Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB1/415-126/07/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 21 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielonego zysku spółki przekształcanej (spółki z o.o.), który stanie się majątkiem spółki przekształconej (spółki jawnej) nie zwiększając kapitału udziałowego wspólników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielonego zysku spółki przekształcanej (spółki z o.o.), który stanie się majątkiem spółki przekształconej (spółki jawnej) nie zwiększając kapitału udziałowego wspólników.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o., której udziałowcami są osoby fizyczne, planuje przeprowadzenie przekształcenia w spółkę jawną. Zgodnie z uchwałami wspólników, wypracowany zysk spółki z o.o. nie został wypłacony w postaci dywidendy i nie zwiększył kapitału podstawowego spółki, pozostając na kapitale zapasowym i nierozliczonym wyniku finansowym. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółka przekształcona wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (sukcesja uniwersalna), a wspólnicy spółki przekształcanej staną się wspólnikami spółki przekształconej. W planach przekształcenia przewiduje się, jako jedno z rozwiązań, że kapitał udziałowy spółki jawnej będzie równy kapitałowi zakładowemu spółki przekształcanej, a kapitał zapasowy oraz niepodzielony i niewypłacony zysk spółki z o.o. (dywidenda) stanie się majątkiem spółki przekształconej nie zwiększając kapitału udziałowego wspólników.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną, wystąpi obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielonego zysku spółki przekształcanej, który stanie się majątkiem spółki przekształconej nie zwiększając kapitału udziałowego wspólników, jak i kapitału zakładowego.

Zdaniem wnioskodawcy, w chwili dokonania przekształcenia nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, jak i art. 24 ust. 5 tej ustawy od którego spółka przekształcona, jako płatnik, miałaby obowiązek naliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca swoje stanowisko opiera na treści dyspozycji zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa moment powstania przychodu do opodatkowania - m.in. na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 4 przedmiotowej ustawy. Przepis ten mówi o zasadzie kasowości, tj. momentem uzyskania przychodu jest jego otrzymanie lub postawienie do dyspozycji. A zdaniem wnioskodawcy takie zdarzenie nie wystąpi.W opisany powyżej zdarzeniu przyszłym wystąpi przemieszczenie kapitału zapasowego i niepodzielonego zysku wprost do majątku spółki jawnej bez podnoszenia kapitału udziałowego wspólników (kapitał udziałowy powstanie z kapitału zakładowego). Wobec powyższego trudno jest twierdzić, że wspólnicy spółki przekształcanej uzyskali dochody oddane do ich dyspozycji lub dokonano wypłaty na rzecz wspólników. Zdaniem wnioskodawcy, niepodzielony zysk opodatkowany będzie dopiero w chwili wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej lub jej likwidacji, jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) a spółka przekształcona jako następca prawny będzie zobligowana do poboru podatku dochodowego z tegoż tytułu (art. 93a ustawy - Ordynacja podatkowa).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl