IBPB-2-2/4511-676/15/HS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-2-2/4511-676/15/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 10 listopada 2015 r. (data otrzymania 16 listopada 2015 r.), uzupełnionym 20 i 25 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 13 stycznia 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4510-102/15/HS, IBPB-2-2/4511-676/15/HS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 20 i 25 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - O. sp. z o.o. (dalej "Spółka") zamierza wypłacić dywidendę na rzecz jedynego wspólnika - Spółki, tj. O.S.B. z siedzibą w Niemczech.

O.S.B. nie posiada na terenie Polski zakładu ani oddziału w rozumieniu przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania. O.S.B. jest spółką osobową, która w świetle niemieckiego prawa podatkowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego - podatnikami są wspólnicy tej spółki.

Wspólnikami O.S.B. są:

* O.S.V. z siedzibą w Niemczech (komplementariusz - bez prawa do udziału w zysku),

* S.H. und V. z siedzibą w Niemczech (komandytariusz), czyli spółka osobowa, która w świetle niemieckiego prawa podatkowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

* Z kolei w spółce S.H. und V. podział zysku przedstawia się następująco:

* S-R. - niemiecka spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech, która posiada 90% udziału w zysku,

* K.S. - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Niemczech, która posiada 10% udziału w zysku.

Na dzień wypłaty dywidendy Wnioskodawca będzie w posiadaniu ważnych certyfikatów rezydencji od spółki kapitałowej S.-R. oraz Pana K.S.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano m.in. następujące pytanie.

Według jakiej stawki będzie podlegać opodatkowaniu dywidenda wypłacona przez Spółkę na rzecz wspólnika O.S.B. (transparentnej podatkowo niemieckiej spółki osobowej) - w części przypadającej (opodatkowanej na poziomie) Panu K.S....

Zdaniem Wnioskodawcy, dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz zagranicznej spółki osobowej (O.S.B.) będzie opodatkowana:

* według stawki 5% - w części przypadającej (opodatkowanej na poziomie) S.-R.,

* według stawki 15% - w części przypadającej (opodatkowanej na poziomie) Panu K.S.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z powyższego przepisu wynika, że uprawnionym do uzyskania interpretacji jest "zainteresowany", nie określając przy tym, komu przysługuje taki status. W literaturze przyjmuje się, że "zainteresowanym" jest każda osoba, która chce uzyskać wiedzę o stanowisku organów podatkowych o takich stanach faktycznych, które spowodowały lub mogą spowodować dla tej osoby skutki prawne na gruncie szeroko rozumianego prawa podatkowego (tak Dzwonkowski/Kondratowska w Komentarzu do Ordynacji Podatkowej pod red. Dzwonkowski, 2014 wyd. 5, Legalis). Biorąc pod uwagę treść przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawcy niewątpliwie przysługuje status "zainteresowanego" ponieważ na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest płatnikiem dywidendy wypłacanej zagranicznym udziałowcom.

Na gruncie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendom został poświęcony art. 10. Zgodnie z art. 10 ust. 1-2 Umowy - dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Zdarzenie przyszłe będące przedmiotem zapytania zakłada wypłatę dywidendy na rzecz transparentnej podatkowo spółki osobowej prawa niemieckiego, tj. O.S.B. (spółka ta nie będzie podatnikiem z tytułu otrzymanej dywidendy). Ze względu na okoliczność, że wspólnikiem posiadającym 100% udział w zysku spółki O.S.B. jest także transparentna podatkowo spółka osobowa prawa niemieckiego (S.H. und V.) dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę będzie opodatkowana na poziomie wspólników tej spółki. Jednym ze wspólników S.H. und V. jest Pan K.S.

Zasady opodatkowania dywidend na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych są analogiczne jak zasady opodatkowania dywidend na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. stawka podatku wynosi 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych), a zapłata podatku odbywa się za pośrednictwem płatnika, którym jest podmiot wypłacający dywidendę (art. 41 ust. 4 ww. ustawy).

Opisane powyżej zasady mogą być modyfikowane przez umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W opinii Wnioskodawcy, zasady opodatkowania dywidendy przypadającej (opodatkowanej na poziomie) Pana K.S. powinny być ustalone według tych samych zasad, jak w przypadku dywidendy przypadającej (opodatkowanej na poziomie) S.-R. Oznacza to, że powinien być brany pod uwagę wyłącznie status Pana K.S. W świetle art. 10 ust. 2 Umowy jeżeli osobą uprawnioną do dywidendy jest osoba fizyczna - stawka podatku w państwie źródła nie może przekroczyć 15%. Możliwość zastosowania tej stawki nie jest uzależniona od udziału w kapitale spółki wypłacającej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy. W części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydano odrębną interpretację.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do treści art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Przychód z tytułu dywidendy należy kwalifikować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, tj. kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z tą regulacją, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

W myśl zaś art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d.

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30a ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy - od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Na mocy art. 30a ust. 2 ustawy - ww. przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W myśl zaś art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy - płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca ma zamiar dokonać wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca spółki O.S.B. z siedzibą w Niemczech. O.S.B. nie posiada na terenie Polski zakładu ani oddziału w rozumieniu przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania. O.S.B. jest spółką osobową, która w świetle niemieckiego prawa podatkowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Wspólnikami O.S.B. są: O.S.V. z siedzibą w Niemczech (komplementariusz - bez prawa do udziału w zysku) oraz spółka osobowa S.H. und V., w której wspólnikiem jest m.in. osoba fizyczna - Pan K.S., który posiada w kapitale Wnioskodawcy pośredni udział poprzez to, że posiada 10% udziału w zysku spółki S.H. und V.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zastosowanie będą miały postanowienia umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90; zwanej dalej: Umową).

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 Umowy - dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże w myśl art. 10 ust. 2 ww. Umowy - dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Według treści art. 10 ust. 3 Umowy - określenie "dywidendy" użyte w niniejszym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym.

W myśl art. 10 ust. 4 ww. Umowy - postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14. Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski lub dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie, lub w przypadku, gdy udział, z tytułu którego dywidendy są wypłacane, faktycznie wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w drugim Państwie, ani też obciążać niewydzielonych zysków spółki podatkiem od niewydzielonych zysków, nawet kiedy wypłacone dywidendy lub niewydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych w tym drugim Państwie (art. 10 ust. 5 ww. Umowy).

Cytowane wyżej regulacje prawne wskazują na fakt, że w przypadku podmiotu, który nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, a uzyskuje przychody na tym terytorium, w kwestii sposobu opodatkowania, pierwszeństwo mają postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Jak wskazał Wnioskodawca S.H. und V. - spółka osobowa, zgodnie z prawem niemieckim nie podlega podatkowi dochodowemu, jest traktowana na potrzeby podatku dochodowego w Niemczech zgodnie z zasadą transparencji. Oznacza to, że podatnikiem tego podatku nie jest spółka osobowa lecz jej wspólnicy (spółka kapitałowa S.-R. i Pan K.S).

Ponieważ wspólnikiem spółki osobowej (S.H. und V.) jest m.in. osoba fizyczna, tym samym to u tej osoby (która posiada w kapitale spółki osobowej udział w zysku w wysokości 10%), a nie spółki osobowej powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dywidendy.

Zatem dywidenda wypłacona niemieckiej spółce osobowej, do której uprawniony będzie wspólnik tej spółki - osoba fizyczna będąca rezydentem Republiki Federalnej Niemiec (Pan K.S.) będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce stawką w wysokości 15% kwoty dywidendy brutto, stosownie do treści art. 10 ust. 2 lit. b) Umowy polsko-niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym samym Wnioskodawca, jako płatnik posiadający przedłożony przez Pana K.S. certyfikat rezydencji, będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od wypłacanych należności z ww. tytułu w wysokości wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. w niniejszym przypadku w wysokości 15% kwoty dywidendy brutto.

Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) - w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl