Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-2-1/4514-46/15/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 14 maja 2015 r. (data wpływu do Biura - 20 maja 2015 r.), uzupełnionym 3 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 28 lipca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-30/15/MZ, IBPB-2-1/4514-46/15/MZ, IBPB-2-2/4511-190/15/ZuK wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 3 sierpnia 2015 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

13 czerwca 2006 r. zmarła babcia Wnioskodawczyni, po której w wyniku postępowania spadkowego przeprowadzonego przed notariuszem w dniu 4 marca 2010 r., Wnioskodawczyni odziedziczyła udział w mieszkaniu przy ul. B. i udział w nieruchomości przy ul. K. w B. oraz grunty orne zlokalizowane w U. Od spadku Wnioskodawczyni odprowadziła należny podatek. Następnie Wnioskodawczyni zbyła udział w mieszkaniu przy ul. B. za kwotę 200.000 zł i skorzystała z ulgi mieszkaniowej przenosząc ją na zakupioną przez siebie za środki ze sprzedaży i częściowo w kredycie nieruchomość, w której mieszka przy ul. P. Kwota zakupu domu przy ul. P. w stanie surowym zamkniętym wyniosła 310.000 zł a kredyt zaciągnięty na jej zakup 235.000 zł.

W dniu 13 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni zbyła swój udział w nieruchomości przy ul. K. za kwotę 160.000 złotych, którą przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego, wpłacając do banku kwotę ze sprzedaży powiększoną o oszczędności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek podatku lub też wykonania jakichkolwiek działań względem Urzędu Skarbowego.

W związku z faktem, że babcia Wnioskodawczyni zmarła w 2006 r. (a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca z chwilą śmierci nabywa spadek) i wówczas to zgodnie z prawem Wnioskodawczyni odziedziczyła nieruchomość przy ul. K., którą zbyła po 9 latach, Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna zapłacić z tego tytułu podatku.

W związku z faktem, że babcia Wnioskodawczyni zmarła w roku 2006 Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna ponosić żadnych opłat, gdyż nieruchomość nabyła w roku śmierci a sprzedała w roku 2015 więc posiadała ją ponad 5 lat. Ponadto całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości, w której mieszka, tj. przy ul. P. w B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni tytułem spadku po babci, zmarłej 13 czerwca 2006 r., nabyła (w wyniku postępowania spadkowego przeprowadzonego przed notariuszem 4 marca 2010 r.) udział w mieszkaniu przy ul. B. i udział w nieruchomości przy ul. K. w B. oraz grunty orne zlokalizowane w U. Od spadku Wnioskodawczyni odprowadziła należny podatek. Następnie Wnioskodawczyni sprzedała udział w mieszkaniu przy ul. B. za kwotę 200.000 zł i zakupiła za środki ze sprzedaży i częściowo z kredytu nieruchomość przy ul. P., w której mieszka. Kwota zakupu nieruchomości przy ul. P. w stanie surowym zamkniętym wyniosła 310.000 zł a kredyt zaciągnięty na jej zakup 235.000 zł. W dniu 13 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała swój udział w nieruchomości przy ul. K. za kwotę 160.000 zł, którą przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego, wpłacając do banku kwotę ze sprzedaży powiększoną o oszczędności.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że z tytułu zawarcia umowy sprzedaży - stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy - do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący. To oznacza, że na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku. Tym samym w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do wykonania jakichkolwiek działań wobec Urzędu Skarbowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny (weryfikacji) dołączanych dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl