IBPB/II/2/415-706/09/JT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB/II/2/415-706/09/JT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 7 lipca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 13 i 14 sierpnia 2009 r., w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości braku opodatkowania kwoty uzyskanej ze zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2009 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości braku opodatkowania kwoty uzyskanej ze zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r. wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 13 i 14 sierpnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2006 r. matka wnioskodawczyni rozpoczęła negocjacje z zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie sprzedaży nieruchomości pod budowę autostrady A4.

Transakcja ostatecznie nie została zawarta, gdyż rokowania przerwała śmierć właścicielki. Matka wnioskodawczyni zmarła w 2007 r. nie pozostawiając testamentu. Wnioskodawczyni wspólnie z rodzeństwem jako spadkobiercy przeprowadzili dział spadku. Następnie nabytą w wyniku spadku i działu spadku działkę nr 2084/1 wnioskodawczyni sprzedała zawierając z zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę w formie aktu notarialnego z dnia 26 lutego 2008 r. Sprzedaży dokonała w dobrej wierze, kierując się interesem Skarbu Państwa i postępami w budowie autostrady. Następnie uzyskała informacje o konieczności zapłaty podatku dochodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż działki pod budowę autostrady jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Zdaniem wnioskodawczyni, zapłacony podatek od ww. transakcji jest nienależny i dla niej bardzo niesprawiedliwy i krzywdzący.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabycie przez wnioskodawczynię udziału w spadku po matce nastąpiło w 2007 r. Dodatkowo między spadkobiercami doszło do zawarcia umowy o dział spadku.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane przepisy prawa należy stwierdzić, iż w stosunku do zbycia przedmiotowej działki zastosowanie znajdą przepisy ustawy w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Podkreślić należy, iż przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, tylko wówczas nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Ww. sprzedaż nieruchomości będzie zatem stanowić źródło przychodu.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Jak wynika z powyższego, zwolnienie nie będzie przysługiwać, gdy powyższe warunki - dotyczące okresu sprzedaży oraz ceny nabycia - będą spełnione łącznie. W przypadku, gdy spełniony będzie tylko jeden z nich albo żaden z nich, wówczas zwolnienie będzie podatnikowi przysługiwało.

Cytowany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 29 w swej treści posługuje się sformułowaniem "właściciel nieruchomości nabył jej własność".

Termin "nabycie" oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości, jednostronnej czynności na podstawie aktu prawnego w tym spadku i działu spadku. Tak więc jednym ze sposobów nabycia na własność nieruchomości lub jej części jest nabycie nieruchomości w drodze spadku i w drodze działu spadku. Przy czym nabycie udziału w drodze działu spadku może być również nabyciem odpłatnym, jeśli dział spadku następuje ze spłatami na rzecz pozostałych spadkobierców. Przy czym spłaty takie są wówczas odpowiednikiem ceny nabycia.

W analizowanym stanie faktycznym odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 2 lat od nabycia udziału a następnie własności przedmiotowej działki nr 2084/1. Jednakże nabycie prawa własności przedmiotowej nieruchomości nastąpiło częściowo w wyniku spadku a częściowo w drodze działu spadku przy czym wnioskodawczyni nie podaje czy w wyniku działu spadku pomiędzy spadkobiercami powstało wzajemne zobowiązanie z tytułu spłat lub dopłat.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że o ile w wyniku działu spadku nie nastąpiła wzajemna spłata lub dopłaty pomiędzy spadkobiercami (w wysokości niższej niż 50% ceny zbycia) to istotnie nie powstanie u wnioskodawczyni zobowiązanie podatkowe, ponieważ nie wystąpi cena nabycia nieruchomości w związku z czym nie jest spełniony drugi warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie.

Reasumując, jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych kupiła od wnioskodawczyni przedmiotową działkę nr 2084/1 na cele uzasadniające ich wywłaszczenie, to przychód uzyskany ze sprzedaży działki jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile nie wystąpiła w związku z przeprowadzonym działem spadku cena nabycia niższa niż 50% ceny jej zbycia (wzajemne spłaty lub dopłaty między spadkobiercami). W takim przypadku podatek od sprzedaży ww. działki na cele uzasadniające wywłaszczenie w przedstawionym stanie faktycznym nie był należny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku wnioskodawczyni dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl