IBPB-2-2/4511-425/16/NG, PIT w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną... - OpenLEX

IBPB-2-2/4511-425/16/NG - PIT w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-2-2/4511-425/16/NG PIT w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2016 r. (data otrzymania 11 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca był udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Wnioskodawca był właścicielem 30 udziałów, z tym że 20 udziałów kupił przy zakładaniu spółki w latach 1993 i 1994 za cenę 1 000 zł. Pozostałe 10 udziałów Wnioskodawca kupił w następnych latach od osób, które pracowały z Wnioskodawcą za łączną kwotę 2 100 zł, czyli razem wszystkie udziały kosztowały Wnioskodawcę 3 100 zł.

W 2015 r. Wnioskodawca razem z pozostałymi wspólnikami sprzedali Spółkę w całości. Wartość 30 udziałów Wnioskodawcy wynosiła 45 000 zł - każdy udział był o wartości 1 500 zł. Wartość udziałów Wnioskodawcy i wszystkich pozostałych wspólników wzrosła dlatego, że kilka razy na zebraniach wspólników przegłosowano aby z wypracowanego zysku podnieść wartość udziałów zamiast wypłacać dywidendę.

Wszystkie udziały Wnioskodawcy w ilości 30 sztuk Wnioskodawca sprzedał za cenę 947 552,40 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy od kwoty 947 552,40 zł. Wnioskodawca może odjąć kwotę, która nie podlegałaby opodatkowaniu 19% podatkiem, czy to ma być kwota zakupu udziałów w cenie 3 100 zł, czy też wartość udziałów w momencie sprzedaży Spółki, tj. 45 000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, od kwoty 947 552,40 zł powinien odjąć kwotę 45 000 zł i od kwoty 902 552,40 zł powinien zapłacić 19% podatek, ponieważ pieniądze, które Wnioskodawcy otrzymałby jako dywidendę przeznaczono na podwyższenie wartości udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że-przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2015 r. sprzedał 30 udziałów spółki z o.o. nabytych w zamian za wkład pieniężny, które to udziały Wnioskodawca nabył łącznie za kwotę 3 100 zł. Wnioskodawca wskazał także, że w trakcie posiadania udziałów wspólnicy kilkukrotnie podejmowali uchwałę o przeznaczeniu zysku na podniesienie wartości nominalnej udziałów.

W tym miejscu wskazać należy, że podniesienie wartości nominalnej udziałów związane jest z podniesieniem kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można podwyższyć przez emisję nowych udziałów, podwyższenie wartości już istniejących albo zastosowanie jednocześnie obu tych metod. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów.

Zasady podwyższania kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 257-262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych - podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) istniejących lub ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego powstaje z chwilą wpisania do rejestru we właściwym sądzie rejestrowym.

Zgodnie natomiast z art. 258 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego.

Z wyżej wskazanych przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika bezpośrednio, że niezależnie od tego czy Wnioskodawca otrzymuje nowe udziały, czy też ulega zwiększeniu nominalna wartość już posiadanych przez Niego udziałów, dochodzi do ich "objęcia/nabycia" przez Wnioskodawcę.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c - osiągnięta w roku podatkowym.

Z kolei zgodnie z art. 30b ust. 6 ww. ustawy - po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy).

W tym samym terminie - stosownie do treści art. 45 ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy - podatnicy są zobowiązani wpłacić należny podatek wynikający z tego zeznania.

Z powyższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji), koszty uzyskania przychodów ustala się w zależności od sposobu nabycia tych udziałów - albo na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 i pkt 38c albo art. 22 ust. 1f tej ustawy. Przepisy prawa przewidują bowiem, że udziały (akcje) w spółce m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być obejmowane za wkład pieniężny czyli gotówkę, bądź za wkład niepieniężny. Natomiast w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane są udziały (akcje) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje odrębne sposoby ustalenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia tych udziałów (akcji).

W przypadku zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład pieniężny - koszty uzyskania przychodu należy ustalić w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z treści powyższego przepisu wynika, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zatem, wydatki na objęcie/nabycie udziałów, stanowią koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia tych udziałów.

Podsumowując stwierdzić należy, że przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży udziałów kosztami uzyskania przychodu będą wydatki na objęcie/nabycie udziałów (kwota, za którą Wnioskodawca nabył 30 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. wniesiony wkład pieniężny), a także ta część zysku, która przypadała na Wnioskodawcę a została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, gdyż środki te należy zaliczyć do wydatków na objęcie udziałów o podwyższonej wartości nominalnej. Przy czym podkreślić należy, że kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów nabytych za wkład pieniężny nie jest ich wartość nominalna z dnia ich sprzedaży, lecz suma wydatków poniesionych na objęcie/nabycie tych udziałów.

To zaś oznacza, że Wnioskodawca obliczając dochód do opodatkowania z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, od kwoty 947 552,40 zł stanowiącej przychód ze sprzedaży tych udziałów może odjąć kwotę 3 100 zł, tj. kwotę, za którą kupił ww. udziały oraz tę część zysku przypadającą na Wnioskodawcę, która została przeznaczona na podniesienie wartości nominalnej sprzedanych udziałów w trakcie ich posiadania przez Wnioskodawcę. Natomiast kosztu uzyskania przychodu nie stanowi sama wartość nominalna udziałów z dnia ich sprzedaży. Ww. dochód Wnioskodawca powinien wykazać w zeznaniu PIT-38 za 2015 r., które należało złożyć do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym Wnioskodawca sprzedał udziały (tekst jedn.: 2015 r.), czyli do 30 kwietnia 2016 r. W tym samym terminie Wnioskodawca winien był zapłacić zryczałtowany podatek ze sprzedaży udziałów.

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, bowiem dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie wartość nominalna udziałów z dnia ich sprzedaży, lecz wydatki poniesione na objęcie/nabycie tychże udziałów, przy czym za ww. wydatki Wnioskodawca może uznać kwotę, którą zapłacił za udziały w momencie ich zakupu jak i wartość zysku przypadającą na Wnioskodawcę, która została przeznaczona uchwałami walnego zgromadzenia wspólników na podniesienie kapitału zakładowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) - w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl