IBPB-2-1/4515-167/16/DP, Podatek od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku... - OpenLEX

IBPB-2-1/4515-167/16/DP - Podatek od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-2-1/4515-167/16/DP Podatek od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 23 maja 2016 r. (data wpływu do Organu - 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi od 1 grudnia 2013 r. działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach. Analogiczną działalność gospodarczą od 1991 r. prowadził małżonek Wnioskodawczyni, jednakże ze względu na zły stan zdrowia małżonek najpierw zawiesił działalność gospodarczą, a obecnie wygasza ją całkowicie i w najbliższych miesiącach nastąpi całkowicie zakończenie działalności gospodarczej.

Małżonek Wnioskodawczyni w związku z zakończeniem własnej działalności gospodarczej zamierza dokonać na rzecz Wnioskodawczyni darowizny znaku towarowego D. wraz z prawem ochronnym do tego znaku udzielonym decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawczyni zamierza wprowadzić prawo ochronne do tego znaku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wykorzystywać do celów prowadzonej działalności gospodarczej (głównie w celu oznaczenia punktów sprzedaży detalicznej lub produktów dystrybuowanych pod własną marką np. magnez).

Darowizna nie będzie następowała na podstawie żadnego z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy darowizna znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W ocenie Wnioskodawczyni, darowizna znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do zagadnień dotyczących podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni zajęta na gruncie podatku od spadków i darowizn w przedmiocie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku.

W przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie rozpatrzony przez właściwego w tym zakresie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 2 ww. ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi od 1 grudnia 2013 r. działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach. Analogiczną działalność gospodarczą od 1991 r. prowadził małżonek Wnioskodawczyni. Małżonek Wnioskodawczyni w związku z zakończeniem własnej działalności gospodarczej zamierza dokonać na rzecz Wnioskodawczyni darowizny znaku towarowego D. wraz z prawem ochronnym do tego znaku udzielonym decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy wskazać, że nabycie w drodze darowizny znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku, na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn; będzie z niego wyłączone.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl