IBPB-2-2/4510-107/15/HS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-2-2/4510-107/15/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 listopada 2015 r. (data otrzymania 24 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Nazwa zadania "..."

Spółdzielnia ubiega się o dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną de minimis. Forma dofinansowania to:

a.

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacana w ratach, która może zostać umorzona po spłacie 1/2 części pod warunkiem przeznaczenia tej umorzonej części pożyczki na kolejne prace termomodernizacyjne,

b.

dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu K.

Celem zadania jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym likwidacja niskiej emisji.

W ramach zadania:

1.

zlikwidowano w mieszkaniach dotychczasowe źródła ciepła - piece i kotły opalane węglem, w zamian wprowadzono instalację centralnego ogrzewania zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej,

2.

docieplenie przegród budowlanych: stropu nad piwnicami zostanie zrealizowane i przekazane do użytkowania w terminie do 29 lutego 2016 r.

Nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne w pkt 1 i 2 zwiększą wartość początkową środka trwałego - budynku mieszkalnego przy ul. K. Zgodnie z art. 16c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie podlegają amortyzacji budynki zaliczone do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Nakłady inwestycyjne wyceniono na podstawie kosztorysu ofertowego, zaktualizowane zostaną kosztorysem powykonawczym.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w przypadku otrzymania przez Spółdzielnię dotacji w ramach programu K. - pomoc de minimis - podlega ona zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie pomocy de minimis - dotacji w ramach programu K. podlega zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W części dotyczącej skutków podatkowych otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano odrębną interpretację.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) - przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy - dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze - przychód, a po drugie - koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Natomiast z treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe uregulowania oznaczają, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Spółdzielni, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Spółdzielnię, mające związek z uzyskanym przychodem, są kosztami uzyskania przychodów.

Z przedstawionego zdarzenia wynika, że Spółdzielnia ubiega się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu K. Przyznana dotacja może zostać udzielona z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia "..."

Wnioskodawca w kontekście przedstawionego zdarzenia powziął wątpliwość, czy w opisanej sytuacji otrzymanie dotacji w ramach tego programu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

W kontekście powyższego przepisu wskazać należy, że art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy zawiera jedynie ogólne wskazanie rodzaju przysporzenia korzystającego ze zwolnienia z opodatkowania stwierdzając, że wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienie to dotyczy więc dochodów z tytułu wszelkich dotacji, a dla zakresu tego zwolnienia nie jest istotny rodzaj dotacji, ich charakter i to, czy są określane jako dotacje podmiotowe, przedmiotowe, czy też celowe. Nie ma również znaczenia sposób wykorzystania tych dotacji (o tym rozstrzyga ustawa o finansach publicznych). Ważne jest natomiast źródło ich pochodzenia, którym musi być budżet państwa lub budżet jednostki samorządu terytorialnego. Ustalenie zatem, czy otrzymane przez Wnioskodawcę środki będą korzystać z tego zwolnienia przedmiotowego jest uzależnione od sposobu ich finansowania.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia "dotacja". Brak ustawowej definicji pojęcia "dotacja" nie uprawnia jednak do dowolnego określenia jego zakresu znaczeniowego. Mając powyższe wyjaśnienia na względzie, uprawnionym jest odwołanie się do ustawy o finansach publicznych w zakresie rozumienia sformułowania "dotacja" zawartego w przepisach podatkowych.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - wydatkami budżetu państwa są m.in. wydatki na dotacje i subwencje. Dotacjami - w myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych - są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Z treści powyższego przepisu jednoznacznie więc wynika, że aby dotacja mogła korzystać ze zwolnienia, musi być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dokonując wykładni art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy wskazać, że zakres i zasady działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

W myśl art. 400 ust. 1 ww. ustawy - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938). Jednocześnie należy zauważyć, że od 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utracił status funduszu celowego.

Stosownie do art. 400b ust. 1 powyższej ustawy - celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6.

Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności (art. 400q ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska - przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

W konsekwencji - mając na względzie powołane uregulowania prawne - należy stwierdzić, że dotacja ze środków NFOŚiGW będącego państwową osobą prawną nie będzie stanowić dotacji otrzymanej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a jest to warunek konieczny do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy.

Skoro zatem dotacja z NFOŚiGW uzyskana przez Spółdzielnię nie podlega regulacjom art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji ustalony na zasadach ogólnych wynikających z ustawy podatkowej (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) - w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl