IBPB/I/1/415-531/10/WRz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB/I/1/415-531/10/WRz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 31 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 6 sierpnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia zeznania PIT-36 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia zeznania PIT-36.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 28 lipca 2010 r. Znak: IBPBI/1/415-531/10/WRz, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2009 r. Wnioskodawczyni prowadziła działalnośc gospodarczą w zakresie opieki nad ludźmi starszymi, z której przychody opodatkowała ryczałem od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 złożyła w Urzędzie Skarbowym zgodnie z ustawowym terminem. W 2009 r. pracowała również na terenie Niemiec, w tym samym zakresie prowadziła działalność gospodarczą. Tam też pobrano od niej podatek od przychodów z wykonywanej działalności gospodarczej w 2009 r. Nie prowadziła innej działalności gospodarczej, ani też nie pracowała na podstawie umowy o pracę. Tak więc w 2009 r. nie otrzymała żadnych innych dochodów, z których musiałaby rozliczać się wg skali podatkowej.

Dla bezpieczeństwa złożyła PIT-36 z wykazanym dochodem, lecz brakiem wykazanego podatku. Na terytorium Niemiec zobowiązana jest do rozliczenia się z otrzymanego przychodu i zapłaty podatku.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż:

* podatek dochodowy został zapłacony na terenie Niemiec,

* centrum interesów gospodarczych znadowało się na terenie Niemiec,

* Wnioskodawczyni w Niemczech przebywała powyżej 183 dni,

* usługi opisane we wniosku były wykonywane na terenie Niemiec i tam też znajduje się zleceniodawca (całodobowa opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni nie mając innych dochodów musi składać PIT-36 i obliczać podatek dochodowy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie jest zobowiązana do składania zeznania rocznego PIT-36, ponieważ nie otrzymała innych dochodów i nie można ustalić stopy procentowej i obliczyć należnego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

Natomiast art. 3 ww. ustawy wskazuje, iż przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym".

Mając zatem na względzie, iż Wnioskodawczyni wybrała zryczałtowaną formę opodatkowania, na terenie Niemiec prowadziła działalność gospodarczą w tym samym zakresie co w Polsce, tj. opieki nad ludźmi starszymi i nie uzyskiwała w 2009 r. żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, uznać należy, iż nie była zobowiązana do złożenia zeznania rocznego PIT-36. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest zatem prawidłowe.

Wskazać jednocześnie należy, iż kwestia sposobu (zasad) rozliczenia (opodatkowania) przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, gdyż nie została objęta zakresem złożonego wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl