Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-2-1/4514-32/15/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) #8722; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura #8722; 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej i związanej z tym zmianą umowy spółki #8722;jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej i związanej z tym zmianą umowy spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ramach Spółki cywilnej pod nazwą "X" (zwaną dalej Spółką).

Poza Wnioskodawcą, jednym ze Wspólników w Spółce jest Pan J.W. prowadzący równocześnie jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod firmą "Y" (zwane dalej Przedsiębiorstwem).

Za zgodą wszystkich wspólników, do Spółki wniesiony zostanie aport całości Przedsiębiorstwa pod firmą "Y". Planowane wniesienie aportu będzie stanowiło zmianę umowy Spółki. Wnioskodawca nadmienia, iż głównym profilem działalności Przedsiębiorstwa mającego być przedmiotem aportu jest handel materiałami budowlanymi oraz świadczenie usług budowlanych. W ramach prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo nie posiada własnych nieruchomości. Majątek Przedsiębiorstwa stanowią w szczególności: środki trwałe (w tym m.in. środki transportu, urządzenia techniczne oraz wyposażenie), wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe (akcje w innym podmiocie), towary handlowe, środki pieniężne oraz należności. Działalność Przedsiębiorstwa finansowana jest środkami własnymi jak również korzysta ono z finansowania zewnętrznego (m.in. kredyt kupiecki, leasing). Przedsiębiorstwo posiada również zawarte umowy handlowe.

Zarówno Przedsiębiorstwo jak i Spółka są czynnymi podatnikami VAT. W zakresie podatku dochodowego Wnioskodawca podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca nadmienia, iż Przedsiębiorstwo (mające być docelowo przedmiotem aportu do Spółki) jest przedsiębiorstwem w rozumieniu w art. 551 ustawy - Kodeks cywilny.

W myśl tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwę przedsiębiorstwa),

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nich wynikające z innych stosunków prawnych,

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

* koncesje, licencje i zezwolenia,

* patenty i inne prawa własności przemysłowej,

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

* tajemnice przedsiębiorstwa,

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zauważa, iż sformułowanie zawarte w cytowanym wyżej art. 551 Kodeksu cywilnego "obejmuje ono w szczególności", pozwala uznać, że definicja wymienia tylko przykładowe elementy przedsiębiorstwa. W rezultacie, przedsiębiorstwo może obejmować także inne, niewymienione w tym przepisie składniki, jak również może składać się tylko z niektórych wymienionych w nim elementów.

Potwierdza to treść art. 552 Kodeksu cywilnego, w myśl którego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Wymienione powyżej składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. W świetle tak rozumianej definicji przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nadmienia, iż w Przedsiębiorstwie mającym stanowić przedmiot aportu zostaną zachowane funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi jego składnikami, tak aby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy od czynności wniesienia aportem Przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej i związanej z tym zmianą umowy spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania tej czynności oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania.

Wnioskodawca uważa, iż czynność wniesienia całego przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki cywilnej, która to czynność w efekcie spowoduje zmianę umowy spółki, będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z czym nie podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, że wniesienie aportu jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołał art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1a pkt 1, art. 1 ust. 3 pkt 1 oraz art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zaznaczając, że z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy, przy umowie spółki cywilnej, obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie spółki podstawę opodatkowania przy wniesieniu wkładów do spółki osobowej stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. W zawiązku z tym w przypadku wniesienia przez jednego ze Wspólników wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki cywilnej, wartość tego wkładu zostanie przyjęta w wartości przedsiębiorstwa, która zostanie ustalona w drodze niezależnej wyceny.

Wnioskodawca wskazał, że stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wniesienie Przedsiębiorstwa pod firmą "Y" do Spółki pod nazwą "X" w formie wkładu niepieniężnego (aportu), spowoduje podwyższenie majątku tej Spółki. W świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpi zatem zmiana umowy Spółki, a ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.k. Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu przez jednego ze Wspólników wkładu do spółki cywilnej będzie stanowiła wartość wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) powiększającego majątek tej Spółki. Stawka podatku, liczona od wartości wniesionego wkładu powiększającego majątek Spółki, będzie wynosiła 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył solidarnie na Wspólnikach Spółki, a zatem również na Wnioskodawcy, wobec czego nie będzie istotne, który ze Wspólników dokona faktycznej zapłaty tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

* umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

* umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

* umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

* umowy dożywocia,

* umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

* ustanowienie hipoteki,

* ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

* umowy depozytu nieprawidłowego,

* umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany umów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w niej określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży - przy umowie spółki cywilnej na wspólnikach.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki - stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, a stawka podatku wynosi 0,5%.

Reasumując, w opisanej we wniosku sytuacji, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie w związku ze zmianą umowy spółki cywilnej, spowodowaną wniesieniem aportu w postaci przedsiębiorstwa. Stawka podatku, liczona od podstawy opodatkowania, którą będzie stanowiła wartość wkładu niepieniężnego w postaci Przedsiębiorstwa "Y" wniesionego przez wspólnika, wyniesie 0,5%. Obowiązek uiszczenia niniejszego podatku będzie ciążył na Wnioskodawcy solidarnie z pozostałymi wspólnikami.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl