IBPB-1-3/4510-80/16/TS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-80/16/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wystąpieniem w Spółce na moment jej przekształcenia niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wystąpieniem w Spółce na moment jej przekształcenia niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej "ustawa o CIT"). Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Inna spółka kapitałowa posiada nieprzerwanie 100% udziałów Wnioskodawcy (dalej jako: "Spółka kapitałowa") od ponad 2 lat. Spółka kapitałowa podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Posiadanie udziałów w Spółce kapitałowej wynika z tytułu własności.

Planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę osobową prawa handlowego inną niż spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako: "Spółka osobowa"). Niewykluczone, że na moment przekształcenia w Spółce wystąpi zysk niepodzielony lub/oraz kapitał inny niż zakładowy powstały w całości lub w części z zysków z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wystąpieniem w Spółce na moment jej przekształcenia niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem nie będzie on zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, bowiem przychód Spółki kapitałowej z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT korzystał będzie ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Przekształcenie spółek prawa handlowego:

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej jako: "k.s.h.").

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Jak wskazane zostało w art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Natomiast, w myśl art. 553 § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przepis ten daje wyraz tzw. zasadzie kontynuacji, której nie należy jednakże mylić z zasadą sukcesji uniwersalnej, bowiem w tym przypadku zachodzi tożsamość podmiotowa obu jednostek (zob. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz wyd. 4, Legalis 2015). W świetle powyższego, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, a zatem Spółka kapitałowa stanie się wspólnikiem Spółki osobowej.

Zyski niepodzielone a przekształcenie spółki kapitałowej:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Stosownie do art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Natomiast w myśl art. 4a pkt 21, pojęcie "spółka" powinno być rozumiane jako spółka będąca podatnikiem.

W świetle powyższych regulacji na skutek przekształcenia Wnioskodawcy, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, w sytuacji, w której na moment przekształcenia w Spółce wystąpi zysk niepodzielony lub/oraz kapitał inny niż zakładowy powstały w całości lub w części z zysków z lat ubiegłych, po stronie Spółki kapitałowej dojdzie do powstania przychodu podatkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

Zwolnienie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych:

Jak stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o której mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4.

spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

1.

jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;

2.

w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

a.

własności,

b.

innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Jednocześnie, w myśl art. 22 ust. 4a ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego zaprezentowanego we wniosku, na skutek przekształcenia Spółki potencjalnie może dojść do powstania dochodu Spółki kapitałowej z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT (w sytuacji, w której na moment przekształcenia u Wnioskodawcy wystąpi zysk niepodzielony lub/oraz kapitał inny niż zakładowy powstały w całości lub w części z zysków z lat ubiegłych).

Jednak, w związku z tym, że:

* Wnioskodawca posiadać będzie siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* Spółka kapitałowa jest spółką podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów;

* Spółka kapitałowa posiada ponad 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy nieprzerwanie przez okres przekraczający 2 lata, a ich posiadanie wynika z tytułu własności,

dochód ten podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania, w związku z kumulatywnym spełnieniem przesłanek uprawniających do skorzystania z tego zwolnienia uregulowanych w art. 22 ust. 4, ust. 4a oraz ust. 4d ustawy o CIT.

Możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia do przychodów (dochodów) określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych wyrażanych w wydawanych interpretacjach indywidualnych, m.in. w:

* interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 marca 2015 r., sygn. IPTPB3/423-429/14-2/GG, w której organ stwierdził, że: "Zatem, kwota niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przypadająca na Wnioskodawcę na moment ich przekształcenia w spółki osobowe (spółki komandytowe) będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych";

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 grudnia 2014 r., sygn. ILPB4/423-449/14-4/DS, w której organ, odstępując od uzasadnienia, zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: "Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia niepodzielonych zysków (zarówno zysków z lat ubiegłych, jak i zysku bieżącego) Wnioskodawca, jako płatnik CIT nie był zobowiązany pobrać podatek od przychodu Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Do przychodu Udziałowca zastosowanie znalazło zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT";

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 listopada 2014 r., sygn. ILPB4/423-428/14-2/DS, w której organ, odstępując od uzasadnienia, zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: "Zdaniem Wnioskodawcy będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości zysków Spółki przekształcanej z lat ubiegłych prezentowanych w pozycji kapitał zapasowy na dzień przekształcenia w części przypadającej na Wnioskodawcę na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o CIT".

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po stronie przekształconej spółki nie powstanie obowiązek, płatnika zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT w stosunku do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, w przypadku spełnienia warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, znajduje potwierdzenie m.in. w:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2015 r., sygn. IPPB3/4510-697/15-2/AG, w której wskazano, że: "<...> Wnioskodawca, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu (z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) A., z uwagi na fakt, że w momencie przekształcenia A. będzie posiadał przekraczający 10% udział w kapitale zakładowym Wnioskodawcy przez okres przekraczający 2 lata. Do przychodu A. zastosowanie będzie miało zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej ustawa o CIT)";

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 grudnia 2014 r., sygn. ILPB4/423-449/14-4/DS, w której wskazano: "Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż Wnioskodawca pełni co do zasady funkcję płatnika CIT od przychodu Udziałowca powstałego z tytułu wystąpienia na moment przekształcenia niepodzielonych zysków. Z uwagi na fakt, że Udziałowiec jest spółką z o.o. oraz na moment przekształcenia posiadał nie mniej niż 10% udziałów przez okres dłuższy niż 2 lata, przychód udziałowca podlegał więc zwolnieniu z opodatkowania CIT, pod warunkiem złożenia przez Udziałowca oświadczenia, iż nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania";

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2012 r., sygn. IPPB3/423-700/12-2/k.k., w której wskazano, że: "Konkludując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość niepodzielonych zysków w S. na moment jej przekształcenia w spółkę osobową w części przypadającej na K. będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania określonemu w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p.".

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że w związku z przekształceniem Spółki nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, bowiem przychód Spółki kapitałowej z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, korzystał będzie ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl