IBPB-2-1/4514-94/15/MZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 września 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-2-1/4514-94/15/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura - 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym 29 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia w postępowaniu upadłościowym nieruchomości gruntowej i budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie m.in. skutków podatkowych nabycia w postępowaniu upadłościowym nieruchomości gruntowej i budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Wniosek uzupełniono 29 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka z o.o.) jest polską spółką należącą do grupy B., która jest wiodącym producentem sprzętu gospodarstwa domowego na świecie.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć i trwale prowadzić działalność gospodarczą na terenie podstrefy W. W tym celu Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomości zlokalizowane we W. i składające się z zespołu budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania bądź prawem własności działek gruntu, na których posadowione są te budynki i budowle (dalej łącznie: Nieruchomości).

W chwili obecnej, właścicielem Nieruchomości jest X S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Zbywca, Sprzedający, Sprzedawca). Przedmiotowe Nieruchomości wchodzą w skład masy upadłości Zbywcy. W wyniku rozpoczęcia postępowania upadłościowego jedynego udziałowca Zbywcy, hiszpańskiej spółki Y, zagraniczny Sąd Gospodarczy w S., postanowieniem z 19 listopada 2013 r. ogłosił upadłość dobrowolną tej spółki. W konsekwencji powyższego, polski Sąd we W., postanowieniem z 18 lutego 2014 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku X S.A (Zbywcy).

W dniu 17 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca zawarł ze Zbywcą warunkową przedwstępną umowę sprzedaży różnych aktywów upadłego, m.in. wspomnianych powyżej Nieruchomości.

Zarówno Nabywca, jak i Zbywca są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Nieruchomości, które będą przedmiotem transakcji, zlokalizowane są w podstrefie W., posiadają łączną powierzchnię 18,1860 ha, i obejmują:

1.

prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we W. przy ul. T. oraz ul. Ż., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., działki nr 38/3, 2/2, 2/3, 2/4, 1/2, 38/5, 5/1, 5/2, 5/3, 1/10, 38/10 i 38/11, o łącznej powierzchni 13,1056 ha, dla którego Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,

2.

prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we W. przy ul. Ż., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., działka nr 7, o powierzchni 1,9220 ha, dla którego Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,

3.

prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we W. przy ul. Ż., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., działka nr 8, o powierzchni 0,2824 ha, dla którego Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,

4.

prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we W. przy ul. T., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., arkusz mapy 2, działki nr 6/6, 6/7, 6/8 i 6/10 o łącznej powierzchni 1,8355 ha, dla którego Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,

5.

prawo własności nieruchomości gruntowej położonej we W. przy ul. T., oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb K., arkusz mapy 2, działki nr 6/2 i 6/5 o łącznej powierzchni 1,0405 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą nr...,

6.

budynki zlokalizowane na opisanych powyżej nieruchomościach, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy planowane nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowej i budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy planowane nabycie przez niego nieruchomości gruntowej i budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na mocy art. 4 pkt 1 obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie sprzedaży, na kupującym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ nieruchomość gruntowa oraz budynki i budowle zbywane będą w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Sprzedającego, w celu określenia czy podlegają one podatkowi od czynności cywilnoprawnych, należy rozstrzygnąć, czy mieszczą się one w pojęciu rzeczy.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiuje pojęcia rzeczy. A zatem należy w tym zakresie odnieść się do regulacji zawartej w art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z którą rzeczami są tylko przedmioty materialne. Zgodnie z obowiązującą doktryną, do rzeczy należą m.in. rzeczy ruchome i nieruchome. W art. 46 Kodeksu znajdziemy natomiast doprecyzowanie, zgodnie z którym nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomość gruntową, budynki oraz towarzyszące im budowle należy uznać za rzeczy. W konsekwencji, ponieważ umowa sprzedaży wspomnianych rzeczy zawierana będzie w ramach postępowania upadłościowego Sprzedawcy, w ocenie Wnioskodawcy nie będzie ona podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych tylko w części odnoszącej się do skutków podatkowych nabycia w postępowaniu upadłościowym nieruchomości gruntowej i budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. części odnoszącej się do skutków podatkowych nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości gruntowej i budynków wraz z infrastrukturą podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 3 wymienionej ustawy nie podlegają temu podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Przez pojęcie rzeczy należy rozumieć, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na rzeczy ruchome i nieruchome. Kodeks cywilny w art. 46 precyzuje, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków (lokale mieszkalne), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W związku z tym, że Kodeks cywilny nie zawiera definicji rzeczy ruchomych, przyjmuje się, że rzeczami ruchomymi są przedmioty materialne nie będące nieruchomościami.

Natomiast przez zwrot "umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu upadłościowym" należy rozumieć wyłącznie sprzedaż rzeczy uregulowaną przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.), w szczególności przepisami art. 306-330 tej ustawy.

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 reguluje m.in. zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz skutki ogłoszenia upadłości. W myśl art. 185 ust. 1 tej ustawy upadłym jest ten, wobec kogo wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Datą upadłości jest data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości, które jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania.

Zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

Zgodnie z art. 311 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze - likwidacja masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym należy do sposobów likwidacji masy upadłości i stosownie do art. 313 ust. 1 ww. ustawy ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka z o.o.) zamierza nabyć nieruchomość gruntową i budynki wraz z infrastrukturą od X S.A., znajdującej się w upadłości likwidacyjnej. Upadłość likwidacyjna X S.A. została ogłoszona przez Sąd w postanowieniu z 18 lutego 2014 r. Przedmiotowa nieruchomość oraz budynki wraz z infrastrukturą wchodzą w skład masy upadłości zbywcy. W dniu 17 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca zawarł ze zbywcą warunkową przedwstępną umowę sprzedaży m.in. ww. nieruchomości.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości oraz budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli, mająca być dokonana na rzecz Wnioskodawcy w postępowaniu upadłościowym będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach-art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl