Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-2-1/4514-176/15/KrB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu - 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym 1 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania udziału w spółce jawnej pomiędzy jej wspólnikami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania udziału w spółce jawnej pomiędzy jej wspólnikami.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 18 września 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 1 października 2015 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 12 grudnia 2001 r. trzy osoby fizyczne (córka, zięć #8210; Wnioskodawca i ojciec/teść) #8210; będące spokrewnionymi i spowinowaconymi #8210; zawarły umowę spółki jawnej. Przedmiotowa spółka została powołana celem prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego pod własną firmą: M. sp. jawna. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady w równej wysokości.

W minionym roku kalendarzowym (2014) wspólnik M. W. (ojciec/teść) podjął decyzję o wystąpieniu ze spółki i rozważa przekazanie udziału w spółce #8210; ogółu należących do niego praw i obowiązków Wnioskodawcy #8210; zięciowi. Przedmiotowa czynność prawna ma zostać wyrażona w umowie darowizny, gdzie po stronie darczyńcy występować będzie M. W. (teść), po stronie obdarowanego natomiast P. L. (Wnioskodawca #8210; zięć).

Wartość udziałów nie ulegnie zmianie. W związku z darowizną Wnioskodawca nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

Ani Wnioskodawca ani pozostali wspólnicy nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż ta w ramach spółki jawnej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy darczyńcą będzie teść wspólnika #8210; Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy ani Spółka ani wspólnicy nie zapłacą tego podatku, ponieważ wartość udziałów w Spółce nie ulegnie zmianie, a zmiana umowy spółki będzie dotyczyła tylko danych udziałowców, nie będzie zatem zmianą w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, umowy spółki (akty założycielskie). Natomiast stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej #8210; wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Przy czym stosownie do art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte określenie spółka osobowa oznacza m.in. spółkę jawną.

W cytowanych powyżej przepisach ustawodawca określił zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają jedynie te zmiany umowy spółki, które będą miały wpływ na zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Odnosząc powyższe do wskazanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, iż w wyniku przekazania udziałów pomiędzy wspólnikami Spółki nastąpi zmiana umowy Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. #8210; Kodeks spółek handlowych, a nie w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z przekazaniem przedmiotowych udziałów wysokość majątku spółki nie ulegnie zmianie, tym samym w myśl wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie także obowiązek podatkowy na podstawie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym podatkowi podlega umowa darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie darowizny #8210; na obdarowanym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi wartość długów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych, tj. w dniu zawarcia umowy darowizny i stosownie do art. 4 pkt 3 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na obdarowanym. W przypadku, gdy umowa darowizny, nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej, to taka umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania w Polsce. W ciągu najbliższych miesięcy Wnioskodawca spodziewa się otrzymać na podstawie umowy darowizny udziały w spółce jawnej podlegającej przepisom ustawy - Kodeks spółek handlowych, posiadającej siedzibę rejestrową w Polsce. Umowa darowizny zostanie dokonana bez przejęcia przez Wnioskodawcę (obdarowanego) jakichkolwiek długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy (aktualnego udziałowca).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przekazanie w formie umowy darowizny udziałów spółki na rzecz Wnioskodawcy, dokonane bez długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Natomiast w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od towarów i usług wydane zostaną rozstrzygnięcia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne:

* umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (lit. d),

* umowy spółki (lit. k).

Natomiast art. 1 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy wskazuje, że podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

W art. 1a pkt 1 wskazanej ustawy, użyte określenie spółka osobowa oznacza - spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

W powołanych powyżej przepisach ustawodawca określił zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zmiany umowy spółki jawnej mieszczą się w tym zakresie, jednakże opodatkowaniu podlegają jedynie te zmiany związane m.in. z wniesieniem lub podwyższeniem wniesionego wkładu do spółki, które będą miały wpływ na zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Natomiast w przypadku umowy darowizny tylko takie umowy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, które się wiążą z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że trzy osoby fizyczne #8210; będące spokrewnionymi i spowinowaconymi #8210; zawarły umowę spółki jawnej. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady w równej wysokości.

Wspólnik M. W. podjął decyzję o wystąpieniu ze spółki i rozważa przekazanie udziału w spółce #8210; ogółu należących do niego praw i obowiązków Wnioskodawcy #8210; zięciowi. Przedmiotowa czynność prawna ma zostać wyrażona w umowie darowizny, gdzie po stronie darczyńcy występować będzie teść, po stronie obdarowanego natomiast zięć.

Wartość udziałów nie ulegnie zmianie. W związku z darowizną Wnioskodawca nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy.

Odnosząc powołane przepisy na grunt omawianej sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż #8210; przejęcie #8210; na mocy umowy darowizny #8210; udziałów w spółce jawnej przez Wnioskodawcę nie stanowi zmiany umowy, o której mowa w cytowanych powyżej przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskazana umowa darowizny nie wiąże się także z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej. Zatem omawiana umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując należy stwierdzić, że przekazanie w formie umowy darowizny udziałów na rzecz Wnioskodawcy, dokonane bez przejęcia długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl