IBPB1/415-141/08/BK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB1/415-141/08/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S.-W., przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Urzędu Pracy środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej wydatkowanych na nabycie:

* usług (reklamy w "Panoramie firm") oraz wyposażenia-jest nieprawidłowe,

* komputera wraz z oprogramowaniem i programu komputerowego Office 2003, uznanych za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Urzędu Pracy środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej wydatkowanych na nabycie usług, wyposażenia oraz komputera wraz z oprogramowaniem i programu komputerowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w zakresu usług przepisywania, korekty i redagowania teksów w języku polskim, porady językowe oraz usługi przygotowania tekstu do druku (skład komputerowy). W listopadzie 2006 r. przyznano jej z Grodzkiego Urzędu Pracy środki finansowe w wysokości 12.000 zł na podjęcie działań związanych z rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z umową poniosła wydatki odpowiadające harmonogramowi zakupów (załącznik nr 1 umowy); różnica w cenach zakupu między poszczególnymi pozycjami z załącznika musiała być mniejsza niż 500 zł.

Suma wydatków wyniosła 12.012,56 zł (brutto), z których poszczególne wydatki wyniosły:

1.

komputer z oprogramowaniem HP 3.661,20 zł,

2.

program Microsoft Office 2003 1.037,00 zł,

3.

urządzenie wielofunkcyjne HP (skaner-druk-kopiarka), mysz 808,80 zł,

4.

słowniki, poradniki językowe 1.315,46 zł,

5.

znaczki pocztowe, koperty, wizytówki, zakładki do książek, kalendarze 3.005,28 zł,

6.

stolik, lampa biurkowa, regał 283,92 zł,

7.

reklama w "Panoramie firm", szyld 1.152,90 zł,

8.

biurko, fotel, krzesła 748,00 zł.

Wszystkie (wydatki) faktury związane z wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z dotacji musiały być:

* wystawione na imię i nazwisko wnioskodawczyni,

* poniesione przed dniem rozpoczęcia działalności; zakupów dokonano w dniach od 30 listopada do 14 grudnia 2006 r.

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej został dokonany w dniu 15 grudnia 2006 r. Prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza jest wyłącznie działalnością usługową, w związku z czym nie dokonywano zakupów towarów handlowych (produktów). Działalność ta jest podmiotowo zwolniona z podatku od towarów i usług.

Otrzymanie dotacji wiązało się z przekazaniem G.Urzędowi Pracy weksla in blanco na kwotę 15.000 zł. Wszystkie przedmioty zakupione ze środków pochodzących z dotacji nie były przez okres co najmniej 12 miesięcy własnością wnioskodawczyni, lecz (pośrednio) własnością ww. Urzędu.

Po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o prowadzeniu działalności nieprzerwanie przez rok G. Urząd Pracy w styczniu 2008 r. dokonał zwrotu weksla.

Wnioskodawczyni nie zapłaciła podatku dochodowego w związku z otrzymaną dotacją, gdyż zgodnie z art. 21, ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest to dochód zwolniony z opodatkowania. Powyższe potwierdza nagłówek umowy z G. Urzędem Pracy wg którego zawarta umowa to umowa o przyznaniu z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (...).Wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją wnioskodawczyni nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 wydatki te nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Żadna z faktur opłacona środkami pochodzącymi z dotacji nie została ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do ewidencji środków trwałych został wpisany komputer wraz z oprogramowaniem i program komputerowy Office 2003 z adnotacją, że nie będą amortyzowane, gdyż amortyzacja tych składników majątku nie stanowi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 kosztu uzyskania przychodu.Dotacja została wydatkowana przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

1.

W jaki sposób należy zaewidencjonować faktury zakupowe za które zapłacono pieniędzmi uzyskanymi z dotacji jeszcze przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, wystawione na wnioskodawczynię jako osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej.

2.

Czy możliwym jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych związanych z zakupem komputera i programu komputerowego Office 2003....

3.

Jeżeli tak - to kiedy i w jakiej wysokości... I dlaczego wyłącznie te składniki.

4.

Czy tylko amortyzacja składników majątku kupionych za dotację jest kosztem uzyskania przychodu.

5.

Jeśli tak - to czy można rozpocząć amortyzowanie ww. składników od stycznia 2008 r.... Czy też należy wpisać koszt amortyzacji za okres od grudnia 2006 r. do grudnia 2007 r. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w styczniu 2008 r.

Zdaniem wnioskodawczyni, jeśli dotacja nie stanowi dochodu, który należy uwzględnić w celu opodatkowania, to żaden z wydatków poniesionych dzięki przyznanej pomocy finansowej, nie może stanowić również kosztu jego uzyskania. Wpisanie którejkolwiek faktury zakupowej jako kosztu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wiąże się z zawyżeniem właściwych kosztów ponoszonych przez firmę. Nie powinno się również wpisywać do ww. księgi kosztu amortyzacji, ponieważ cała kwota poniesiona na zakup (zwykle amortyzowanych) składników majątku została pokryta pieniędzmi z dotacji, czyli amortyzacja nie jest kosztem, bo stanowi ten sam koszt wynikający z faktury, jedynie rozłożony w czasie.

Zatem prawidłowo postąpiła wpisując jedynie do ewidencji środków trwałych komputer i program komputerowy, nie amortyzując ich. Składniki te nadal są w firmie wnioskodawczyni, zatem powinny być zarejestrowane w ewidencji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 121 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Aby zatem wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu winien w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

a.

pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

b.

nie znajdować się na liście kosztów nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

c.

być właściwie udokumentowany.

Wydatki na zakup usług (reklama) sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, jak również na nabycie z tychże środków wyposażenia, przez które zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) należy rozumieć rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych, nie zostały wymienione w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do wydatków tych nie znajduje zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129. W przepisie tym bowiem nie wskazano ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 121.

W związku z tym przedmiotowe wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełnione zostały warunki określone powołanym wyżej przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W powyższym zakresie stanowisko wnioskodawczyni jest zatem nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup środków trwałych, zauważyć należy, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a.

nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b.

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

c.

ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Kosztem uzyskania przychodów są natomiast, zgodnie art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a - 22o, z uwzględnieniem art. 23.

Odpisy z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy nie zostały wymienione w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Mając powyższe na względzie, skoro komputer wraz z oprogramowaniem i program komputerowy Office 2003 zostały przez wnioskodawczynię uznane za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne), a jako takie składniki majątku prawidłowo ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

W tym zakresie stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl