IBPB1/415-266/08/RM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-266/08/RM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup gruntu oraz budowę budynków mieszkalnych poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup gruntu oraz budowę budynków mieszkalnych poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, 24 maja 2007 r. rozpoczął działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 19%. Dokumenty księguje w księgach handlowych (pełna księgowość). Przedmiotem działalności gospodarczej jest budowa budynków w systemie deweloperskim. Posiada pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych poparte decyzją starostwa. Przed rozpoczęciem działalności deweloperskiej poniósł koszty związane z budową budynków mieszkalnych, które są integralną częścią budowy kontynuowanej w działalności gospodarczej. Poniesione koszty przed rozpoczęciem działalności pochodzą z osobistego majątku wnioskodawcy i stanowią 60% wartości całej inwestycji wraz z gruntem. Cała inwestycja jest przeznaczona do sprzedaży w systemie deweloperskim. Od początku realizacji projektu budowlanego przeznaczeniem całej inwestycji było wybudowanie budynku mieszkalnego na sprzedaż.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wydatki na wybudowanie budynku mieszkalnego oraz zakup gruntu i uwzględnić te koszty w działalności gospodarczej z przeznaczeniem na dalszą kontynuację inwestycji deweloperskiej.

Zdaniem wnioskodawcy, koszty które poniósł przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na wybudowanie budynku oraz zakup gruntu o wartości 60% całej inwestycji są kosztem uzyskania przychodu w rozpoczętej działalności gospodarczej "gdyż działalność gospodarcza jest kontynuacją i realizacją zatwierdzonego projektu budowlanego" ma ścisły i nierozerwalny związek w kolejności z odsprzedażą mieszkań w systemie deweloperskim w działalności gospodarczej. Reasumując koszty poniesione po rozpoczęciu działalności nie tworzyłyby całości inwestycji bez kosztów poniesionych przed działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

* pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ustawy,

* być właściwie udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów nie wymienione w art. 23 ww. ustawy.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

W przedmiotowej sprawie, wskazane w ww. przepisie wyłączenie, nie będzie miało jednak zastosowania, gdyż z racji specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, zakupiony grunt pod budowę budynków mieszkalnych na sprzedaż stanowić będzie element sprzedawanego produktu albowiem budowę zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w systemie deweloperskim należy traktować jako działalność polegającą na wytworzeniu produktów przeznaczonych na sprzedaż. W związku z powyższym, wydatki poniesione na nabycie gruntu oraz wydatki związane z wybudowaniem na tym gruncie wielorodzinnych budynków mieszkalnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów, prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, iż poniesione zostały przez wnioskodawcę z jego majątku osobistego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dodatkowo zauważyć należy, iż wydatki te są bezpośrednio związane z przychodami osiąganymi z ww. działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

W myśl art. 22 ust. 5a ww. ustawy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1.

sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2.

złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Przy czym, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie (art. 22 ust. 5b ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty bezpośrednie (z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 22 ust. 5a i 5b) potrącalne są w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

W związku z powyższym ww. koszty poniesione przez wnioskodawcę w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym jako bezpośrednio związane z przychodami, będą potrącane dopiero w momencie osiągnięcia przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc sprzedaży wybudowanych w systemie deweloperskim wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl