Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-2-1/4511-118/15/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura - 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniach 30 października - 28 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni odbyła staż międzynarodowy dla kadry dydaktycznej w M., finansowany z budżetu projektu "P.". Projekt ten realizowany był przez Uniwersytet w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program skierowany był do młodej kadry dydaktycznej C. - Wnioskodawczyni będąc zatrudnioną na stanowisku asystenta na Wydziale L., realizując zadania dydaktyczne ze studentami i spełniając odpowiednie kryteria wymagane przez Organizatorów, mogła stać się uczestnikiem stażu. Celem stażu było rozwijanie kompetencji dydaktycznych i doskonalenie warsztatu pracy ze studentami kadry dydaktycznej C. Odbywając staż Wnioskodawczyni wykonywała czynności polegające w szczególności na zdobywaniu praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami w oparciu o nowoczesne metody dydaktyki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela akademickiego, nawiązywaniu kontaktów zawodowych z pracownikami dydaktycznymi zagranicznych uczelni partnerskich.

Przed wyjazdem na staż zawarte zostało porozumienie pomiędzy C., reprezentowanym przez kierownika projektu działającego na podstawie pełnomocnictwa Prorektora Uniwersytetu do spraw C. oraz Zastępcę Kwestora Uniwersytetu do spraw C, a Wnioskodawczynią - Beneficjentką, uczestniczką projektu.

Porozumienie zostało zawarte 27 września 2010 r. Porozumienie to określało prawa i obowiązki stron w związku z odbywaniem stażu międzynarodowego dla kadry dydaktycznej C. w M.

Na mocy porozumienia Wnioskodawczyni zobowiązana była do:

* samodzielnego zakupienia biletu lotniczego w klasie ekonomicznej na jednorazowy przelot tam i z powrotem,

* dokonania opłaty za staż - wpłata dla M. (1000 Euro = ok. 4000 PLN),

* zakupu ubezpieczenia NW na okres odbywania stażu,

* dokonania opłaty za zakwaterowanie - miesięczny wynajem mieszkania w M.,

* zorganizowania/zakupienia sobie na miejscu wyżywienia i wszystkich środków związanych z pobytem na stażu (bilet miesięczny, zakup potrzebnych środków zapewniających miesięczne przeżycie).

Uniwersytet z kolei, na mocy owego porozumienia, zobowiązał się do przelania na konto Wnioskodawczyni jednorazowej kwoty w wysokości 14.900,00 zł, przeznaczonej na pokrycie wyszczególnionych samodzielnie dokonanych opłat i zakupów (pokrycie kosztów odbywania stażu, przelotu, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, itd.). Kwota ta stanowiła stypendium stażowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Niniejsza kwota wpłynęła na konto Wnioskodawczyni 7 października 2010 r.

Kwotę tę Wnioskodawczyni w pełni zagospodarowała zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w porozumieniu i zgodnie z treścią porozumienia odbyła staż w wyznaczonym terminie, w ramach którego realizowała obowiązki uczestnika programu (udział w szkoleniach i warsztatach, realizacja projektów dydaktycznych, zajęcia w K., nawiązywanie współpracy międzynarodowej z kadrą dydaktyczną z innych krajów).

Stypendium nie stanowiło dochodu Wnioskodawczyni, a jedynie kwotę częściowego zwrotu kosztów odbytego szkolenia międzynarodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczynię obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium stażowego wypłaconego na podstawie porozumienia z C. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wnioskodawczyni uważa, że nie obowiązuje jej odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium stażowego wypłaconego na podstawie porozumienia z C. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wnioskodawczyni uzasadnia, że uzyskane środki nie stanowią dochodu, a jedynie kwotę stanowiącą częściowy zwrot kosztów szkolenia międzynarodowego mającego na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych Wnioskodawczyni jako osoby realizującej zadania dydaktyczne na rzecz C. Ponadto, stypendium to wypłacone było w ramach udziału Wnioskodawczyni w stażu międzynarodowym w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podsumowując, Wnioskodawczyni wskazuje, że świadczenie wypłacone przez Uczelnię w 2010 r. stanowiło stypendium stażowe przeznaczone w pełni na realizację uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej - w tym też rozumieniu wykonywała ona obowiązki służbowe wynikające z programu stażu - udział w projekcie unijnym. Nie była to podróż służbowa w rozumieniu wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę realizowanych w innym miejscu/miejscowości i kwota, którą Wnioskodawczyni otrzymała na konto nie stanowiła jej wynagrodzenia. Wskazane stypendium Wnioskodawczyni otrzymała jako uczestnik projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z wniosku wynika, iż w roku 2010 Wnioskodawczyni, zatrudniona jako asystentka na Wydziale L. Uniwersytetu, była uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach projektu wypłacono jej stypendium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie "z udziałem środków europejskich" należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż wypłacone Wnioskodawczyni (tekst jedn.: uczestnikowi projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) stypendium - jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tego tytułu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl