IBPB-2-2/4511-791/15/ZuK - Określenie skutków podatkowych darowizny udziałów lub akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-2-2/4511-791/15/ZuK Określenie skutków podatkowych darowizny udziałów lub akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2015 r. (data otrzymania 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów lub akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów lub akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca obecnie posiada udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz posiada lub może posiadać udziały lub akcje w spółkach kapitałowych (dalej: "Udziały"). Wnioskodawca planuje przenieść nieodpłatnie własność Udziałów.

Zdarzenie 1

Wnioskodawca planuje nieodpłatnie przenieść własność Udziałów w drodze umowy spełniającej warunki umowy darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: "FIZ"), działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. W związku z przekazaniem własności Udziałów Wnioskodawca nie obejmie certyfikatów inwestycyjnych FIZ (dalej: "Certyfikaty") ani też nie nabędzie żadnych roszczeń finansowych (praw majątkowych) wobec FIZ.

Zdarzenie 2

Wnioskodawca planuje nieodpłatnie przenieść własność, w drodze umowy spełniającej warunki umowy darowizny, Udziałów do spółki kapitałowej (dalej: "Spółka"). W związku z przekazaniem własności Udziałów Wnioskodawca nie obejmie w zamian żadnych udziałów/akcji w Spółce i nie dojdzie również do podniesienia w związku z tym kapitału zakładowego Spółki (zwiększenia wartości nominalnej jej udziałów lub akcji), ani również Wnioskodawca nie nabędzie żadnych roszczeń majątkowych wobec Spółki.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przeniesienie własności Udziałów w wyżej opisanych planowanych transakcjach nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu/dochodu podatkowego a co zatem idzie nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanych powyżej transakcjach nie dojdzie u niego do powstania dochodu podatkowego a w konsekwencji zdarzenia te będą neutralne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że nie uzyska on żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności zapłaty.

W związku nieodpłatnym przekazaniem Udziałów dochód z tytułu nieodpłatnego przysporzenia uzyskają odpowiednio FIZ lub Spółka, gdyż w zamian za uzyskaną własność Udziałów nie zapłacą ani nie wykonają żadnego świadczenia wzajemnego czyli nie wydadzą one Certyfikatów (FIZ) lub udziałów/akcji (w przypadku Spółki).

W opinii Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym przychód ze źródła przychodów odpowiednio - "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz "inne źródła"), z tytułu nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę aktywów, gdyż Wnioskodawca pozbawia się majątku bez wynagrodzenia oraz bez ekwiwalentu wynagrodzenia.

Przepisy art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, co jest źródłem przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródła te nie wymieniają przekazania udziałów do spółki kapitałowej. Należy wskazać, że w źródłach tych wymienione są: "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienionych w pkt 8 lit. a-c)" oraz "inne źródła".

Przypadki, które uważa się za przychód z kapitałów pieniężnych zostały wymienione w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a z kolei art. 18 stanowi czym, zgodnie z ww. ustawą są przychody z praw majątkowych.

Ustawodawca nie wymienia w katalogu zdarzeń, uznanych za przychody z "kapitałów pieniężnych" i "praw majątkowych", nieodpłatnego przekazania udziałów czy nawet darowizny. Art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa a art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W opinii Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie Udziałów, w drodze umowy spełniającej warunki darowizny, do spółki kapitałowej, nie zostało ujęte wśród zdarzeń, które uważa się za przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym za przychód z kapitałów pieniężnych.

Transakcja jakiej zamierza dokonać Wnioskodawca nie może być ponadto uznana za przypadek odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółce z o.o.).

W sytuacji, gdy planowane przeniesienie przez Wnioskodawcę własności udziałów/akcji na rzecz spółki kapitałowej:

* nie jest wymienione w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* jest związane ze zdarzeniami, do których odnosi się źródło przychodu "kapitały pieniężne" (nie powodując powstania obowiązku podatkowego w ramach tego źródła),

* katalog zdarzeń uważanych za przychód ze źródła przychodów "inne źródła" nie wymienia takiego zdarzenia wprost oraz

* zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może być klasyfikowany jako przychód,

wtedy taka czynność nie daje możliwości wyczerpania dyspozycji przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pomimo użycia przez ustawodawcę w tym przepisie słów "w szczególności".

W opinii Wnioskodawcy prawidłowym jest również stwierdzenie, że przekazanie Udziałów na rzecz polskiego FIZ nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca w momencie przekazania Udziałów na rzecz FIZ, nie otrzyma zapłaty jak również nie wejdzie on w posiadanie nowych Certyfikatów. Dokonując nieodpłatnego przekazania aktywów/udziałów na rzecz FIZ Wnioskodawca nie uzyska żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych.

W związku z powyższym nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód zdefiniowany w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Tak więc, zgodnie z art. 11 ust. 1 aby powstał przychód pieniężny, konieczne jest aby Wnioskodawca uzyskał z takiego przekazania "wartości pieniężne" lub co najmniej inną formę przysporzenia. Pomimo że ustawy nie zawierają legalnej definicji przychodu, to jednak z uwagi na przedmiot opodatkowania oraz cel sam w sobie podatku dochodowego, należy uznać, że przychodem są faktyczne przysporzenia po stronie podatnika mające rzeczywisty, trwały i definitywny charakter. Natomiast w sytuacji gdy podatnik uzyskuje świadczenia niespełniające w pełni powyższych kryteriów nie należy mówić o powstaniu przychodu podatkowego.

Doktryna prawa podatkowego potwierdza powyższe stanowisko. W jednym z komentarzy autorzy stwierdzają, że: przychód dla celów podatkowych powinien mieć charakter definitywny oraz jednoznacznie określony. (...) Reasumując, przychód jest to taka zmiana stanu majątkowego, u której podstaw leży zamiar uzyskania przysporzenia i zmiana ta powinna cechować się definitywnością, być określona co do kwoty (bądź w inny wiarygodny sposób wyceniony), a uzyskujący przychód powinien w rezultacie mieć możliwość rozporządzania nim jak właściciel (G. Dźwigała, Z. Huszcz, P. Kwadrat, R. Krasnodębski, M. Ślifierczyk, F. Świtała, Ustawa o podatku dochodowym. Komentarz, Warszawa 2007, s. 177).

Co więcej, art. 17 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przychodami z kapitałów pieniężnych są należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1it. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Powyższe uniemożliwia uznanie nieodpłatnego przekazania praw udziałowych na rzecz FIZ za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako powodującą powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zarówno nieodpłatne przekazanie Udziałów jak i Certyfikatów nie spowoduje skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tej samej zasadzie, zdaniem Wnioskodawcy, neutralne podatkowo są również nieodpłatne przekazania w tym w formie darowizny, Udziałów oraz innych aktywów do fundacji.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołuje wybrane interpretacje podatkowe wydane w niniejszych sprawach:

* interpretacja indywidualna z 17 marca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB1/415-1257/13-4/EC: Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej udziałów spółki kapitałowej, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów/akcji bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości;

* interpretacja indywidualna z 20 lipca 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Znak: ILPB2/4511-1-402/15-2/WM: Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca może dokonać darowizny - w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny - papierów wartościowych na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma żadnych świadczeń, czy przysporzeń, w szczególności nie otrzyma zapłaty. Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania papierów wartościowych w formie darowizny na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro Wnioskodawca nie otrzyma w zamian żadnej odpłatności;

* interpretacja indywidualna z 22 stycznia 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB2/415-1045/12-2/EL: W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci Aktywów na rzecz Funduszu, (...) czyli nieodpłatne zbycie Aktywów nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych;

* interpretacja indywidualna z 22 kwietnia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB2/4511-98/15-2/PW: Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów lub akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącym skutków podatkowych darowizny udziałów lub akcji na rzecz spółki kapitałowej została wydana odrębna interpretacja.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ogólna definicja przychodu zawarta została w art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek;

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d.

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;

6.

przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny;

9a) u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9;

10. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy - dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Z kolei w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Stosownie do art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) - przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem przez pojęcie darowizny należy rozumieć typ umowy nazwanej, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Celem, jaki leży u podstaw darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że może on posiadać Udziały w spółkach kapitałowych, które następnie planuje przenieść nieodpłatnie w drodze umowy spełniającej przesłanki umowy darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego - FIZ. W związku z ww. operacją Wnioskodawca nie obejmie certyfikatów inwestycyjnych FIZ ani też nie nabędzie żadnych roszczeń finansowych wobec FIZ.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje udziały czy też akcje.

Natomiast przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawia otwarty katalog zdarzeń, w wyniku których dochodzi do powstania u podatnika przychodu z innych źródeł. Jednakże, dokonując kwalifikacji danego zdarzenia jako powodującego powstanie przychodu z innych źródeł, nie można abstrahować od art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera definicję przychodu. Definicja ta wprost odwołuje się do otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Darowizna dokonana przez podatnika nie powoduje otrzymania przez niego żadnego świadczenia wzajemnego, czy postawienia mu takiego świadczenia do dyspozycji.

Dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Udziałów do FIZ, nie spowoduje otrzymania przez niego jakiegokolwiek świadczenia, a w konsekwencji nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku przekazania na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego Udziałów w formie darowizny, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdyby jednak okazało się, że przeniesienie własności Udziałów ma charakter zwrotny np. będzie elementem jakiegokolwiek rozliczenia w teraźniejszości bądź przyszłości, wówczas należałoby uznać, że nie dokonano darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i w związku z tym organ podatkowy może wywieść skutki podatkowe adekwatne do ustalonej sytuacji faktycznej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie Udziałów na rzecz FIZ nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wyjaśnić ponadto należy, że Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko wskazał, że jego zdaniem nieodpłatne przekazanie Udziałów jak i Certyfikatów nie spowoduje skutków podatkowych oraz że jego zdaniem neutralna podatkowo będzie darowizna Udziałów oraz innych aktywów do fundacji. Mając jednak na uwadze treść zapytania Wnioskodawcy w kontekście przedstawionego przez niego zdarzenia przyszłego Organ nie odniósł się do kwestii nieodpłatnego przekazania Certyfikatów oraz do darowizny Udziałów i innych aktywów do fundacji.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji podatkowych wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia zostały wydane. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl