Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-3/4510-658/15/MO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 września 2015 r.), uzupełnionym 15 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie będą podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (pytanie dotyczy zarówno odsetek naliczanych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek, jak również odsetek jakie będą naliczane na podstawie podpisanych aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, tj. odsetek od odsetek odroczonych) (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie będą podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (pytanie dotyczy zarówno odsetek naliczanych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek, jak również odsetek jakie będą naliczane na podstawie podpisanych aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, tj. odsetek od odsetek odroczonych). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 września 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-357/15/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 15 października 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący spółką matką grupy (dalej: "Grupa") - jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest działalność wydobywcza. Poszukując nowych miejsc wydobycia, w 2012 r. Wnioskodawca za pośrednictwem spółek zlokalizowanych w Luksemburgu i Kanadzie nabył 100% udziałów (akcji) w kanadyjskiej spółce holdingowej X (obecnie Spółka KI), będącej kanadyjskim rezydentem podatkowym (dalej: "KI"). W przeszłości X (obecnie: Spółka KI) była notowana na giełdzie w Toronto. Kapitał KI jest reprezentowany przez tzw. w języku angielskim "common shares". Termin "common shares" według "Słownika terminologii prawniczej i ekonomicznej" (Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1991 r.) oznacza "akcje zwykłe (nieuprzywilejowane)". Samo zaś słowo "share" wg tego słownika oznacza "1. udział, część przypadająca z podziału 2. akcja 3. świadectwo udziałowe". W dalszej części niniejszego wniosku Wnioskodawca, dla opisania praw wspólnika/akcjonariusza spółek kanadyjskich, posługuje się słowem "udział/udziały" (niezależnie od tego, czy swoim charakterem byłyby bliższe udziałom w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcjom w spółce akcyjnej w rozumieniu polskich przepisów). Analogicznie, prawa przysługujące w spółkach kapitałowych należących do Grupy, działających w formie "Ltd" na Barbados, określane są w niniejszym wniosku jako "udział/udziały". Z kolei dla opisania podmiotu posiadającego udziały/akcje spółki kanadyjskiej lub spółki z Barbados Wnioskodawca używa terminów "udziałowiec" lub "wspólnik".

W skład nabytej przez Wnioskodawcę struktury wchodzą m.in.:

* FI z siedzibą na Barbadosie (dalej: "FI") oraz

* SG z siedzibą w Chile (dalej: "SG").

KI nigdy nie był bezpośrednim udziałowcem FI ani tzw. spółką siostrą (tzn. nie było sytuacji, żeby ten sam podmiot posiadał jednocześnie bezpośrednio udziały w KI i FI).

Rok podatkowy Wnioskodawcy jak i wymienionych spółek pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Obecny rok podatkowy rozpoczął się 1 stycznia 2015 r.

Finansowanie z KI do FI.

FI otrzymał finansowanie od KI, które zostało udokumentowane następującymi dokumentami zawartymi pod prawem kanadyjskim (prowincji Kolumbia Brytyjska):

* "demand promissory note" z 24 września 2012 r. (dalej: "Dokument 1"). Dokumentem 1 FI potwierdził zadłużenie wobec KI (dalej: "Pożyczka 1"),

* "demand promissory note" z 1 lipca 2013 r. (dalej: "Dokument 2") wraz z aneksami z 24 kwietnia 2014 r. i 19 września 2014 r. Dokumentem 2 FI potwierdził zadłużenie wobec KI (dalej: "Pożyczka 2"). Aneksem z 24 kwietnia 2014 r. oraz aneksem z 19 września 2014 r. podniesiono kwotę główną Pożyczki 2.

Pożyczka 1 i Pożyczka 2 dalej określane są też łącznie jako "Otrzymane Pożyczki".

Środki finansowe w ramach Pożyczki 1 zostały przekazane FI w transzach pomiędzy 24 września 2012 r. a 5 lipca 2013 r. Z kolei środki finansowe w ramach Pożyczki 2 zostały przekazane FI w transzach pomiędzy 5 lipca 2013 r. a 17 grudnia 2014 r. Kwota transferów w ramach Pożyczki 2 jest niższa niż maksymalna kwota wskazana w aneksie z 19 września 2014 r. i strony bazując na zapisie Dokumentu 2 nie zamierzają dokonywać dalszych transferów w ramach Pożyczki 2. USD lub kwoty głównej w niższej wysokości, jaka może pozostawać niespłacona w danym momencie ("pożyczka")". Biorąc pod uwagę odniesienie do "kwoty głównej w niższej wysokości", FI nie planuje zwiększenia zadłużenia w ramach Pożyczki 2 do kwoty wskazanej w aneksie z 19 września 2014 r.

Wszystkie przekazania kwot w ramach Otrzymanych Pożyczek miały miejsce przed 1 stycznia 2015 r.

Otrzymane Pożyczki zostały udokumentowane dokumentami zatytułowanymi "demand promissory note". "Promissory note" tłumaczy się na j. polski jako "sola weksel, promesa, skrypt dłużny" (Wielki słownik angielsko-polski, red. P. Wilson, Warszawa 1999 r.). Słowo "demand" tłumaczy się z kolei jako "żądanie, domaganie się" (Podręczny słownik angielsko-polski, red. J. Stanisławski, K. Billip, Z. Chociłowska, Warszawa 1970 r.), dlatego w dalszej części Wnioskodawca używa tłumaczenia "skrypt dłużny" lub "skrypt dłużny na żądanie".

Zgodnie z prawem kanadyjskim promissory notes są formą potwierdzenia zadłużenia, uregulowaną ustawą o wekslach. Ustawa ta definiuje "promissory note" w następujący sposób: bezwarunkowa obietnica złożona na piśmie przez jedną osobę drugiej osobie podpisana przez wystawcę, która wyraża zobowiązanie do zapłaty - na żądanie (ang. "on demand") lub w określonym momencie w przyszłości lub w momencie, który można ustalić - określonej kwoty pieniędzy na rzecz lub na polecenie określonej osoby lub na rzecz okaziciela. Promissory notes są rozpowszechnione w Kanadzie, ponieważ ich stosowanie jest prostsze niż umowa pożyczki. Tego rodzaju dokumenty kreują dług, który jest bezwarunkowy i zazwyczaj przyjmuje się, że podlega on zbyciu (wierzyciel może go zbyć innemu podmiotowi). Dokument ten, zgodnie z prawem kanadyjskim może być również klasyfikowany jako rodzaj dłużnych papierów wartościowych.

Najważniejsze wybrane postanowienia Otrzymanych Pożyczek są następujące (na podstawie Dokumentu 2, którego zapisy są zbieżne w istotnych kwestiach z treścią Dokumentu 1):

"Skrypt dłużny na żądanie

1. Zobowiązanie do zapłaty. FI, spółka utworzona zgodnie z prawem Barbadosu ("Pożyczkobiorca"), w zamian za otrzymane świadczenie niniejszym potwierdza swoje zadłużenie oraz zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty na rzecz lub zgodnie z poleceniem KI (wcześniej X) ("Pożyczkodawca") kwoty głównej w wysokości <...> USD lub kwoty głównej w niższej wysokości, jaka może pozostawać niespłacona w danym momencie ("pożyczka").

2. Transze i odsetki. Pożyczka jest pożyczką nieodnawialną udostępnianą w transzach ("transza"), a łączne niespłacone saldo kwoty głównej zostanie wskazane przez Pożyczkodawcę w Załączniku A do niniejszego dokumentu lub w ewidencji Pożyczkodawcy, przy czym odsetki naliczane są dziennie od daty niniejszego skryptu dłużnego od jego niespłaconego salda i są należne zgodnie z art. 4 oraz przy zastosowaniu wskazanej stopy oprocentowania określonej na podstawie art. 4301 (b.1) rozporządzeń w sprawie podatku dochodowego (...) (rozporządzenia) powiększonej o 4%, przy czym wskaźnik ten podlega automatycznie weryfikacji co jakiś czas bez konieczności zawiadamiania niżej podpisanego o zmianie. Z zastrzeżeniem przesłania zawiadomienia do niżej podpisanego, Pożyczkodawca może co jakiś czas dokonywać zmiany stopy oprocentowania w celu uwzględnienia zmian w ustawie o podatku dochodowym (obowiązującej w Kanadzie) lub w proponowanej nowelizacji ustawy. <...>

4. Płatność przed terminem wymagalności. Pożyczkobiorca może z własnej inicjatywy dokonać płatności części lub całości pożyczki przed terminem wymagalności, w dowolnym momencie bez prowizji, czy kary. Każda tego rodzaju płatność zostanie zaliczona na poczet spłaty pożyczki i odsetek przypadających do zapłaty na ten dzień i nie może stać się ponownie przedmiotem pożyczki. <...>

6. Cesja. Z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa, niniejszy skrypt dłużny podlega cesji przez Pożyczkodawcę z zastrzeżeniem zawiadomienia przesłanego do Pożyczkobiorcy. <...>

11. Prawo obowiązujące. Niniejszy skrypt dłużny podlega przepisom prawa obowiązującego w prowincji Kolumbia Brytyjska oraz przepisom prawa federalnego Kanady, które mają zastosowanie na terytorium prowincji.

Na dowód powyższego, Pożyczkobiorca należycie sporządził niniejszy skrypt dłużny w dniu wskazanym na początku pierwszej strony niniejszego skryptu dłużnego."

Finansowanie z FI do SG.

FI udzielił SG pożyczek zawartych pod prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej: "Udzielone Pożyczki"). Pożyczki zostały udzielone ze środków własnych FI oraz ze środków pochodzących z Otrzymanych Pożyczek.

Pożyczki Udzielone zostały udzielone na podstawie umów pożyczek podporządkowanych:

* z 15 lutego 2012 r. (dalej: "Dokument 3"); na podstawie Dokumentu 3 FI udzielił SG pożyczki w transzach do kwoty głównej określonej w tym dokumencie. Na podstawie zawartych aneksów do Dokumentu 3, kwota główna pożyczki była podwyższana. Ostatni aneks podnoszący kwotę główną został podpisany 26 grudnia 2014 r.;

* z 3 sierpnia 2012 r. (dalej: "Dokument 4"); na podstawie Dokumentu 4 FI udzielił SG pożyczki w transzach do kwoty głównej określonej w tym dokumencie.

Dokumentowi 3 i Dokumentowi 4 towarzyszyły tak zwane "pagares", czyli dokumenty mające w ogólności formę zbliżoną do skryptów dłużnych podlegające prawu obowiązującemu w Chile.

Wartość Udzielonych Pożyczek jest większa niż wartość Otrzymanych Pożyczek.

Jednym z mechanizmów naliczania i rozliczania odsetek stosowanym w ramach pożyczek wewnątrzgrupowych jest mechanizm naliczania odsetek od odsetek (dalej: "Mechanizm Odsetkowy"). Mechanizm Odsetkowy został zastosowany m.in. dla Udzielonych Pożyczek.

Zasadniczo, Mechanizm Odsetkowy polega, w pierwszym okresie odsetkowym, na naliczaniu odsetek tylko od kwoty głównej pożyczki a następnie, w kolejnych okresach odsetkowych, na naliczaniu odsetek zarówno od:

1.

niespłaconej kwoty głównej pożyczki, jak i

2.

kwoty odsetek odroczonych tj. odsetek, które decyzją dłużnika nie zostały w dniu ich płatności (przypadającym zwykle w dniu następującym po końcu danego okresu odsetkowego, w którym zostały naliczone) zapłacone, lecz stały się podstawą do naliczania dalszych odsetek.

W takim przypadku w stosunku do odsetek, od których później mają być naliczane odsetki, stosowana jest identyczna stawka procentowa jak dla kwoty głównej pożyczki. Odsetki stają się podstawą naliczania dalszych odsetek od określonej daty, w której stały się wymagalne (tekst jedn.: w której przypadał dzień ich płatności), zwykle od dnia następującego po końcu ustalonego okresu odsetkowego, w którym zostały naliczone (dalej dzień taki określany jest jako: "dotyczący ich Dzień Kapitalizacji").

Najważniejsze postanowienia umów Pożyczek Udzielonych są następujące (na podstawie Dokumentu 4, którego zapisy są zbieżne w istotnych kwestiach z treścią Dokumentu 3):

"Umowa w sprawie transzy "A" pożyczki podporządkowanej

<...>

Artykuł 2.01.

(a) Pożyczki.

Podporządkowany Pożyczkodawca Transzy A udzieli, na warunkach określonych niżej, pożyczek Pożyczkobiorcy, w transzach na żądanie Pożyczkobiorcy, do kwoty głównej nieprzekraczającej <...> dolarów. Pożyczki udzielone na podstawie niniejszej umowy nie są pożyczkami odnawialnymi i kwoty spłacone lub przedpłacone nie mogą być ponownie przedmiotem pożyczki. Prawo Pożyczkobiorcy do żądania wypłaty pożyczek na podstawie niniejszej umowy wygasa 31 marca 2015 r.

(b) Pagares.

W celu udokumentowania w dodatkowy sposób zobowiązania Pożyczkobiorcy do spłaty kwoty głównej każdej pożyczki Pożyczkobiorca sporządzi odpowiednio poświadczone przez notariusza pagare (każde dalej jako "pagare") Pożyczkobiorcy w formie w załączniku C do niniejszej umowy, z datą tożsamą z datą pożyczki, na kwotę równą kwocie pożyczki wraz z poświadczeniem uiszczenia ewentualnej opłaty skarbowej w Chile, łącznie z nieodwoływalną instrukcją w formie w załączniku A do niniejszej umowy.

Sporządzenie i przekazanie przez Pożyczkobiorcę pagares nie ogranicza, ani nie wpływa w inny sposób na obowiązki Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszej umowy, a prawa i roszczenia Podporządkowanego Pożyczkodawcy Transzy A wynikające z pagares nie zastępują ani nie zmieniają praw i roszczeń Podporządkowanego Pożyczkodawcy Transzy A wynikających z niniejszej umowy, pod warunkiem, że zapłata kwoty głównej jakiegokolwiek pagare w jakiejkolwiek części, o ile zapłata ta dokonana na podstawie niniejszej umowy zwolniłaby Pożyczkobiorcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy w odniesieniu do zapłaty kwoty głównej pożyczki udokumentowanej tym pagare, oznacza zwolnienie z tych obowiązków pro tanto, a zapłata jakiejkolwiek kwoty głównej pożyczki zgodnie z warunkami niniejszej umowy zwalnia Pożyczkobiorcę z obowiązków wynikających z pagares dokumentujących tę pożyczkę w zakresie takiej zapłaty, z zastrzeżeniem w każdym przypadku zastosowania do zapłaty warunków długu podporządkowanego z pierwszeństwem spłaty.

Artykuł 2.02.

Spłata

O ile niniejsza umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie niespłacone pożyczki wynikające z niniejszej umowy, odsetki naliczone i niezapłacone od tych pożyczek oraz wszelkie inne ewentualne kwoty należne na podstawie niniejszej umowy podlegają zapłacie przez Pożyczkobiorcę w dniu przedłożenia żądania zapłaty przez Podporządkowanego Pożyczkodawcę Transzy A, z zastrzeżeniem w każdym przypadku warunków długu podporządkowanego z pierwszeństwem spłaty.

Artykuł 2.03

Płatności odsetek

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty odsetek od niespłaconej kwoty głównej każdej pożyczki udzielonej na podstawie niniejszej umowy oraz od wszelkich kwot Odsetek Odroczonych według stopy rocznej (przy założeniu roku obejmującego 360 dni oraz uwzględnieniu faktycznej liczby dni) równej <...% > za każdy okres odsetkowy, przy czym odsetki wymagalne są w USD w każdym Dniu Płatności (przyp. Wnioskodawcy: Dzień Płatności jest definiowany w Dokumencie 4 jako dzień przypadający 15 czerwca albo 15 grudnia każdego roku. Jeżeli dzień ten wypada w tzw. "banking day", tj. dzień, w którym zamknięte są banki we wskazanych w Dokumencie 4 krajach, Dzień Płatności przypada w następnym dniu po "banking day") następującym po dacie pierwszej pożyczki oraz w chwili płatności (w tym jakiejkolwiek wcześniejszej spłaty) w całości niespłaconej kwoty głównej pożyczek lub kwoty Odsetek Odroczonych na podstawie niniejszej umowy, w zależności od okoliczności. Odsetki od pożyczek będą (i) płacone w formie środków dostępnych natychmiast, z chwilą, w której stają się wymagalne lub (ii) zgodnie z decyzją Pożyczkobiorcy oraz z zastrzeżeniem uzyskania wszelkiego rodzaju zgód i akceptacji wymaganych w świetle przepisów prawa chilijskiego - podlegają odroczeniu pod warunkiem, że takie odroczenie nie trwa dłużej niż do dnia przedłożenia przez Podporządkowanego Pożyczkodawcę Transzy A żądania zapłaty, z zastrzeżeniem w każdym przypadku warunków długu podporządkowanego z pierwszeństwem spłaty.

Wszelkie odsetki odroczone zgodnie z postanowieniem (ii) bezpośrednio poprzedzającego akapitu ("Odsetki Odroczone") stanowią zgodnie z niniejszą umową odsetki naliczone i niezapłacone a od kwoty takich Odsetek Odroczonych będą naliczane odsetki w sposób określony w niniejszej umowie od dnia odroczenia do dnia zapłaty Odsetek Odroczonych w całości. Pagares powinny zostać niezwłocznie zmienione w celu odzwierciedlenia wszelkich Odsetek Odroczonych.

Artykuł 4.03.

Prawo obowiązujące

Niniejsza umowa oraz prawa i obowiązki jej Stron podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa Stanu Nowy Jork, USA, z zastrzeżeniem, że pagares, o których mowa w art. 2.01 (B) podlegają i będą interpretowane pod każdym względem zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Chile.

Mechanizm Odsetkowy jest zgodny z prawem właściwym dla Udzielonych Pożyczek, ponieważ zgodnie z reżimem prawnym mającym zastosowanie do Udzielonych Pożyczek, w stosunku do odsetek strony mogą ustalić, że:

* odsetki będą naliczane,

* odsetki będą naliczane od odsetek, lub

* odsetki będą dopisywane do kwoty głównej pożyczki.

Obecnie KI i FI rozważają podpisanie aneksów, zgodnie z którymi do umów Otrzymanych Pożyczek zostanie wprowadzony Mechanizm Odsetkowy. Wprowadzenie tego mechanizmu jest dozwolone zgodnie z reżimem prawnym mającym zastosowanie do Otrzymanych Pożyczek.

W związku z powyższym, planowane jest podpisanie aneksów wprowadzających następujące, kluczowe zmiany w umowach Otrzymanych Pożyczek:

- Strony ustalą okresy odsetkowe.

- FI zobowiąże się do zapłaty odsetek od niespłaconej kwoty głównej oraz od jakiejkolwiek kwoty odsetek odroczonych za każdy ustalony okres odsetkowy według ustalonej rocznej stopy oprocentowania.

- Odsetki za dany okres będą:

* płacone z chwilą, w której stają się wymagalne (w tzw. dniu płatności zwykle następującym po końcu okresu odsetkowego) lub

* zgodnie z decyzją FI oraz z zastrzeżeniem uzyskania wszelkiego rodzaju zgód i akceptacji wymaganych w świetle stosownych przepisów - będą podlegać odroczeniu (pod warunkiem, że takie odroczenie nie trwa dłużej niż do dnia przedłożenia przez KI żądania zapłaty).

A zatem, odsetki za dany okres stają się podstawą do naliczania dalszych odsetek od dnia ich odroczenia, tj. dnia, w którym stały się wymagalne (zwykle dnia następującego po końcu okresu odsetkowego, w którym zostały naliczone). Taki dzień stanowi zatem dla tych odsetek dotyczący ich Dzień Kapitalizacji.

Aneksy te wprowadzałyby dla Otrzymanych Pożyczek pierwszy okres odsetkowy, trwający od określonego dnia grudnia 2014 r. albo stycznia 2015 r. (dalej: "Początek Bieżącego Okresu Odsetkowego") i kończący się w dniu po dacie aneksu, w drugiej połowie 2015 r.; aneks definiowałby też kolejne okresy odsetkowe; odsetki za dany okres odsetkowy stawałyby się wymagalne w tzw. dniu płatności przypadającym, co do zasady, po dniu kończącym ten okres odsetkowy (w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego byłaby to data przypadająca w drugiej połowie 2015 r.). Powyższe zmiany określane są dalej jako "Zmiana 1".

Strony mogą potencjalnie wprowadzić kolejną zmianę lub zmiany (dalej: "Kolejne Zmiany"; w tych samych lub innych aneksach), na podstawie których odsetki naliczone w określonym okresie, przypadającym przed Początkiem Bieżącego Okresu Odsetkowego, stawałyby się wymagalne we wskazanym dniu (pierwszy taki dzień przypadałby prawdopodobnie w drugiej połowie 2015 r.). Odsetki takie będą płacone z chwilą, w której stają się wymagalne lub zgodnie z decyzją FI oraz z zastrzeżeniem uzyskania wszelkiego rodzaju zgód i akceptacji wymaganych w świetle stosownych przepisów - będą podlegać odroczeniu pod warunkiem, że takie odroczenie nie trwa dłużej niż do dnia przedłożenia przez KI żądania zapłaty odsetek. Tak odroczone odsetki od dnia, w którym stały się wymagalne, byłyby podstawą naliczania kolejnych odsetek (taki dzień byłby w stosunku do tych odsetek dotyczącym ich Dniem Kapitalizacji).

Ponadto, niewykluczone, że w przyszłości może dojść do przeniesienia Otrzymanych Pożyczek z KI na inny podmiot z Grupy. Takie przeniesienie może mieć miejsce więcej niż raz (tekst jedn.: Otrzymane Pożyczki mogą być przenoszone na kolejne podmioty) i dotyczyć całości lub części kwot Otrzymanych Pożyczek. W przypadku zmiany wierzyciela FI, jako dłużnik, będzie zobowiązany do spłaty Otrzymanych Pożyczek wraz z odsetkami do podmiotu innego niż KI. Forma prawna rozważanego przeniesienia praw i obowiązków nie jest jeszcze znana, jednak każdorazowo w przypadku takiej czynności dłużnik (FI) nadal pozostanie dłużnikiem z tytułu Otrzymanych Pożyczek, a kwota główna nie zostanie w momencie przeniesienia spłacona przez FI oraz nie dojdzie do zawarcia nowych umów pożyczek. Może też wystąpić sytuacja, gdzie na skutek połączenia KI z innym podmiotem kanadyjskim (pod prawem kanadyjskim, tzw. ang. "amalgamation"), powstanie nowy podmiot, w efekcie czego wierzycielem stanie się podmiot powstały na skutek takiego połączenia. Podmiot ten nie będzie bezpośrednim udziałowcem FI ani tzw. spółką siostrą (tzn. nie będzie sytuacji, żeby ten sam podmiot posiadał jednocześnie bezpośrednio udziały w FI i podmiocie powstałym na skutek wspomnianego powyżej połączenia dotychczasowego wierzyciela, tj. KI z innym podmiotem).

W przyszłości, nie wykluczone są zmiany stopy oprocentowania Udzielonych Pożyczek lub Otrzymanych Pożyczek, które mogą mieć miejsce w ramach Zmiany 1/Kolejnych Zmian lub poza nimi.

Dla pełności obrazu Wnioskodawca informuje, że Grupa rozważa obecnie podjęcie szeregu kroków restrukturyzacyjnych, które mogą objąć m.in.:

* przeniesienie siedziby podmiotów wchodzących w skład Grupy (w tym potencjalnie FI) do innego kraju,

* połączenie podmiotów wchodzących w skład Grupy,

które są przedmiotem odrębnych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i nie są przedmiotem niniejszego wniosku.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że większość zdarzeń przyszłych przedstawionych w niniejszym wniosku będzie mieć miejsce do 31 grudnia 2015 r. Część zdarzeń przyszłych może mieć miejsce po 31 grudnia 2015 r., czyli w czasie, w którym Wnioskodawca najprawdopodobniej będzie wchodził w skład podatkowej grupy kapitałowej, co nie ma wpływu na pytania przedstawione w niniejszym wniosku.

Spółki zależne Wnioskodawcy mogą spełniać warunki do uznania za zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ustawy o CIT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie będą podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (pytanie dotyczy zarówno odsetek naliczanych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek, jak również odsetek jakie będą naliczane na podstawie podpisanych aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, tj. odsetek od odsetek odroczonych)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie będą podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT. Dotyczy to zarówno odsetek naliczanych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek, jak również odsetek jakie będą naliczane na podstawie podpisanych aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, tj. odsetek od odsetek odroczonych. Dla uproszczenia, poniższe uzasadnienie odwołuje się do obu rodzajów odsetek określonych łącznie jako "odsetki".

W przypadku, gdy FI będzie stanowił dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną, Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia kosztów uzyskania przychodów na potrzeby stosowania art. 24a ust. 6 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy CIT, dochodem, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy CIT, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Z analizy powyższego przepisu wynika, że ustalenie przychodów i kosztów spółki kontrolowanej, a w konsekwencji podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku, należy dokonać zgodnie z ustawą o CIT. Oznacza to, że wszelkie przychody i koszty związane z funkcjonowaniem zagranicznej spółki kontrolowanej należy analizować na gruncie ww. ustawy (tzn. zgodnie z Rozdziałami 2 i 3 regulującymi odpowiednio kwestie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów). W związku z tym, że uregulowania dotyczące niedostatecznej kapitalizacji znajdują się w Rozdziale 3 ustawy o CIT (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT), w ocenie Wnioskodawcy przepisy w tym zakresie również powinny znaleźć zastosowanie w przypadku ustalania kosztów uzyskania przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Z powyższym podejściem zgodził się między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2015 r. (sygn. ILPB4/4510-1-2/15-2/MC): (...) Spółka ma obowiązek określenia - na ostatni dzień roku podatkowego CFC - nadwyżki przychodów CFC i kosztów ich uzyskania, jednocześnie przychody te i koszty należy ustalić zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem krajowa ustawa podatkowa decyduje, czy dane przysporzenie CFC uzyskane w jej roku podatkowym stanowi przychód mający wpływ na określenie ww. nadwyżki. Tak samo należy postąpić w przypadku kosztów uzyskania przychodów, jeżeli CFC w jej roku podatkowym poniosła koszty, to czy koszt taki będzie miał wpływ na ustalenie ww. nadwyżki decydujące znaczenie mają także przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę, że przepisy Rozdziału 2 i 3 ustawy o CIT, stosuje się zasadniczo do podatników CIT, a jednocześnie obowiązek ich stosowania w celu ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej wynika z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w ocenie Wnioskodawcy, oznacza to, że zagraniczna spółka kontrolowana powinna być traktowana jak "podatnik" na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.

W związku w powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przy ustalaniu kosztów na potrzeby stosowania art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, należy wziąć pod uwagę ograniczenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328 z późn. zm., dalej: "ustawa zmieniająca"). Wprowadzone przez ustawę zmieniającą zmiany dotyczyły między innymi przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (tekst jedn.: art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT), w związku z czym, w celu prawidłowego określenia konsekwencji podatkowych naliczania odsetek od odsetek od Otrzymanych Pożyczek konieczne jest ustalenie, czy Wnioskodawca powinien stosować art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu wprowadzonym ustawą zmieniającą.

Kryterium decydującym o tym, które brzmienie przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji powinno mieć zastosowanie, jest data faktycznego przekazania kwoty pożyczki. Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy zmieniającej, do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznie 2015 r. Zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej, ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. (z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych przepisów, wśród których nie wskazano art. 7).

W związku z powyższym, jako że ustawodawca wprowadził dwa odrębne reżimy prawne w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych przez określone podmioty kwalifikowane, skutki podatkowe na gruncie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji związane z otrzymaną pożyczką będą uzależnione od daty faktycznego przekazania kwoty pożyczki, tj.:

* do pożyczek faktycznie przekazanych przed 1 stycznia 2015 r. znajdą zastosowanie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.,

* do pożyczek faktycznie przekazanych po 1 stycznia 2015 r. znajdą zastosowanie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Wnioskodawca ponadto wskazuje, że Zmiana 1 i Kolejne Zmiany nie spowodują udzielenia nowej pożyczki. Zmiany te będą skutkować przede wszystkim wprowadzeniem Mechanizmu Odsetkowego dla Otrzymanych Pożyczek (tekst jedn.: wpłyną na sposób liczenia odsetek). W ocenie Wnioskodawcy, Mechanizm Odsetkowy należy traktować jako zmianę o naturze technicznej, pozostającą bez wpływu na zwiększenie kwoty głównej pożyczki i charakter zobowiązania między zaangażowanymi stronami.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji prawa podatkowego dotyczącej zastosowania mechanizmu kapitalizacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2015 r. (sygn. ILPB3/423-721/14-4/EK) zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że kapitalizacja odsetek stanowi tylko i wyłącznie techniczną operację, która nie stanowi udzielenia nowego finansowania: (...) kapitalizacja odsetek nie może być utożsamiana z faktycznym przekazaniem nowego zadłużenia (pożyczki) na rzecz Wnioskodawcy, lecz jest to wyłącznie techniczna operacja związana ze sposobem rozliczenia zadłużenia, które zostało Wnioskodawcy udzielone wcześniej (w tym przypadku przed dniem 1 stycznia 2015 r.). Stąd też, opierając się na przepisie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy przyjąć, iż znowelizowane przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą mieć zastosowania do wszystkich odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę (zadłużenia zaciągniętego i faktycznie przekazanego przed dniem 1 stycznia 2015 r.), w tym także do odsetek od kwot, które zostały skapitalizowane w dniu/po dniu wejścia wżycie ustawy zmieniającej.

Powyższe podejście znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 listopada 2005 r. (sygn. 1472/ROP1/423-248-279/05/AW), w której wskazano, że zmiana warunków oprocentowania umów pożyczek (tekst jedn.: przewalutowanie pożyczek, zmiana stopy oprocentowania jak też zmiana terminu spłaty pożyczek) nie ma wpływu na podatkowe traktowanie odsetek na gruncie wprowadzanych wtedy nowych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

W świetle powyższego, ponieważ kwoty w ramach Otrzymanych Pożyczek zostały faktycznie przekazane FI przed 1 stycznia 2015 r. i nie uległy późniejszej zmianie (jako że odsetki, do których znajdzie zastosowanie Mechanizm Odsetkowy, nie będą powiększać kwot głównych Otrzymanych Pożyczek), oraz biorąc pod uwagę, że strony nie przekazywały i nie będą przekazywały żadnych kwot Otrzymanych Pożyczek po 31 grudnia 2014 r., w przypadku Otrzymanych Pożyczek znajdą zastosowanie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., nie, uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Ponadto, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od - pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Podsumowując, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odsetek od pożyczek udzielanych przez tzw. "kwalifikowanych pożyczkodawców", jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec określonych w przepisach podmiotów osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Ograniczeniom przewidzianym w przytoczonych art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, podlegały zatem do 1 stycznia 2015 r. odsetki od pożyczek udzielonych przez określone podmioty (dalej: "podmioty kwalifikowane"), tj.:

* udziałowca posiadającego bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki której udzielono pożyczki, lub

* udziałowców bezpośrednich posiadających łącznie co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki, lub

* spółkę - siostrę, jeżeli w obydwu spółkach (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy) ten sam udziałowiec posiada bezpośrednio co najmniej 25% udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku wejścia w życie Zmiany 1 i Kolejnych Zmian, co nie będzie skutkować udzieleniem nowych pożyczek, ograniczenia w przedmiocie zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. nie będą miały zastosowania. Zgodnie bowiem z brzmieniem ww. przepisów ograniczeniom w zakresie niedostatecznej kapitalizacji do 1 stycznia 2015 r. podlegały jedynie pożyczki udzielone przez bezpośredniego udziałowca albo tzw. spółkę siostrę.

W związku z tym, że Otrzymane Pożyczki nie zostały udzielone przez bezpośredniego udziałowca ani spółkę siostrę, w ocenie Wnioskodawcy, odsetki z tytułu Otrzymanych Pożyczek nie powinny podlegać ograniczeniom na gruncie ww. przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, wspomniane ograniczenia nie powinny mieć również zastosowania do odsetek poddanych Mechanizmowi Odsetkowemu na podstawie Zmiany 1 jak i ewentualnych Kolejnych Zmian.

Ograniczenie (wyłączenie) przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. nie obejmowało bowiem swym zakresem odsetek od pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy przez podmiot który na moment udzielenia pożyczki nie był jego bezpośrednim udziałowcem/akcjonariuszem. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 sierpnia 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-634/13/SD) potwierdził, że (...) Z literalnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o p.d.o.p. wynika, iż ograniczenie (wyłączenie) możliwości zaliczania odsetek od pożyczek (kredytów) do kategorii kosztów uzyskania przychodów obejmuje wyłącznie odsetki od pożyczek (kredytów), które zostały udzielone spółce przez podmiot albo podmioty o statusie udziałowca (akcjonariusza) tej spółki. Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2010 r. (sygn. IBPBI/2/423-1407/09/PP) zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy zgodnie z którym (...) Literalna wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosków, że ograniczenia w nim ustanowione znajdują zastosowanie jedynie wobec udziałowców (akcjonariuszy), którzy posiadają określony procent udziałów (akcji) w pożyczającej spółce. W konsekwencji, skoro udziałowiec pośredni nie może być traktowany na równi z udziałowcem bezpośrednim na gruncie tego przepisu, to regulacje o niedostatecznej kapitalizacji nie powinny mieć zastosowania, w przypadku, gdy pożyczkodawcą (kredytodawcą) jest właśnie udziałowiec pośredni. Podobnie ograniczenie przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT wymagało, aby ten sam podmiot posiadał bezpośrednio nie mniej niż po 25% udziałów pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.

Powyższe stanowisko w zakresie braku stosowania ograniczeń dotyczących niedostatecznej kapitalizacji przed 1 stycznia 2015 r. w przypadku pożyczek udzielonych przez pośrednich udziałowców znajduje potwierdzenie między innymi również w następujących indywidualnych interpretacjach podatkowych:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2013 r., sygn. IPPB3/423-426/13-2/k.k.;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2012 r., sygn. IPPB3/423-674/12-2/AG;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lipca 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-391/11/MS.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, odsetki od Otrzymanych Pożyczek nie będą podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT), dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych nakazują stosowanie w odniesieniu do tych podmiotów polskich przepisów ustawy o CIT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest 100% udziałowcem KI, który udzielił pożyczek FI. Obecnie rozważane jest podpisanie aneksów do otrzymanych Pożyczek, zgodnie z którymi do umów tych pożyczek zostanie wprowadzony Mechanizm Odsetkowy. Aneksy te wprowadzą kluczowe zmiany w umowach Otrzymanych pożyczek. Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą ustalenia, czy w celu ustalenia kosztów na potrzeby art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, odsetki od głównych Otrzymanych Pożyczek, jak i odsetek jakie będą naliczane na podstawie aneksów, po wprowadzeniu Mechanizmu Odsetkowego, nie będą podlegać ograniczeniom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328 z późn. zm., dalej: "ustawa zmieniająca"), wprowadziła zmiany przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Z dniem 1 stycznia 2015 r. nowe brzmienie otrzymały art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 16 ust. 7b u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, zgodnie z którym do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. Ww. ustawa zmieniająca obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., co oznacza, że do odsetek od pożyczek udzielonych i faktycznie otrzymanych przed tą datą, zastosowanie znajdą przepisy o niedostatecznej kapitalizacji obowiązujące do końca 2014 r.

Wskazać w tym miejscu należy, że nowelizacja art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, miała na celu m.in. rozszerzenie stosowania tych przepisów na pożyczki udzielone spółkom i spółdzielniom przez podmioty powiązane w sposób pośredni.

Umowa pożyczki została uregulowana w art. 720-724 ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). W świetle art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W trakcie trwania umowy pożyczki, najważniejsze jej warunki mogą ulec zmianie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, na podstawie tzw. aneksu. Zgodnie ze słownikową definicją, "aneks" to pismo dodatkowe dołączone do głównego dokumentu. W obrocie prawnym słowo to upowszechniło się jako określenie pisemnego uzupełnienia zawartej wcześniej umowy, który wpływa na treść zawartej umowy. Należy jednak mieć na uwadze, że aneks sam może stać się umową. Zawarcie aneksu na tle zmiany kluczowych parametrów zawartej umowy powoduje skutek w postaci powstania nowej umowy (umów), a stara umowa stanowi jedynie dokument zakreślający ustalenia dla nowej umowy (umów).

Jeśli zatem, dojdzie do podpisania aneksów do umów Otrzymanych Pożyczek, które wprowadzą kluczowe zmiany do tych umów (wprowadzenie Mechanizmu Odsetkowego), spowoduje to zawarcie nowych umów, a co za tym idzie odsetki od tych umów będą podlegały restrykcjom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Reasumując, do odsetek naliczonych od kwot głównych Otrzymanych Pożyczek zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., natomiast do odsetek skapitalizowanych, naliczonych i płaconych na podstawie aneksów podpisanych po 31 grudnia 2014 r., zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać zatem za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl