m.in., że uzyskane przychody z tytułu dywidend powinny być zaliczone do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza do którego może mieć zastosowanie liniowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl