IBPB-2-1/4514-3/16/MZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-2-1/4514-3/16/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura - 4 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 11 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku z wniesieniem udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku z wniesieniem udziałów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 24 lutego 2016 r. znak: IBPB-2-1/4514-3/16/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 11 marca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca zamierza utworzyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: "Spółka Operacyjna"). Spółka Operacyjna obejmie następnie udziały w istniejącej spółce cypryjskiej stanowiącej odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze (dalej: "Spółka Cypryjska"), w której Wnioskodawca posiadać będzie 90% udziałów.

Objęcie udziałów przez Spółkę Operacyjną w Spółce Cypryjskiej nastąpi w drodze transakcji wymiany udziałów, w ramach której Spółka Operacyjna podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Operacyjnej zaś Wnioskodawca wniesie do Spółki Operacyjnej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki wkład niepieniężny w postaci 90% udziałów Wnioskodawcy w Spółce Cypryjskiej.

Spółka Operacyjna w zamian za wniesione aportem udziały Spółki Cypryjskiej wyda Wnioskodawcy udziały we własnym podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Spółkę Operacyjną udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki Cypryjskiej wniesionych aportem. W zamian za aport w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki Operacyjnej żadnych świadczeń pieniężnych (dopłat). Na skutek aportów wniesionych przez Wnioskodawcę Spółka Operacyjna uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce Cypryjskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki Operacyjnej, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Operacyjnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane uregulowania prawne stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki Operacyjnej, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Operacyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

1. Czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku Spółki Operacyjnej i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy Spółki Operacyjnej.

2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki kapitałowej, za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

3. Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie "spółka kapitałowa" oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

4. Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

a.

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b.

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

5. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c cyt. ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

a.

przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

b.

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

6. W opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka Operacyjna ma przyjąć od Wnioskodawcy aport w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej, w zamian za wydanie swoich własnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz Wnioskodawcy. Na skutek wyżej opisanej transakcji Spółka Operacyjna uzyska bezwzględną większość udziałów i głosów w Spółce Cypryjskiej. Wnioskodawca nie wniesie żadnych dodatkowych wpłat w gotówce z tytułu objęcia udziałów Spółki Operacyjnej.

7. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki Operacyjnej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Operacyjnej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

8. Powyższe stanowisko, wynikające wprost z przepisów prawa, znajduje także potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów:

a.

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 lipca 2013 r., znak: IPTPB2/436-35/13-5/k.k.;

b.

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 października 2012 r., znak: IPTPB2/436-83/12-4/k.k.;

c.

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lipca 2011 r., znak: IPPB2/436-144/11-6/MZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywne wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k tego artykułu umowy spółki, a także - co wynika z pkt 2 powołanego przepisu - ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się - w przypadku spółki kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i stosownie do art. 4 pkt 9 tejże ustawy - ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę podatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

a.

łączeniem spółek kapitałowych,

b.

przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c.

wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

* przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,

* udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca zamierza utworzyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (Spółka Operacyjna). Spółka operacyjna obejmie następnie udziały w istniejącej spółce cypryjskiej stanowiącej odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze, w której Wnioskodawca posiadać będzie 90% udziałów. Objęcie udziałów przez Spółkę operacyjną w Spółce cypryjskiej nastąpi w drodze transakcji wymiany udziałów, w ramach której Spółka operacyjna podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki operacyjnej zaś Wnioskodawca wniesie do Spółki operacyjnej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki wkład niepieniężny w postaci 90% udziałów Wnioskodawcy w Spółce cypryjskiej. Spółka operacyjna w zamian za wniesione aportem udziały Spółki cypryjskiej wyda Wnioskodawcy udziały we własnym podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Spółkę operacyjną udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki cypryjskiej wniesionych aportem. W zamian za aport w postaci udziałów Spółki cypryjskiej Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki operacyjnej żadnych świadczeń pieniężnych (dopłat). Na skutek aportów wniesionych przez Wnioskodawcę Spółka operacyjna uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce cypryjskiej.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce cypryjskiej dokonywana bowiem będzie w warunkach określonych w cyt. przepisie. Wniesienie do Spółki omawianych udziałów spowoduje, że Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce cypryjskiej. Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl