IBPB-1-3/4510-636/15/IZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-636/15/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data wpływu do Organu 17 listopada 2015 r.), uzupełnionym 2 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania środków finansowych uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania środków finansowych uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-636/15/IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 2 lutego 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ubiega się o dotacje w postaci środków finansowych, które będą wypłacane przez wspólnotę wiedzy i innowacji X na realizację projektu na podstawie zawartej umowy. Środki, które będą otrzymywane w ramach dotacji pochodzą z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (dalej jako: "EIT") i będą one wypłacane Wnioskodawcy za pośrednictwem X na podstawie zawartych pomiędzy nimi umów grantowych. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że X posiada udziały w kapitale Wnioskodawcy w części 12/112.

Ważny element zdarzenia przyszłego został zawarty również we własnym stanowisku Wnioskodawcy, w którym wskazano, że EIT jest organem Unii Europejskiej czyli organizacji międzynarodowej, a co za tym idzie spełnia warunki zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT co do źródła pochodzenia środków pomocy bezzwrotnej. Środki te będą przekazywane do Wnioskodawcy czyli ostatecznego beneficjenta za pośrednictwem X, który jest upoważnionym do tego podmiotem (...).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wszystkie środki finansowe, które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę, a wypłacane przez X na podstawie umowy projektowej, pochodzące z dotacji uzyskanych z EIT na podstawie umów grantowych zawieranych pomiędzy X a Wnioskodawcą, będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z późn. zm. - winno być. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej jako: "CIT") z uwzględnieniem faktu, że X posiada udziały w kapitale Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 CIT, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 CIT, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Jednak jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc. Aby otrzymane środki mogły korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, muszą pochodzić od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, muszą być one przekazane podmiotom, którym mają ostatecznie służyć, lecz mogą zostać przekazane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środki te muszą mieć charakter bezzwrotnego świadczenia. W omawianym przypadku środki pomocy będą pochodzić od EIT, który został powołany na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 (dalej: "Rozporządzenie"), jako organ Unii Europejskiej. EIT jest organem Unii Europejskiej czyli organizacji międzynarodowej, a co za tym idzie spełnia warunki zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT, co do źródła pochodzenia środków pomocy bezzwrotnej. Środki te będą przekazywane do Wnioskodawcy czyli ostatecznego beneficjenta za pośrednictwem X, który jest upoważnionym do tego podmiotem, co jest dopuszczalne na podstawie powołanego w poprzednim zdaniu przepisu ustawy CIT. X będzie jedynie koordynatorem działań związanych z realizacją projektu, będzie on pozyskiwał na potrzeby projektu dotacje pochodzące z EIT oraz pośredniczył w transferze środków uzyskanych z tego tytułu od EIT na rzecz Wnioskodawcy. X będzie jedynie przekazywał środki na realizację projektu na rachunki Wnioskodawcy i nie będzie mógł tymi środkami samodzielnie dysponować w inny sposób i nie będzie mógł zmieniać ich przeznaczenia. Co za tym idzie, należy uznać Wnioskodawcę za podmiot, któremu będzie służyć otrzymana pomoc, a X za podmiot pośredniczący w rozdzieleniu środków pochodzących od EIT. We wcześniej wydanej interpretacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 14 grudnia 2012 r., nr IPTPB1/415-498/12-6/DS dotyczącej zwolnienia z opodatkowania środków uzyskanych od EIT Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że środki pochodzące z EIT wypłacone przez X na mocy umowy łączącej X z beneficjentem środków korzystają ze zwolnienia związanego z przychodem ze środków pomocowych pochodzącym z zagranicy. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy uznać, że otrzymana w przyszłości przez Wnioskodawcę dotacja od EIT będzie korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena czy Wnioskodawca jest wykonawcą projektu a otrzymywane środki pieniężne są przekazywane za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do ich rozdziału. Kwestie te stanowią bowiem elementy opisu zdarzenia przyszłego, niepodlegające rozstrzygnięciu.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wnioskodawcy, co do zasady, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią przychód w rozumieniu u.p.d.o.p. Zatem, otrzymana dotacja, o której mowa we wniosku, również - co do zasady - stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p., wskazuje jednakże, że wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Powołana wyżej regulacja stanowi więc jednoznacznie, że zakresem zwolnienia z opodatkowania objęte są dochody podmiotów, którym przyznano środki bezzwrotnej pomocy i które otrzymują wspomniane środki bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem upoważnionego podmiotu) od wymienionych w nim instytucji i organizacji międzynarodowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dotacje w postaci środków finansowych, które będą wypłacane przez wspólnotę wiedzy i innowacji X na realizację projektu na podstawie zawartej umowy. Środki, które będą otrzymywane w ramach dotacji pochodzą z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii i będą one wypłacane Wnioskodawcy za pośrednictwem X na podstawie zawartych pomiędzy nimi umów grantowych.

Ważny element zdarzenia przyszłego został zawarty również we własnym stanowisku Wnioskodawcy, w którym wskazano, że EIT jest organem Unii Europejskiej czyli organizacji międzynarodowej, a co za tym idzie spełnia warunki zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 23 CIT co do źródła pochodzenia środków pomocy bezzwrotnej. Środki te będą przekazywane do Wnioskodawcy czyli ostatecznego beneficjenta za pośrednictwem X, który jest upoważnionym do tego podmiotem (...).

Odnosząc powyższe do powołanych regulacji podatkowych, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki finansowe o charakterze bezzwrotnym, które zostaną wypłacone za pośrednictwem X na podstawie umowy projektowej w związku z realizacją projektu, pochodzące z dotacji uzyskanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (organu organizacji międzynarodowej), będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl