IBPB-1-3/4510-59/16/IZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPB-1-3/4510-59/16/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy ze Spółką do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy ze Spółką do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości Wnioskodawca wraz z 100% zależną od niego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: "Spółka"), zawrą, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "Ustawa CIT"), która spełniać będzie wszystkie warunki wymienione w art. la ust. 2 Ustawy CIT. Do podatkowej grupy kapitałowej poza Wnioskodawcą i Spółką nie będą należeć żadne inne spółki.

W okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej może dojść do połączenia Wnioskodawcy ze Spółka w trybie wskazanym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), czyli jako połączenie przez przejęcie. Spółką przejmującą będzie Wnioskodawca, a spółką przejmowaną będzie Spółka.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy ze Spółką do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę.

Zdaniem Wnioskodawcy, dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę.

Stosownie do art. 1a ust. 1 Ustawy CIT, podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej "podatkowymi grupami kapitałowymi". Jednocześnie, jak stanowi art. la ust. 10 Ustawy CIT, w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 7 pkt 2 Ustawy CIT, dla poszczególnych spółek tworzących grupę dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca przewiduje dokonanie połączenia przez przejęcie Spółki, z którą razem tworzyć będą podatkową grupę kapitałową. Połączenie nastąpi w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zawartej przez Wnioskodawcę i Spółkę.

Jak stanowi art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że wpisanie połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spowoduje naruszenie podstawowego warunku istnienia podatkowej grupy kapitałowej wyrażonego w art. la ust. 1 Ustawy CIT, zgodnie z którym podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dzień wpisania połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie zarazem dniem naruszenia warunku uznania podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę za podatnika podatku dochodowego, a tym samym będzie oznaczać utratę statusu podatnika przez tę podatkową grupę kapitałową oraz koniec jej roku podatkowego. Dzień następujący po dniu, w którym nastąpił wpis połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będzie dniem rozpoczynającym nowy rok podatkowy Wnioskodawcy (stosownie do art. 8 ust. 7 pkt 2 Ustawy CIT).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl