IBPB-2-1/4511-259/16/PM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPB-2-1/4511-259/16/PM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-2-1/4511-259/16/PM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - po ponownym rozpatrzeniu, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2016 r. sygn. akt II FSK 2764/13 oraz prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 3 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1359/12, wniosku z 24 kwietnia 2012 r. (data wpływu do Biura -10 maja 2012 r.), uzupełnionym 31 lipca 2012 r. - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków na wymianę okien - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2012 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków na wymianę okien.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 17 lipca 2012 r. znak: IBPB II/1/415-497/12/AA wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 31 lipca 2012 r.

W dniu 10 sierpnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego znak: IBPB II/1/415-497/12/AA, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy:

* w części dotyczącej osób posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych za nieprawidłowe,

* w pozostałej części za prawidłowe.

Pismem z 24 sierpnia 2012 r. (data nadania w UP 27 sierpnia 2012 r., data otrzymania 29 sierpnia 2012 r.) wniesiono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, na które udzielono odpowiedzi pismem z 27 września 2012 r. znak: IBPB II/1/4152-40/12/AA odmawiając zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skutecznie doręczono 2 października 2012 r.

Pismem z 16 października 2012 r. (data wpływu do Biura #8722; 30 października 2012 r.), uzupełnionym 6 listopada 2012 r., wniesiono skargę na ww. interpretację indywidualną.

Pismem z 29 listopada 2012 r. znak: IBPB II/1/4160-34/12/AA Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, udzielił odpowiedzi na skargę przesyłając ją wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 3 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1359/12 uchylił zaskarżoną interpretację stwierdzając, że skarga okazała się uzasadniona. Organ od powyższego wyroku wniósł skargę kasacyjną. Wyrokiem z 21 stycznia 2016 r. sygn. akt II FSK 2764/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 3 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1359/12 wpłynął do Biura 21 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku o interpretację zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (Wnioskodawca) partycypuje w części kosztów wymiany okien w mieszkaniach należących do członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni.

W Spółdzielni obowiązuje:

* Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej, który określa sposób tworzenia i wykorzystania tego funduszu,

* Regulamin podziału obowiązków w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali, zgodnie z którym wymiana stolarki okiennej należy do Spółdzielni,

* Zasady wymiany stolarki okiennej.

Według Regulaminu podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni wymiana stolarki okiennej należy do obowiązków Spółdzielni i jest współfinansowana przez Spółdzielnię z funduszu remontowego. Fundusz ten w całości finansowany jest ze składek jej członków i osób niebędących jej członkami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do obowiązków osób zamieszkałych w lokalach należy pokrywanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), a w przypadku najemców obowiązkiem jest wnoszenie czynszu. Natomiast do obowiązków Spółdzielni należy dbałość o należyty stan techniczny nieruchomości i urządzeń, w tym stolarki okiennej. Remonty nieruchomości finansowane są ze środków funduszu remontowego tworzonego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia ze środków funduszu remontowego nie ma możliwości jednocześnie wymieniać okna w całych zasobach mieszkaniowych. W związku z tym przyjęto zasadę, że mieszkańcom, którzy zamierzają wymienić okna, Spółdzielnia refunduje część kosztów ją obciążających. Kwota zwrotu tych kosztów nie stanowi dla lokatora dodatkowego przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym. Zleceniodawcą wymiany okien jest Spółdzielnia. Przed przystąpieniem do wymiany okien zawierana jest umowa trójstronna pomiędzy Spółdzielnią, wykonawcą i użytkownikiem lokalu. Umowa ta precyzuje, że 50% kosztów wymiany pokrywa użytkownik lokalu a pozostałe 50% finansowane jest z funduszu remontowego.

Z uzupełnienia wniosku wynika, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiera umowy na warunkach opisanych powyżej (w zdarzeniu przyszłym) z:

a.

członkami Spółdzielni posiadającymi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

b.

członkami Spółdzielni posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

c.

właścicielami lokali będącymi członkami Spółdzielni,

d.

właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni,

e.

posiadaczami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niebędącymi członkami Spółdzielni,

f.

najemcami lokali.

Spółdzielnia wskazuje, iż wpłaty na fundusz remontowy mają charakter obligatoryjny, tzn. dotyczą wszystkich powołanych wyżej użytkowników lokali. Zasady korzystania z funduszu są również jednolite dla wszystkich osób zajmujących lokale. Każdego roku z wypłaconych przez użytkowników lokali na fundusz remontowy środków planowany jest limit wydatków na wymianę stolarki okiennej. Wszyscy użytkownicy lokali korzystają z jednakowych praw w zakresie dofinansowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy refundacja kosztów wymiany okien członkom Spółdzielni i osobom niebędącym jej członkami wypłacana przez Spółdzielnię Mieszkaniową z funduszu remontowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C.

Zdaniem Spółdzielni Mieszkaniowej, tworzy ona fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Obowiązek wnoszenia wpłat na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni i osób niebędących jej członkami (art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Środki funduszu przeznaczone są na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym na wymianę okien w budynkach mieszkalnych. Spółdzielnia uważa, że jej członkowie i osoby niebędące jej członkami otrzymując częściowy zwrot poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej z funduszu remontowego Spółdzielni nie uzyskują przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c, a w art. 20 ust. 1 wyszczególnione są przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1. Zgodnie z ww. przepisami opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany dochód stanowiący przysporzenie majątkowe. Spółdzielnia zwraca lokatorom założone przez nich środki na wymianę okien w części obciążającej Spółdzielnię. Z tego tytułu lokator nie uzyskuje przysporzenia majątkowego i nie otrzymuje dodatkowego dochodu. W związku z powyższym otrzymany przez lokatora częściowy zwrot kosztów wymiany okien ze Spółdzielni nie stanowi dla lokatora przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast Spółdzielnia nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania lokatorom oraz do urzędu skarbowego informacji PIT-8C o wysokości wypłaconej kwoty zwrotu kosztów za wymianę okien.

Zdaniem Spółdzielni zgodnie z powołanymi wyżej przepisami opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Spółdzielnia podkreśla iż, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1 ww. ustawy). Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 (art. 4 ust. 11 ww. ustawy).

Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali (art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Spółdzielnia uważa, iż otrzymany przez lokatorów od niej z funduszu remontowego, finansowanego w całości ze składek tych osób, zwrot kosztów poniesionych przez nich uprzednio na wymianę stolarki okiennej (na podstawie uchwalonego wcześniej regulaminu) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zwrot lokatorom części nakładów z funduszu remontowego, a więc funduszu w całości przez nich finansowanego, nie stanowi przysporzenia i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym. Jeżeli bowiem ta sama Spółdzielnia, z tego samego funduszu remontowego, sama przeprowadziłaby wymianę stolarki okiennej, to świadczenie takie byłoby zdarzeniem obojętnym podatkowo dla lokatorów. Tym samym przeprowadzenie tej wymiany i częściowe finansowanie jej na opisanych wyżej zasadach ze środków funduszu remontowego opłacanego w całości przez lokatorów, nie stanowi przychodu z innych źródeł określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Spółdzielnia powołała wyroki:

* Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Go 878/08,

* Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Gl 914/07,

* Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Bd 830/07.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 10 sierpnia 2012 r. znak: IBPB II/1/415-497/12/AA Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej osób posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych za nieprawidłowe, stwierdzając, że w sytuacji zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową właścicielom lokali mieszkalnych, tj. osobom posiadającym odrębną własność lokalu, wydatków z tytułu wymiany okien - będzie stanowił dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na Spółdzielni będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy.

Wnioskodawca, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, zaskarżył interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach prawomocnym wyrokiem z 3 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 1359/12 uchylił ww. interpretację indywidualną Ministra Finansów z 10 sierpnia 2012 r. Rozpoznając skargę Sąd uznał, że stanowisko organu interpretacyjnego zamieszczone w zaskarżonej interpretacji jest nieprawidłowe.

Uchylając przedmiotową interpretację Sąd stwierdził za błędne stanowisko uznające, że w sytuacji zwrotu przez Spółdzielnię osobom posiadającym odrębną własność lokalu poniesionych przez nich wydatków na wymianę okien w ich lokalach, po stronie tych osób powstaje przysporzenie majątkowe, które stanowi przychód z innych źródeł, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd zaznaczył, że zakwalifikowanie do tej kategorii przychodów następuje wyłącznie w przypadku wystąpienia przysporzenia majątkowego i właśnie pod kątem wystąpienia bądź nie wystąpienia po stronie właściciela lokalu przysporzenia majątkowego należy badać przypadek, gdy Spółdzielnia dokonuje zwrotu temu właścicielowi wydatków poniesionych na wymianę okien. Wymaga to przeanalizowania sytuacji prawnej osób dysponujących prawem odrębnej własności lokalu, wyodrębnionego z zasobów spółdzielczych.

Analizując przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), Sąd wskazał, że w zasadzie nie mają w spółdzielniach mieszkaniowych zastosowania tylko te przepisy ustawy o własności lokali, które dotyczą zarządu nieruchomością wspólną; w tym procedur funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

Sąd stwierdził, że nie budzi wątpliwości obowiązek stosowania (również w przypadku właścicieli lokali stanowiących nieruchomości lokalowe wyodrębnione własnościowo z zasobów spółdzielczych) art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Ta sama zasada dotyczy przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Jednakże interpretacja tych przepisów winna uwzględniać zasady wykładni systemowej. Oznacza to konieczność poszukiwania znaczenia przytoczonych zapisów z odniesieniem do specyfiki regulacji wynikającej z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Sąd zaznaczył, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (ust. 2). Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z wyłączeniem uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością społeczną, kulturalną i oświatową prowadzona przez spółdzielnię (ust. 4). Stosownie natomiast do art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Sąd wskazał również, że przytoczone przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w istotny sposób modyfikują sposób wypełniania przez właścicieli obowiązków utrzymania w należytym stanie zarówno lokali, jak i nieruchomości wspólnej. Wyłączenie stosowania przepisów o wspólnocie mieszkaniowej wyłącza również możliwość utworzenia funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej. Realizacja obowiązków ponoszenia kosztów zarządu (w rozumieniu przedmiotowym), w skład których wchodzi obowiązek partycypacji w kosztach remontów nieruchomości wspólnej oraz obowiązku utrzymania lokalu, w świetle przepisów art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, winna nastąpić poprzez wnoszenie opłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej. Wypełnienie przez właściciela nieruchomości lokalowej obowiązku wnoszenia opłat na ten fundusz stanowi wypełnienie przez tego właściciela obowiązku utrzymania lokalu i nieruchomości wspólnej (w zakresie wynikającym z udziału) w części obejmującej ich utrzymanie w należytym stanie.

Sąd stwierdził, że obowiązujące przepisy prawne nie dają podstaw do żądania od właściciela nieruchomości lokalowej jednoczesnego dokonywania wpłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej i podejmowania działań "w naturze", mających na celu utrzymanie lokalu i części wspólnej w należytym stanie. Jeżeli więc właściciel - działając w ramach zakreślonych wewnętrznymi regulacjami spółdzielczymi - wykona remont, to zwrot kosztów remontu dokonany przez spółdzielnię nie stanowi dla niego przysporzenia majątkowego. Wykonany przez właściciela remont (wymiana okien) nie jest bowiem wypełnieniem jego obowiązków. Stanowi "zastępcze" wypełnienie obowiązków spółdzielni mieszkaniowej, podlegających finansowaniu z funduszu remontowego. W takim zaś przypadku częściowa refundacja kosztów wymiany okien nie jest przysporzeniem majątkowym, lecz zwrotem wydatków poniesionych przez właściciela lokalu, lecz obciążających inny podmiot niż właściciel lokalu. W konsekwencji, kwota refundowanych wydatków poniesionych na wymianę okien nie stanowi dla właściciela nieruchomości lokalowej przychodu z innych źródeł w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sąd przywołał również wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażające podobny pogląd (wyroki z 6 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 376/09, z 25 października 2011 r., sygn. akt II FSK 789/10, z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1010/11, z 15 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1264/11, z 20 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1506/11).

W tym ostatnim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny dodatkowo podkreślił, że: "Jest także rzeczą oczywistą, że gdyby spółdzielnia mieszkaniowa korzystająca ze środków funduszu remontowego, wypełniając spoczywające na niej obowiązki, sama przeprowadziła wymianę okien, świadczenie to byłoby dla właścicieli lokali także zdarzeniem neutralnym podatkowo."

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 21 stycznia 2016 r. sygn. akt II FSK 2764/13 oddalił skargę kasacyjną od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, postawiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia, art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pozbawiony podstaw.

Mając na uwadze uzasadnienie ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak również rozstrzygnięcie zawarte w ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz treść art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), który stanowi, iż "Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie", Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, rozpatrując ponownie wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z 24 kwietnia 2012 r. stwierdza, w świetle stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stanowisko Wnioskodawcy #8722; jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono - inne źródła.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

Jak dowodzi użycie sformułowania "w szczególności", definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1, ust. 11 oraz ust. 3).

Przepisy powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią również, iż osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 i ust. 4).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Obowiązek ten dotyczy więc także osób posiadających odrębna własność.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż skoro ww. osoby mają obowiązek świadczenia na fundusz remontowy Spółdzielni niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, gdyż niezależnie od niego Spółdzielnia pobiera na fundusz pieniądze służące m.in. ww. remontom, to refundacja przez Spółdzielnię Mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom mającym spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz najemcom lokali mieszkalnych, a także osobom posiadającym odrębną własność lokali mieszkalnych nie stanowi dla tych osób przysporzenia majątkowego a jedynie zwrot poniesionych uprzednio wydatków.

Tytuł prawny do lokalu lub członkostwo w spółdzielni nie ma w tym przypadku znaczenia, skoro niezależnie od tego spółdzielnia pobiera na fundusz remontowy pieniądze służące między innymi finansowaniu takich remontów.

Reasumując, należy stwierdzić, że zwrot wydatków z tytułu wymiany okien ponoszonych przez osoby wskazane we wniosku, tj. posiadające spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie), najemców lokali, a także właścicieli lokali - nie będzie skutkował powstaniem po stronie tych osób przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; nie wiąże się bowiem z przysporzeniem majątkowym i tym samym na Spółdzielni Mieszkaniowej nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl