Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-3/4510-89/15/PC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii poniesionych:

* w roku podatkowym w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe,

* w roku podatkowym poprzedzającym rok w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji odkuwek matrycowych, przenośników oraz różnego rodzaju konstrukcji stalowych.

Wnioskodawca 4 września 2014 r. podpisał Umowę o realizację wdrożenia, którego przedmiotem jest:

* świadczenie usług analitycznych mających na celu szczegółowe określenie i opisanie wymagań klienta wobec programu opisanych w drodze opracowania,

* świadczenie usług wdrożeniowych,

* przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników,

* dostarczenie Klientowi dokumentacji.

Zakres rozwiązania objął następujące obszary działania Spółki:

* zarządzanie produkcją i zasobami: planowanie strategiczne i operacyjne produkcji,

* określenie potrzeb produkcyjnych,

* przepływ materiałów,

* harmonogramowanie zleceń i dystrybucji produktów,

* kontrola jakości,

* dokumentacja technologiczna,

* analizy rentowności i zleceń kosztów,

* gospodarka materiałowa,

* zarządzanie wyposażeniem pracowników.

W dniu 31 października 2014 r. podpisano Aneks 3 do Licencji na prawo do używania oprogramowania X. wspomagającego zarządzenie przedsiębiorstwem o nazwie X. Produkcja, wprowadzający jednorazową inicjalną opłatę licencyjną. Na tą okoliczność została wystawiona faktura, która została rozpoznana dla celów bilansowych jako "Środki trwałe w budowie - WNiP - oprogramowanie komputerowe" i zapłacona 1 grudnia 2014 r. Amortyzacja bilansowa i podatkowa będzie liczona od momentu oddania kompletnego oprogramowania X. Produkcja (planowana data oddania oprogramowania do użytkowania - wrzesień 2015 r.)

W dniu 31 października 2014 r. wystawiona została faktura za wykonanie analizy wdrożeniowej, która została zaksięgowana analogicznie jak wyżej i zapłacona 1 grudnia 2014 r.

W dniu 31 grudnia 2014 r. wystawiona została faktura za przygotowanie programu do pracy: wykonanie parametryzacji i modyfikacji, zaksięgowana j.w. i zapłacona 16 lutego 2015 r.

We wrześniu 2015 r. Spółka zamierza zakończyć etap wdrażania i przyjąć program do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod nazwą X. Produkcja. Wartość WNIP obejmować będzie cenę licencji i wdrożenia oprogramowania X. i integracji z innymi systemami IT, z których korzysta Spółka. Spółka dysponuje opinią o innowacyjności wystawioną przez niezależną jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049 z późn. zm.), która zaopiniowała pakiet X. jako wiedzę technologiczną o innowacyjnym charakterze, która jest stosowana na świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Spółka nie prowadziła i nie zamierza prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Spółka nie udzieliła i nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowych technologii. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Spółka nie otrzymała zwrotu wydatków na nowe technologie w postaci systemów informatycznych w jakiejkolwiek formie.

Wdrożenie systemu umożliwi przeprowadzenie w Spółce innowacji procesowych oraz organizacyjnych w następującym zakresie:

* wdrożenie systemu umożliwi szybszą wymianę informacji oraz zwiększenie jakości danych wymienianych z kontrahentami (np. rozrachunki, skrócenie czasu wykonania oferty na wyroby). Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie efektywności procesów biznesowych, w których znaczną rolę odgrywają klienci.

* poprzez analizy dokonane za pośrednictwem systemu X., Spółka będzie w stanie dopasować politykę finansową do poszczególnych grup odbiorców oraz modele logistyczne, przez co zostanie skrócony czas dostaw do klienta.

Wydatki zostały zapłacone przez Spółkę w grudniu 2014 r., lutym 2015 r. oraz będą zapłacone we wrześniu 2015 r. Na wartość początkową systemu X. składać się będą wydatki na jego nabycie, wdrożenie i integrację z innymi rozwiązaniami zapłacone w 2014 r. i 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy okoliczności opisane powyżej uprawniają Spółkę do odliczenia od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 50% kwoty wydatków poniesionych na zakup i wdrożenie systemu X., który w momencie wdrożenia jest nową technologią w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, program X. wdrożony w Spółce spełnia definicję podaną w art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli jest to technologia innowacyjna, stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat w momencie wdrożenia oraz umożliwia wytworzenie udoskonalonych usług.

Spółka posiada opinię o innowacyjności wystawioną przez niezależną jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049 z późn. zm.), która zaopiniowała program jako wiedzę technologiczną o charakterze innowacyjnym. Pozostałe warunki podane w art. 18b Spółka uznaje za spełnione.

Spółka stoi na stanowisku, że uprawnia ją to do odliczenia opisanych wydatków od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego (art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5). Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5 (...) - art. 18b ust. 6. Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1.

udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo

2.

zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3.

otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Z kolei, w myśl art. 18b ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Wobec powyższego, odliczeniu od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18, podlegają wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za nowe technologie, o których mowa w komentowanym przepisie, uważa się natomiast wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych - szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych - nabyte przez podatnika. Ponadto, nabyta wiedza technologiczna powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych produktów lub usług, a jej stosowanie na świecie musi być krótsze niż pięć lat. Podkreślenia wymaga, że okres stosowania takiej wiedzy musi również potwierdzić opinia sporządzona przez niezależną jednostkę naukową.

Podstawę tego odliczenia stanowią wydatki poniesione na nabycie nowej technologii, uwzględnione w wartości początkowej, w części w jakiej zostały zapłacone w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym. Jednocześnie wydatki te nie mogą zostać zwrócone. Natomiast jednym z warunków negatywnych powodujących utratę prawa do zastosowania omawianej ulgi jest udzielenie w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii.

Przedmiotem wątpliwości zgłoszonych przez Spółkę jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 50% kwoty wydatków poniesionych na zakup i wdrożenie systemu X., który w momencie wdrożenia jest nową technologią w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze przepisy art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz informacje przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Spółka będzie miała prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii poniesionych i zapłaconych w roku, w którym nastąpiło wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst jedn.: w 2015 r.).

Natomiast, odnosząc się do wydatków zapłaconych w 2014 r. stwierdzić należy, że Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia ich od podstawy opodatkowania, bowiem zgodnie z cyt. powyżej art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki poniesione w roku poprzedzającym wprowadzenie nowej technologii do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tylko jeżeli stanowią przedpłaty (zadatki).

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii poniesionych:

* w roku podatkowym w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe,

* w roku podatkowym poprzedzającym rok w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl