Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-2-2/4511-105/16/MMa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2016 r. (data otrzymania 22 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika w związku z wprowadzeniem programu motywacyjnego dla członków zarządu pełniących swoje funkcje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (Wariant nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika w związku z wprowadzeniem programu motywacyjnego dla członków zarządu pełniących swoje funkcje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (Wariant nr 1).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ("Spółka") w 2015 r. wprowadziła program motywacyjny dla członków zarządu Spółki oparty na pochodnych instrumentach finansowych realizowanych w formie wypłat gotówkowych, które to wypłaty uzależnione są od określonego wskaźnika finansowego Spółki. Wprowadzenie programu motywacyjnego miało na celu m.in. wzrost motywacji członków zarządu do podejmowania działań, mających na celu osiągnięcie lepszych wyników finansowych Spółki oraz zatrzymanie najlepszych osób w Spółce.

W 2016 r. Wnioskodawca planuje wprowadzić nowy program motywacyjny ("Program") dla członków zarządu Spółki. Podobnie jak w przypadku poprzedniego programu motywacyjnego, wprowadzenie Programu będzie miało na celu m.in. wzrost motywacji członków zarządu ("Uczestnicy") do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników finansowych Spółki oraz zatrzymanie najlepszych osób w Spółce. Program ten będzie również oparty na pochodnych instrumentach finansowych realizowanych w formie wypłat gotówkowych, które to wypłaty uzależnione będą od określonego wskaźnika finansowego Spółki. Uczestnictwo w Programie będzie dobrowolne.

Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji członków zarządu na podstawie uchwały wspólników Spółki i planuje się, że w 2016 r. nie ulegnie to zmianie (Wariant nr 1). Od 2017 r. niektórzy członkowie zarządu mogą jednak otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję na podstawie umowy o pracę (Wariant nr 2).

Program będzie adresowany do Uczestników, którzy w dniu jego wejścia w życie będą pełnić funkcję członka zarządu Spółki lub zostaną powołani przez Wspólników do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki w czasie trwania Programu. Przystąpienie do Programu przez Uczestników będzie dobrowolne.

Spółka planuje zawrzeć z każdym z Uczestników umowę pochodnego instrumentu finansowego ("Umowa"), której treścią będzie przyznanie Uczestnikom warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego ("Rozliczenie Pieniężne") uzależnionego od wysokości określonego wskaźnika finansowego, tj. zysku netto Spółki ("Wskaźnik"). Umowy te będą zawierane odrębnie od uchwał powołujących członków zarządu do pełnienia funkcji w Spółce, umów o pracę lub innych umów zawartych między Uczestnikami a Spółką.

Wskaźnik będzie określony na podstawie sprawozdania finansowego skonsolidowanego lub jednostkowego (jeśli Spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy) ("Sprawozdanie Finansowe"), które zostało zbadane przez biegłego rewidenta i badanie zakończy się wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy Uczestnik nabędzie w terminie ("Termin Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne") 30 czerwca kolejnego roku obrotowego, następującego po roku, którego Rozliczenie Pieniężne dotyczy, pod warunkiem zbadania Sprawozdania Finansowego przez biegłego rewidenta i zakończenia badania wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.

W przypadku odmowy wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania Sprawozdania Finansowego, Rozliczenie Pieniężne nie przysługuje.

W przypadku braku zbadania Sprawozdania Finansowego i niewydania opinii w terminie do 30 czerwca roku obrotowego następującego po roku, którego dotyczy Sprawozdanie Finansowe, Termin Zapadalności roszczenia o Rozliczenia Pieniężne będzie wynosił 14 dni od daty zbadania Sprawozdania Finansowego i wydania opinii przez biegłego rewidenta innej niż negatywna.

Wypłata Rozliczenia Pieniężnego nastąpi w terminie 7 dni od daty nabycia prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego.

Realizacja warunkowego prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego ("Prawo") przez Uczestników dokona się poprzez wypłatę przez Spółkę kwoty Rozliczenia Pieniężnego stanowiącego procent Wskaźnika za dany rok obrotowy, należnego Uczestnikowi.

Kwota Rozliczenia Pieniężnego, w odniesieniu do zawartej z danym Uczestnikiem Umowy, będzie obliczana w następujący sposób:

1) dla Uczestników zaszeregowanych jako członkowie zarządu Spółki grupy 1 oraz członkowie zarządu Spółki grupy 2 zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem zaszeregowania:

RP = P1 x Zn,

gdzie:

RP - kwota Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy,

Zn - wartość Wskaźnika, tj. zysku netto Spółki określonego na podstawie Sprawozdania Finansowego.

P1 - określony przez Spółkę procent zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przypisany, dla celów ustalenia wysokości Rozliczenia Pieniężnego, Uczestnikowi w następujący sposób:

a.

w przypadku, gdy Wskaźnik jest mniejszy lub równy 32,5 mln złotych: P1 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie. W opisanym przypadku, kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x Zn,

b.

w przypadku, gdy Wskaźnik jest większy niż 32,5 mln złotych, ale nie przekracza kwoty 40 mln złotych:

dla Wskaźnika z przedziału do 32,5 mln złotych włącznie: P1 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

o dla Wskaźnika z przedziału powyżej 32,5 mln złotych do 40 mln złotych włącznie: P1 = Y, gdzie wartość Y zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

o w opisanym przypadku, kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x 32,5 mln złotych + Y x (Zn - 32,5 mln złotych)

c. w przypadku, gdy Wskaźnik jest większy niż 40 mln złotych:

o dla Wskaźnika z przedziału do 32,5 mln złotych włącznie: P1 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

o dla Wskaźnika z przedziału powyżej 32,5 mln złotych do 40 mln złotych włącznie: P1 = Y, gdzie wartość Y zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

o dla Wskaźnika powyżej 40 mln złotych: P1 = Z, gdzie wartość Z zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie.

o w opisanym przypadku kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x 32,5 mln złotych + Y x 7,5 mln złotych + Z x (Zn - 40 mln złotych).

2) dla Uczestników zaszeregowanych jako członkowie zarządu Spółki grupy 3 lub członkowie zarządu Spółki grupy 4 zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem zaszeregowania - jako mniejsza z dwóch alternatywnych wartości obliczonych zgodnie z zasadami wskazanymi w podpunktach (A) lub (B):

I. RP = P2 x Zn, gdzie:

RP -kwota Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy,

P2 -określony przez Spółkę procent zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przypisany, dla celów ustalenia wysokości Rozliczenia Pieniężnego, Uczestnikowi,

Zn-wartość Wskaźnika, tj. zysku netto Spółki określonego na podstawie Sprawozdania Finansowego.

II. RP = (P3 x Zn), gdzie:

RP -kwota Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy,

Zn-wartość Wskaźnika, tj. zysku netto Spółki określonego na podstawie Sprawozdania Finansowego,

P3 -określony przez Spółkę procent zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przypisany, dla celów ustalenia wysokości Rozliczenia Pieniężnego, Uczestnikowi w następujący sposób:

a.

w przypadku, gdy Wskaźnik jest mniejszy lub równy 32,5 mln złotych: P3 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie. W opisanym przypadku kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x Zn,

b.

w przypadku, gdy Wskaźnik jest większy niż 32,5 mln złotych, ale nie przekracza kwoty 40 mln złotych:

 dla Wskaźnika z przedziału do 32,5 mln złotych włącznie: P3 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

* dla Wskaźnika z przedziału powyżej 32,5 mln złotych do 40 mln złotych włącznie: P3 = Y, gdzie wartość Y zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

* w opisanym przypadku kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x 32,5 mln złotych + Y x (Zn - 32,5 mln złotych)>/li>

c.

w przypadku, gdy Wskaźnik jest większy niż 40 mln złotych:

* dla Wskaźnika z przedziału do 32,5 mln złotych włącznie: P3 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

* dla Wskaźnika z przedziału powyżej 32,5 mln złotych do 40 mln złotych włącznie: P3 = Y, gdzie wartość Y zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

* dla Wskaźnika powyżej 40 mln złotych: P3 = Z, gdzie wartość Z zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,

* w opisanym przypadku kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x 32,5 mln złotych + Y x 7, 5 mln złotych + Z x (Zn - 40 mln złotych).

Programem nie będą objęci członkowie zarządu z grupy 5 lub grupy o wyższym numerze, zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem zaszeregowania.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego nie powstanie, jeśli wartość zysku netto w danym roku obrotowym, nie przekroczy określonej przez Spółkę w Umowach kwoty.

Wysokość należnego Uczestnikowi procentu Wskaźnika będzie określona w indywidualnych Umowach, zawartych na czas nieokreślony z każdym Uczestnikiem osobno.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest przyznawane Uczestnikom odpłatnie (cena nabycia wynosi 1000 zł) i będzie niezbywalne do chwili, gdy jego realizacja stanie się możliwa.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego nie powstanie, jeśli:

a. Uczestnik pełnił funkcję członka zarządu Spółki przez niepełny dany rok obrotowy, którego dane Rozliczenie Pieniężne dotyczy, lub

b. Uczestnik zrezygnuje z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki przed Terminem Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne.

Prawo to będzie zatem warunkowe.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy ewentualny przychód otrzymany (zgodnie z założeniami wskazanego w stanie przyszłym Wariantu nr 1) na podstawie odrębnych umów instrumentu finansowego podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tekst jedn.: w momencie, kiedy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne wynikającego z Umowy) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany zgodnie z założeniami wskazanego w stanie przyszłym Wariantu nr 1 na podstawie odrębnych umów instrumentu finansowego przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tekst jedn.: w momencie, kiedy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne wynikającego z Umowy) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Uczestników imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zaznaczył, że w stosunku do założeń programu motywacyjnego wprowadzonego w 2015 r. Spółka otrzymała pozytywne interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 maja 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-179/15/MMa oraz IBPBII/2/4511-416/15/MMa potwierdzające, że:

* ewentualny przychód po stronie Uczestników, powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tekst jedn.: w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne wynikającego z Umowy), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Uczestników imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W ocenie Wnioskodawcy, schemat planowanego do wdrożenia Programu od 2016 r. nie wykazuje różnic, które uzasadniałyby inne stanowisko niż to wskazane w poprzednio wydanych interpretacjach.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie powyższego przepisu, przychód po stronie Uczestników nie powstanie w momencie nabycia przez nich Prawa, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Co więcej, Uczestnik ponosi odpłatność za nabycie Prawa w kwocie określonej w Umowie.

"Przysporzenie", które otrzymuje Uczestnik na tym etapie, jest jedynie "potencjalne", gdyż nabycie Prawa stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). W związku z tym, że Prawo jest warunkowe, brak jest jakiejkolwiek gwarancji, że Uczestnicy otrzymają kwoty Rozliczenia Pieniężnego (dotyczy to przypadku, gdy warunki określone w Programie nie zostaną spełnione). Ponadto, Uczestnicy nie mogą rozporządzać ww. Prawami aż do momentu ich realizacji.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje wydane w podobnych stanach faktycznych przez dyrektorów izb skarbowych w imieniu Ministra Finansów:

a.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r., Znak: ILPB2/415-858/14-2/JK, w której stwierdzono, że: (...) w momencie przyznania w ramach programu motywacyjnego pochodnych instrumentów finansowych po stronie Uprawnionych nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód tytułu udziału Uprawnionych w omawianym programie motywacyjnym powstanie w momencie realizacji praw (tekst jedn.: w momencie, gdy Kwoty Rozliczeń staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika;

b.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r., Znak: IPPB2/415-682/14-2/MK, w której stwierdzono, że: Ewentualny przychód po stronie Osób Uprawnionych powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tekst jedn.: w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu u.p.d.o.f., natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Osób Uprawnionych imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);

a.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r., Znak: IPPB2/415-82/14-5/MK1, w której stwierdzono, że: Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tekst jedn.: w momencie, gdy Kwota Rozliczenia stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tekst jedn.: w zeznaniu podatkowym Podatnika).

Mając na uwadze powyższe, po stronie Uczestników nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Prawa, a Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero w momencie realizacji Prawa wynikającego z Umowy możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji Prawa powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów. Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią - pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Według art. 2 ust. 1 pkt 2c (winno być art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Wnioskodawca zaznacza, że pojawiające się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi pojęcia "prawo", "umowa" i "instrument finansowy" to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych. Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowy zawarte z Uczestnikami mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

W rezultacie, instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również w szczególności wskaźniki finansowe. Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe to wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa.

Wysokość Wskaźnika, od którego zależeć będzie Rozliczenie Pieniężne, będzie ustalana na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Uczestników może być uznane zarówno jako:

a.

instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ze względu na to, że Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest prawem majątkowym, którego cena (tekst jedn.: wartość Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio od Wskaźnika Spółki; i tym samym za

b.

instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest (jak wskazano powyżej w punkcie a) instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowym będzie Wskaźnik Spółki i jest ono wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

Z Umowy, którą Spółka zamierza podpisywać z Uczestnikami, będzie wynikać, że będą oni uprawnieni z tytułu posiadanego Prawa do uzyskania świadczeń, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi - realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tekst jedn.: poprzez zapłatę Rozliczenia Pieniężnego) będzie właśnie realizowane Prawo nabyte przez Uczestników. W rezultacie, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi - Prawo do żądania przez Uczestników wypłat Rozliczenia Pieniężnego po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości Wskaźnika. W związku z tym wypełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z powyższych wyjaśnień, realizacja Prawa dokonana przez Uczestników stanowi realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołuje:

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 października 2014 r. Znak: IPTPB2/415-451/14-2/JR,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 sierpnia 2014 r. Znak: IPTPB1/415-302/14-2/MD,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 lipca 2014 r. Znak: IPTPB1/415-266/14-2/AP,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2014 r. Znak: IPPB2/415-674/14-2/AS,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2014 r. Znak: IPPB2/415-295/14-2/MK1,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. Znak: IPPB2/415-664/10/14-9/S/MK,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2014 r. Znak: IPPB2/415-110/14-2/AS,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2013 r. Znak: IPPB2/415-181/13-4/MK,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r. Znak: IPPB2/415-564/13-2/AK,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 marca 2014 r. Znak: IPPB2/415-891/13-4/MG,

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 czerwca 2013 r. Znak: ILPB2/415-274/13-2/TR),

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 grudnia 2013 r., Znak: ILPB2/415-839/13-4/WM),

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-507/14/ŁCz.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, kwota Rozliczenia Pieniężnego wynikająca z realizacji Prawa przez Uczestników (w oparciu o Wskaźnik) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych - w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, również w chwili realizacji Prawa i dokonania na rzecz Uczestników wypłaty Rozliczenia Pieniężnego w poszczególnych Terminach Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla Uczestników imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i przesłania ich do Uczestników i właściwych urzędów skarbowych.

Reasumując, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę stanowiskiem, ewentualny przychód po stronie Uczestników, powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tekst jedn.: w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne wynikającego z Umowy), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej - zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz Uczestników imiennych informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej - odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca przywołał nieobowiązujące brzmienie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 251) z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniono m.in. brzmienie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, który po zmianie stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższa zmiana nie ma jednak wpływu na treść niniejszego rozstrzygnięcia.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie obowiązków płatnika w związku z wprowadzeniem programu motywacyjnego dla członków zarządu pełniących swoje funkcje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (Wariant nr 1 - pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z wprowadzeniem programu motywacyjnego dla członków zarządu pełniących swoje funkcje na podstawie umowy o pracę (Wariant nr 2 - pytanie oznaczone we wniosku nr 2) została zawarta w odrębnej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl